Đồ ăn can hầm thịt heo

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Danh thiếp bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
(1) trư Thịt ba chỉ Rửa sạch, hạ nước sôi cái nồi đến bảy thành thành thục lấy ra, nhỏ giọt cho khô thủy, dụng nước tương 15 khắc tô vân da thịt, hơ khô. Xào nồi đưa trung hỏa, hạ nhập thành thục mỡ lợn, đốt đến tám thành nóng, tướng thịt ba chỉ vào nồi, nổ đến da thịt phồng cũng một đường hồng màu nâu lúc, đổ vào muôi vớt lịch mất dầu, sau đó cắt thành 3 centimet dài, 1 ly mét chiều rộng được thịt.
(2) đồ ăn can thêm nước theo đuổi mềm rửa sạch, tễ can trình độ, cắt nhỏ mạt. Nhãn thịt cá mất màng, cắt thành mảnh nhỏ. Xào nồi đưa vi hỏa, hạ nhập thành thục mỡ lợn 15 khắc, đốt đến bảy thành nóng, để vào miếng cá, gia tăng đường trắng, nước tương 35 khắc, xào đến màu da nồng hồng, gia nhập tép tỏi, nhãn miếng cá, thiệu rượu, lại xào 5 phút đồng hồ, sau đó yểu tận xương thang, muộn 5 phút đồng hồ, vớt xuất mỗi bên đoán, trong nồi muộn nước gia nhập đồ ăn can mạt hơi nấu một lát lấy ra.
(3) tướng muộn tốt thịt bì hướng xuống chứa vào chụp bát, lại bày nhập tép tỏi, nhãn miếng cá, đồ ăn can mạt trải tại tô mì bên trên, lâm bên trên muộn nước, bên trên vỉ hấp dụng đại hỏa chưng 1 giờ lấy ra, tiết hạ chưng nước hậu, lật chụp như mâm tròn.
(4) xào nồi đưa vượng hỏa, đổ vào chưng nước đốt phí, dụng tinh bột âm điệu hi thêm bột vào canh, lâm như đồ ăn can hầm thịt heo bên trên tức thành.
Tên tiếng trung
Đồ ăn can hầm thịt heo
Nguyên liệu nấu ăn chủ yếu
Thịt ba chỉ , Vĩnh cửu định đồ ăn can
Phân      loại
Vĩnh cửu định danh đồ ăn
Miệng      vị
Mặn trung hơi có vẻ vị ngọt, béo mà không ngấy
Vật liệu
Thịt heo 5 0 0 khắc thiệu rượu 25 khắc thủy phát ra từ nhãn thịt cá 5 0 khắc
Nước tương 5 0 khắc đồ ăn can 75 khắc Xương heo thang 25 0 khắc tép tỏi 15 khắc thành thục mỡ lợn 1 0 0 0 khắc
Ẩm ướt tinh bột 7. 5 khắc đường trắng 25 khắc ( ước hao tổn 15 khắc )