Đới kính nguyên

Biên tập Tập trung
Đới kính nguyên (1919—2 0 0 8), nam, tỉnh phúc kiến vĩnh cửu định huyện kỳ lĩnh hương trúc liên thôn nhân. Trung quốc đảng cộng sản được đảng viên ưu tú, trải qua khảo nghiệm trung thành chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ, quân giải phóng nhân dân trung quốc kỹ trinh công tác tình báo người sáng lập một trong, kỹ trinh tình báo chiến tuyến kiệt xuất người lãnh đạo. Nguyên quân giải phóng nhân dân trung quốc bộ tổng tham mưu tam bộ bộ trưởng, phó đại quân khu chức hưu trí cán bộ. 1928 năm 5 nguyệt gia nhập trung quốc đoàn thanh niên cộng sản, đồng niên tham gia vĩnh cửu định nông dân bạo động, 1929 năm 5 nguyệt chuyển thành trung quốc đảng cộng sản đảng viên, lúc ấy năm gần mười tuổi. Tuần tự mặc cho hương đội nhi đồng đoàn trưởng, khu đội nhi đồng đoàn trưởng, đoàn thanh niên cộng sản kim phong khu ủy thư ký.
Tên tiếng trung
Đới kính nguyên
Nước      tịch
Trung quốc
Nơi sinh
Phúc kiến vĩnh cửu định
Ngày sinh
1919
Tạ thế ngày
2 0 0 8. 4. 3
Chức      nghiệp
Nguyên bộ tổng tham mưu tam bộ bộ trưởng
Thơ      ngửa
Chủ nghĩa cộng sản
Chủ muốn thành tựu
Quân giải phóng kỹ trinh công tác tình báo người sáng lập một trong
Tác phẩm tiêu biểu phẩm
《 trường chinh hồi ức 》, 《 từ lạc xuyên hội đàm đến duyên an hội đàm 》 các loại
Chủ muốn thành tựu
Quân giải phóng kỹ trinh tình báo chiến tuyến kiệt xuất người lãnh đạo

Đới kính nguyên Giới thiệu tóm tắt nhân vật

Biên tập
Đới kính nguyên (1919—2 0 0 8. 4. 3), phúc kiến vĩnh cửu định người. 1928 năm gia nhập trung quốc đoàn thanh niên cộng sản. Năm sau đi vào trung quốc đảng cộng sản. 1933 năm tham gia hồng quân công nông trung quốc. Từng nhận chức đoàn thanh niên cộng sản vĩnh cửu định huyện ủy thư ký, quân trung ương ủy nhị cục nghiên cứu viên. Tham gia trung ương tô khu trái lại "Vây quét" cùng trường chinh. Người kế nhiệm quân trung ương ủy nhị cục người phụ trách phòng, trưởng phòng, phó cục trưởng. 1939 năm xuất sắc hoàn thành liễu nhiệm vụ trinh sát, lấy được tóc trạch đông đề từ khen ngợi. 1948 năm mặc cho quân trung ương ủy nhị cục cục trưởng kiêm chính ủy. Tại liêu thẩm, hoài hải, bình tân các loại trong chiến dịch, bộ đội sở thuộc thụ quân trung ương ủy truyền lệnh ngợi khen. Kiến quốc hậu, các đời quân trung ương ủy bộ kỹ thuật bộ trưởng, trung cộng trung ương cơ yếu cục phó cục trưởng, trung cộng bắc kinh thị đông thành khu ủy thư ký kiêm khu trưởng, bộ tổng tham mưu tam bộ bộ trưởng. Là trung cộng bảy đại, thập nhất đại đại biểu, mười hai đại đại biểu, nhân dân trung quốc hội nghị hiệp thương chính trị giới thứ nhất toàn thể hội nghị đại biểu.

Đới kính nguyên Gia nhập đảng cộng sản

Biên tập
1929 năm 5 nguyệt chuyển thành trung cộng đảng viên, mặc cho đoàn thanh niên cộng sản vĩnh cửu định huyện ủy thư ký. Dân quốc 2 0 năm 12 nguyệt điều nhiệm đoàn thanh niên cộng sản long nham huyện ủy thư ký, năm tới xuân điều nhiệm đoàn thanh niên cộng sản liên thành huyện ủy thư ký. Dân quốc 22 năm xuân tham gia hồng quân công nông trung quốc, năm sau 1 0 nguyệt tham gia Trường chinh , mặc cho quân trung ương ủy nào đó cục loại chi bộ bí thư. Dân quốc 25 năm 2 nguyệt, căn cứ trung cộng trung ương quyết định, tùy lý khắc nông ( trung cộng đoàn đại biểu đoàn trưởng ), tiền chi quang cùng nhau đến lạc xuyên cùng Trương Học Lương, vương lấy triết tiến hành hội đàm. Đồng niên 4 nguyệt tùy chu ân lai, lý khắc nông tại duyên an cùng Trương Học Lương Lần nữa cử hành hội đàm, vẫn phụ trách Cơ yếu Công việc. Hai lần hội đàm, vì về sau thực hiện lần thứ hai quốc cộng hợp tác, thành lập cả nước kháng nhật dân tộc mặt trận thống nhất đặt cơ sở vững chắc.

Đới kính nguyên Thời kỳ kháng chiến

Biên tập
Chiến tranh kháng nhật thời kì, các đời quân trung ương ủy nào đó cục khoa trưởng, trưởng phòng, thứ nhất phó cục trưởng, đại diện cục trưởng, nào đó cục loại tổng chi bí thư. Dân quốc 34 năm xuân, có mặt trung cộng bảy đại. Chiến tranh giải phóng thời kì, mặc cho quân trung ương ủy nào đó cục cục trưởng kiêm chính ủy, nào đó cục đảng ủy thư ký. Dân quốc 38 năm 4 nguyệt có mặt trung quốc tân dân chủ chủ nghĩa thanh niên đoàn lần thứ nhất cả nước đại biểu đại hội, được tuyển là đoàn trung ương uỷ viên, đồng niên 9 nguyệt có mặt cả nước chánh hiệp giới thứ nhất toàn thể hội nghị. Mới trung quốc thành lập hậu, các đời quân trung ương ủy nào đó bộ phận phó bộ trưởng, quân trung ương ủy nào đó bộ phận bộ trưởng, trung cộng trung ương cơ yếu cục phó cục trưởng, quân trung ương ủy bộ tổng tham mưu nào đó bộ phận bộ trưởng, trung cộng tổng tham tam bộ uỷ ban bí thư. Được tuyển là trung cộng thập nhất đại, mười hai đại đại biểu. Trứ có 《 trường chinh hồi ức 》, 《 từ lạc xuyên hội đàm đến duyên an hội đàm 》, 《 sâu sắc hoài niệm kính yêu được lương sư bạn thân khắc nông đồng chí 》 các loại hồi ký.

Đới kính nguyên Tạ thế

Biên tập
Bộ tổng tham mưu nào đó bộ phận nguyên bộ trưởng, phó đại quân khu chức hưu trí cán bộ đới kính nguyên đồng chí, bởi vì bệnh trị liệu vô hiệu, như 2 0 0 8 năm 4 nguyệt 3 nhật tại bắc kinh tạ thế, hưởng thọ 89 tuổi.
Vương cương , Lưu kỳ , Từ chỉ có dày , Khiến kế hoạch Chia đều đừng lấy khác biệt phương thức biệt đới kính nguyên đồng chí tạ thế biểu thị trầm thống ai điếu, đối kỳ thân thuộc biểu thị thăm hỏi.
Đới kính nguyên đồng chí di thể nghi thức từ giả, như 2 0 0 8 năm 6 nguyệt 18 mặt trời lên cao ngọ tại bắc kinh bát bảo núi cách mạng nghĩa địa công cộng đông lễ đường cử hành, cùng lúc đó, tại đới kính nguyên đồng chí quê quán vĩnh cửu định huyện kỳ lĩnh hương trúc liên thôn, cũng sắp cử hành phúng viếng nghi thức.
Đới kính nguyên là tỉnh phúc kiến vĩnh cửu định huyện người, 1928 năm tham gia trung quốc đoàn thanh niên cộng sản, năm sau chuyển thành trung cộng đảng viên. Chiến tranh cách mạng ruộng đất thời kì, hắn các đời đoàn thanh niên cộng sản tỉnh phúc kiến vĩnh cửu định, long nham, liên thành huyện ủy thư ký, trung cách quân ủy nhị cục loại chi bộ bí thư, nghiên cứu viên, tham mưu, người phụ trách phòng, tham gia hai mươi lăm ngàn dặm trường chinh. Chiến tranh kháng nhật thời kì, hắn các đời quân ủy nhị cục phó khoa trưởng, khoa trưởng, trưởng phòng, chủ nhiệm khoa, phó cục trưởng các chức, tham gia bằng hình quan các loại chiến dịch chiến đấu tình báo bảo hộ nhiệm vụ. Chiến tranh giải phóng thời kì, hắn các đời quân ủy nhị cục đại diện cục trưởng, cục trưởng kiêm chính ủy, trung ương hậu ủy uỷ viên, quân ủy tổng ngành tình báo phó bộ trưởng, quân ủy bộ kỹ thuật bộ trưởng, trung ương cơ yếu cục phó cục trưởng, trung cộng bắc kinh thị đông thành khu ủy thư ký xử nữ bí thư, khu trưởng các chức, tham gia trung nguyên phá vây, tiến quân đại biệt sơn, liêu thẩm, bình tân, hoài hải, qua sông, tiến quân tây nam các loại chiến dịch chiến đấu tình báo bảo hộ nhiệm vụ, là bộ đội cách mạng hóa, hiện đại hoá, chánh quy hóa kiến thiết làm ra cống hiến.
Đới kính nguyên đồng chí biệt tổ quốc cùng nhân dân vô hạn trung thành, biệt loại là sự nghiệp vô cùng yêu quý, mấy chục năm qua, hắn là trung quốc cách mạng dân chủ mới được thắng lợi, là chủ nghĩa xã hội kiến thiết cùng ta quân kỹ trinh tình báo sự nghiệp phát triển anh dũng phấn đấu, vong ngã công việc, làm ra cống hiến trọng đại, đã thành lập nên bất hủ công trạng.
Đới kính nguyên đồng chí là trung quốc đảng cộng sản được đảng viên ưu tú, trải qua khảo nghiệm trung thành chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ, quân ta kỹ trinh công tác tình báo người sáng lập một trong, kỹ trinh tình báo chiến tuyến kiệt xuất người lãnh đạo, trung quốc đảng cộng sản lần thứ bảy, lần thứ mười một cùng lần thứ mười hai cả nước đại biểu đại hội đại biểu, nhân dân trung quốc hội nghị hiệp thương chính trị giới thứ nhất toàn thể hội nghị đại biểu, giới thứ nhất trung quốc tân dân chủ chủ nghĩa thanh niên đoàn trung ương uỷ viên, trung cộng trung ương giữ bí mật uỷ ban uỷ viên, quân trung ương ủy giữ bí mật uỷ ban phó chủ nhiệm. [1-2]  

Đới kính nguyên Hồi ức

Biên tập
Đới kính nguyên: "Mao chủ tịch nói, chúng ta là trường chinh trên đường đèn lồng "
Tân hoa lưới bắc kinh 8 nguyệt 5 nhật điện ( phóng viên lê vân )9 0 tuổi già hồng quân đới kính nguyên cả đời truyền kỳ: tóc trạch đông chủ tịch từng vì hắn đề từ: "Từng bước tiến lên, ngay cả...cũng từng bước thắng lợi!" Quân trung ương ủy tướng tịch thu được A bộ phận quy xuất sắc Được áo choàng dài ban thưởng cho hắn...
Tại trinh thính chiến tuyến chiến đấu cả đời đới kính nguyên, từ đỏ quân thời kì vẫn tại lãnh đạo trung ương làm việc bên cạnh.
"Chúng ta là mang theo xoong chảo chum vại vội vàng đi ra, trên đường đi giơ lên kịch cợm nạp điện cơ." 1934 năm 1 0 nguyệt, ở trung ương quân ủy điện đài làm giải mã bức điện viên được đới kính nguyên lệ biệt trung ương tô khu.
Lúc ấy quân trung ương ủy danh hiệu "Hồng tinh cánh quân ", điện đài danh hiệu "Thứ tư phân đội ", đới kính nguyên là chi bộ bí thư.
Trường chinh trung, điện đài gánh vát thông tin liên lạc cùng trinh thính quân địch tình báo nhiệm vụ tác dụng trọng yếu, quan hệ đến hồng quân được sinh tử tồn vong, nhận loại trung ương cùng mao chủ tịch được đặc biệt yêu mến.
Tương giang chi chiến, bộ đội tổn thất nặng nề."Hồng tinh cánh quân" hành quân gấp 5 ngày đêm, vẫn không có thoát khỏi truy binh. Buổi chiều 2 lúc nhiều, điện đài phân đội đến một cái chỉ có bốn năm hộ gia đình được thôn, đới kính nguyên hòa bọn chiến hữu lợi dụng thời gian nghỉ ngơi dựng lên dây anten trinh thính địch tình. Nhân viên nhà bếp lại ở một bên là nấu cơm rơi nước mắt —— bộ đội hành quân gấp không có tiếp tế, đã sớm đoạn lương.
Chẳng ai ngờ rằng, mao chủ tịch được nhân viên quản lý dẫn theo ba con béo mập gà mái, đầu đầy mồ hôi chạy tới: "Chủ tịch cho các ngươi đưa gà tới."
Đới kính nguyên nói: "Ngã nghe xong, nước mắt lập tức hoa hoa ra rồi."
1935 năm 6 nguyệt, đội ngũ nhanh đến đạt đến Xuyên tây Trời toàn địa khu lúc, lọt vào 6 đỡ phi cơ địch thay nhau bắn phá, điện tín viên phách vĩnh cửu thông bắp chân bị tạc mở một cái đồng tiền lớn nhỏ động, máu tươi chảy ròng.
Mao chủ tịch lúc ấy thì tại chỗ không xa, lập tức đem mình cáng điều tới cấp phách vĩnh cửu thông. Trường chinh trên đường, hồng quân hành quân tác chiến tình huống cùng địch nhân một ngày tình báo phải đến tối mới có thể thu thập tập hợp, cho nên mao chủ tịch thường thường tại trong đêm công việc, trung ương đặc biệt vì hắn chuẩn bị cáng, để hắn tại hành quân trung có thể bỏ hơi thở.
"Chúng ta sao có thể muốn chủ tịch được cáng, nhưng chủ tịch ra lệnh chúng ta thu hạ." Đới kính nguyên hồi ức nói, mãi cho đến phách vĩnh cửu thông có thể cỡi gia súc, mới đem cáng trả lại mao chủ tịch.
Đới kính nguyên nói: "Khi đó thật sự là đau khổ ưm, quá bãi cỏ được ngày thứ ba ban đêm, ta cùng với vài vị cùng làm việc tại mưa như thác lũ trung mang theo mũ rộng vành, giữ bao phục đệm khối nhỏ vải dầu đặt ở trên đầu gối lúc cái bàn, một mực trinh nghe được hừng đông."
Cái đêm khuya kia, đới kính nguyên cóng đến tay chân run lên, bút lông cũng bị đông lại. Mỗi viết một chữ hắn đều phải đem bút lông đưa vào trong miệng a một ngụm nhiệt khí, tới tay khẽ run rẩy liền đâm đến miệng bên trên hoặc trên mặt, làm cho mặt mũi tràn đầy đen nhánh.
"Ròng rã 7 trời 7 đêm bãi cỏ sinh hoạt, hành quân thời điểm chúng ta cùng đi theo, dừng lại liền đỡ dây anten công việc, hoàn toàn là dựa vào ý chí chống đở." 71 năm sau, nói lên đoạn lịch sử kia, đới kính nguyên khoát khoát tay, không nguyện ý nói nhiều.

Đới kính nguyên Vinh lập chiến công

Biên tập
1935 năm 3 nguyệt 1 0 nhật, trung cộng cục chính trị trung ương tại cẩu đập tổ chức công Bồn chồn mới hùng Được hội nghị tác chiến, cũng làm lớn ra mấy cái quân đoàn trưởng tham gia thảo luận.
Kế hoạch tác chiến chiếm được rất nhiều người tích cực hưởng ứng. Trống mới hùng tuy là kiềm bắc trọng trấn, nhưng khi trước tình báo biểu hiện, đóng giữ trống mới tràng là kiềm quân "Song súng binh ", hoàn toàn không phải hồng quân đối thủ.
Nhưng mà tóc trạch đông kiên quyết không đồng ý. Thông qua phân tích điện đài giải mã được quân địch tình báo, tóc trạch đông đã bén nhạy cảm thấy tưởng giới thạch đang âm thầm hướng trống mới hùng một vùng điều binh khiển tướng.
Hôm ấy 23 lúc, hội nghị còn đang tiến hành, đột nhiên truyền đến quân địch liên lạc tín hiệu, ngay tại trực đới kính nguyên một chút hưng phấn lên —— địch nhân quả nhiên nắm giữ hồng quân được động tĩnh, tại trống mới hùng bày ra túi.
Đới kính nguyên cầm tình báo liền hướng tóc trạch đông nơi ở bào. Rạng sáng 2 lúc, trung cộng cục chính trị trung ương lần nữa triệu mở cuộc họp khẩn cấp, buông tha cho kế hoạch tấn công. Chu ân lai cảm khái nói: "Nếu như chúng ta tùy tiện bồn chồn mới tràng chiến dịch, tất nhiên tạo thành hồng quân tổn thất trọng đại, hậu quả khó mà lường được ưm!"
"Hồng tinh cánh quân" vượt qua Kim sa giang Hậu, tại bờ sông được mấy cái trong thạch động thiết lập đưa giang chỉ huy bộ phận. Trước có đại giang cản đường, phía sau có truy binh, duy nhất qua sông công cụ là 6 điều miễn cưỡng có thể dùng thuyền gỗ, chính xác tình báo tướng quyết định hồng quân được sinh tử tồn vong.
"Chúng ta cùng ‘ truyện dở ’ làm đấu tranh, một khắc càng không ngừng chép thu vào tình báo, vây lại liền thay phiên đợi đến bờ sông dụng nước lạnh gội đầu." Đới kính nguyên nói.
Căn cứ điện đài chép thu vào tình hình thực tế báo cáo, mao chủ tịch chuẩn xác suy tính ra quân địch đến kim sa giang bờ được thời gian. Trung ương hồng quân 2 hơn vạn người dựa vào 6 điều thuyền gỗ, trải qua 9 trời 9 đêm, dồi dào vượt qua kim sa giang.
1935 năm 5 nguyệt 1 0 nhật, ngay tại hồng quân qua sông hậu được ngày thứ hai, quốc dân đảng bộ đội vội vàng đuổi tới, nhìn sông than thở. Về sau 5 quân đoàn tập một xuất kịch bản 《 một phá hài thảo 》, viết là địch nhân tới rồi Kim sa giang Không đuổi kịp hồng quân, chỉ nhặt được một phá hài thảo được cố sự.
"Bốn đưa xích thủy, nhị chiếm tuân nghĩa, xảo đưa kim sa giang cùng cưỡng ép vượt qua đại qua sông, chúng ta đều làm trung ương cung cấp tình báo trọng yếu, mao chủ tịch khen ngợi chúng ta là ‘ trường chinh trên đường đèn lồng ’." Đới kính nguyên nói.

Đới kính nguyên An hưởng tuổi già

Biên tập
Cùng sóng điện đánh cả một đời quan hệ được đới kính nguyên thế kỷ trước 8 0 niên đại từ tổng tham nào đó bộ phận bộ trưởng cương vị hưu trí, tại Hương sơn Được nơi ở bên trong an hưởng tuổi già. Nhà hắn phòng khách trên mặt bàn, bày biện tổng tham nào đó bộ phận tiễn hắn được hưu trí lễ vật —— cái công nghệ đĩa, ở trên khắc lấy 16 chữ: "Vô hình chiến tuyến, anh hùng vô danh, vô tư kính dâng, vô thượng quang vinh."

Đới kính nguyên Ẩn nấp trên chiến tuyến được phẩm chất anh hùng

Biên tập
戴镜元(1919--2008) Đới kính nguyên (1919--2 0 0 8)
Đới kính nguyên (1919--2 0 0 8), phúc kiến vĩnh cửu định người. Quân ta đời thứ nhất vô tuyến điện trinh nghe người ta viên. Tóc trạch đông chủ tịch từng vì hắn đề từ "Từng bước tiến lên, ngay cả...cũng từng bước thắng lợi!" Quân trung ương ủy tướng đánh chết được nhật khấu trung tướng, "Danh tướng bông hoa" a bộ phận quy xuất sắc được áo choàng dài ban thưởng cho hắn; chu đức đồng chí từng đem tư đại rừng tặng ống dòm chuyển đưa cho hắn ... Cái này cũng là vì khen ngợi hắn ở đây tình báo trên chiến tuyến làm ra thành tích cùng cống hiến.
Chặn được quân địch tình báo hồng quân tránh thoát một kiếp
Chiến tranh kháng nhật lúc bộc phát, đới kính nguyên chỉ có 2 0 đến tuổi, nhưng đã là quân ta nổi tiếng giải mã bức điện viên. Hắn chỗ ở quân trung ương ủy nhị cục, nhiều lần thành công giải mã quân nhật tình báo.
1935 năm 3 nguyệt 1 0 nhật, trung cộng cục chính trị trung ương tại tuân đập tổ chức tiến công bồn chồn mới tràng hội nghị tác chiến, cũng làm lớn ra mấy cái quân đoàn trưởng tham gia thảo luận. Kế hoạch tác chiến chiếm được rất nhiều người tích cực hưởng ứng, liền tóc trạch đông một người kiên quyết không đồng ý. Mấy ngày liên tiếp, tóc trạch đông thông qua phân tích điện đài giải mã được quân địch tình báo, bén nhạy cảm thấy tưởng giới thạch đang âm thầm hướng bồn chồn mới hùng một vùng điều binh khiển tướng.
Đêm đó 11 lúc, hội nghị còn đang trong quá trình tiến hành. Điện đài trung đột nhiên truyền đến quân địch liên lạc tín hiệu, ngay tại trực đới kính nguyên một chút hưng phấn lên, chặn được tình hình thực tế báo cáo chính là quốc dân đảng điền, xuyên, kiềm quân hành động tình huống. Địch nhân quả nhiên nắm giữ hồng quân được động tĩnh, đang đánh trống mới hùng bày ra túi.
Chu ân lai cảm khái nói: "Nếu như chúng ta tùy tiện khởi xướng bồn chồn mới tràng chiến dịch, tất nhiên tạo thành hồng quân tổn thất trọng đại, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi ưm!"
1939 năm 11 nguyệt, là trả thù bát lộ quân được kháng nhật hành động, quân nhật đối với ta tấn sát ký biên khu tiến hành tiêu diệt toàn bộ càn quét, quan chỉ huy ngay cả...cũng bị nhật bản tin tức truyền thông khoa diệu là "Vùng núi chiến đấu chuyên gia ", "Danh tướng bông hoa" được quân nhật trung tướng a bộ phận quy xuất sắc.
"Quân nhật được hỏa lực mạnh phi thường, chiến thuật cũng tốt, chúng ta giữ địch nhân vây, nhưng công kích mấy lần đều không cầm được." Lúc này, đới kính nguyên tại duyên an được bát lộ quân tổng bộ, phụ trách đối với địch nhân điện báo được trinh thính cùng giải mã công việc. Hắn nhạy cảm phát hiện, quân nhật tại đất vàng lĩnh địa khu thường xuyên phát tin cùng thu vào báo cáo, lập tức tổ chức nhân lực trinh thính quân nhật tin điện.
"Giải mã sau khi đi ra, mới biết được nguyên lai có một quân nhật trung tướng bị bao vây, nhật bản quỷ tử rất gấp. Ta lập tức liền thông tri Dương Thành Vũ." Đới kính nguyên nói. Dương Thành Vũ chính chỉ huy bộ đội nhận chủ công nhiệm vụ, tiếp vào tình báo xem xét, cái này còn cao đến đâu, kiên quyết không thể nhả ra, không tiếc đại giới nhất định phải gặm hạ khối này xương cứng.
Bát lộ quân vừa mới tịch thu được mấy môn nhỏ pháo cối phát huy tác dụng trọng yếu. Kỷ phát pháo đạn xuống tới, a bộ phận quy xuất sắc mệnh tang hoàng tuyền, trở thành chiến tranh kháng nhật trung, tại trung quốc trên chiến trường bị đánh chết được quân nhật quân hàm tối cao tướng lĩnh.
Chặn được quân nhật đánh lén trân châu cảng tình báo
Chiến tranh kháng nhật sơ kỳ, quốc cộng lưỡng loại thực hành mặt trận thống nhất, cộng đồng kháng nhật. Đới kính nguyên bắt được một phần nhật bản điện báo mật mã, cũng thành công tiến hành bộ phận giải mã. Kết quả của nó để cho người ta giật nảy cả mình, phần này bị bộ phận giải mã được điện báo biểu hiện, nhật bản ngay tại mưu đồ bí mật một hạng trọng đại hành động quân sự ―― đánh lén nước mỹ tại trên thái bình dương được trọng yếu căn cứ hải quân trân châu cảng.
Trung cộng trung ương lập tức đem tình báo thông báo cho chính phủ quốc dân."Nghe nói tưởng giới thạch đối với cái này rất xem trọng, lập tức tổ chức quốc dân đảng được mấy nhà cơ quan tình báo, trong đêm biệt điện báo tiến hành giải mã." Đới kính nguyên nói, rất nhanh, giải mã kết quả liền nhanh chóng phản hồi cấp mỹ quốc chính phủ.
Nhưng cái này cái tình báo quan trọng cũng không có gây nên nước mỹ quân sự đương cục coi trọng."Bọn hắn căn bản không tin tưởng trung quốc có thể làm đến dạng này tình báo." Đới kính nguyên nói.
Chỉ có điều, một phần khác cũng là bị đới kính nguyên hòa quân trung ương ủy nhị cục chặn được tình hình thực tế báo cáo, khiến người mỹ nếm được ngon ngọt. 1943 năm 4 nguyệt 13 nhật, nhật bản hải quân hạm đội liên hợp tư lệnh núi bản năm mươi sáu là cổ vũ quân nhật sĩ khí, quyết định đến tiếu đặc lan địa khu tuần sát, cũng như đêm đó phát ra điện báo: "Hạm đội liên hợp tư lệnh trưởng quan như 4 nguyệt 18 nhật tự mình tuần sát ba lạp nhĩ đảo, tiếu đặc lan đảo... Bởi vì thời tiết không tốt, khó coi thì hoãn lại một ngày."
Phần này điện báo trong chăn cộng quân trung ương ủy nhị cục chặn được hậu, đồng dạng thông cáo chính phủ quốc dân, cũng thông tri nước mỹ quân đội.
Lần này, nước mỹ quân đội không dám thờ ơ, căn cứ trung phương cung cấp nội dung tình báo, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, núi bản năm mươi sáu bị mất mạng tại chỗ."Người nhật bổn một lần cảm thấy lẫn lộn, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như vậy tình." Đới kính nguyên hồi ức, sau đó, nước mỹ quân đội cũng lựa chọn rất nhiều mê hoặc thủ đoạn, khiến người nhật bổn tin tưởng núi bản tọa cơ bị đánh rơi, là ngẫu nhiên đụng phải, mà không phải là bởi vì tình báo tiết lộ.
Tại đới kính nguyên một đời, chu ân lai là hắn tôn kính nhất sư trưởng cùng người lãnh đạo một trong. Từ đỏ quân thời kì bắt đầu, chu ân lai đồng chí vẫn phụ trách công tác tình báo.
1947 năm 3 nguyệt, râu tông nam bộ tiến công duyên an, trung ương cơ quan chỉ để lại tinh anh nhân viên tại thiểm bắc kiên trì mua chuộc, những người còn lại viên bị phân tán cùng ẩn nấp bắt đầu. Chu ân lai giữ đới kính nguyên gọi vào duyên an, ở trước mặt chỉ thị hắn dẫn đội cùng trong tùy tùng trước ủy hành động, cho thấy trung ương biệt độ cao của hắn tin cậy.
1975 năm, đặng tiểu bình tiếp kiến đới kính nguyên thời, tán thưởng hắn chiến tranh giải phóng thời kì công tác tình báo làm tốt, đối với địch nhân tình huống hiểu rất rõ ràng, tình báo phi thường kịp thời, chuẩn xác, biệt chiến tranh giải phóng được thắng lợi phát huy rất tác dụng trọng yếu. Phóng viên khiến hắn nói chuyện, có những ai sự việc, đới kính nguyên không chịu nói. Phóng viên nói cho hắn biết nói, bây giờ rất nhiều sự việc đã giải mã, đới kính nguyên lại nói: "Giải mã liễu, cũng không thể từ trong miệng ta nói ra." [3]  
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Ngành nghề nhân vật , Nhân vật chính trị , Tướng lĩnh , Nhân vật