Đáy hồ trấn

Biên tập Tập trung
Đáy hồ trấn là Tỉnh phúc kiến Long nham thị Vĩnh cửu định khu Hạ hạt trấn, ở vào Vĩnh cửu định khu Đông nam bộ, Kim phong khê Thượng du, đông cùng Nam tĩnh Huyện Sách dương trấn Tương liên, đông nam cùng Bình thản huyện Lô khê giáp giới, tây lân Vĩnh cửu định khu Đại khê, bắc tì cổ trúc, thượng cấp. [1]  
2 0 14 cuối năm, đáy hồ trấn hạt 16 cái thôn, diện tích 96. 1 bình phương ngàn mễ, nhân khẩu 24872 người. 2 0 11 năm, đáy hồ trấn nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 324 0 1 vạn nguyên, công nghiệp giá trị tổng sản lượng 4996 vạn nguyên, xã hội thương phẩm tiêu thụ tổng ngạch 5625 vạn nguyên, nông dân người đồng đều thuần thu nhập 6526 nguyên. [1-2]  
Đáy hồ trấn là thế giới văn hóa di sản - Phúc kiến thổ lâu Được chỗ hạch tâm địa, 2 0 0 6 năm bị tỉnh ủy, tỉnh chánh phủ trao tặng "Tỉnh phúc kiến văn minh thôn ", "Cấp tỉnh vệ sinh hương trấn" ;2 0 0 9 năm bị trung ương văn minh xử lý trao tặng "Sáng tạo cả nước văn minh thôn trấn công việc tiên tiến thôn trấn" ;2 0 1 0 năm 3 nguyệt bị quốc gia ở xây bộ phận, cục du lịch trao tặng cả nước đặc sắc cảnh quan du lịch tên trấn. [2]  
Tên tiếng trung xưng
Đáy hồ trấn
Ngoại văn tên
Hukeng  Town
Khu hành chính thuộc loại
Xây dựng chế độ trấn
Sở thuộc địa khu
Tỉnh phúc kiến   Long nham thị   Vĩnh cửu định khu
Hạ hạt địa khu
16 cái thôn
Chánh phủ trụ sở
Đáy hồ thôn
Điện thoại khu hào
0 597
Bưu chính khu mã
364111
Vị trí địa lý
Vĩnh cửu định khu đông nam bộ
Mặt      tích
96. 1 bình phương ngàn mễ (2 0 14 năm )
Người      miệng
24872 người (2 0 14 năm )
Phương      đạo
Người hẹ nói
Khí hậu điều kiện
Trung á nhiệt đới hải dương tính khí hậu gió mùa
Nổi tiếng cảnh điểm
Nam khê thổ lâu, chấn phúc lâu, diễn hương lâu, hồng hố thổ lâu bầy, cao bắc thổ lâu bầy các loại
Biển số xe đại mã
Mân F

Đáy hồ trấn Xây dựng chế độ duyên cách

Biên tập
Rõ ràng , Thanh Lúc chúc kim phong bên trong.
Dân quốc lúc thiết lập trung kim khu, khu thứ bốn. Cũng khu hậu xưng nam phong hương, thuộc khu thứ ba, hậu xưng phong quá hương, trung kim hương.
Mới trung quốc thành lập hậu xưng nam khê khu, bên trên kim khu, khu thứ ba.
1957 năm, xưng đáy hồ hương.
1958 năm, xưng đáy hồ công xã nhân dân.
1984 năm, phục xưng đáy hồ hương, hạt 24 cái thôn.
1987 năm 7 nguyệt, quá liên thôn, đại khê thôn, tam đường thôn, hố thủ lĩnh thôn, liên cùng thôn, cử khê thôn, hồ thuộc lòng thôn, phủ hoàng long thôn các loại 8 cái thôn vạch ra khác thiết lập đại khê hương, đáy hồ hương hạt 16 cái.
1993 năm, rút lui đáy hồ hương xây đáy hồ trấn, quản hạt thôn số không thay đổi. [1]  
湖坑镇 Đáy hồ trấn

Đáy hồ trấn Khu hành chính hoạch

Biên tập

Đáy hồ trấn Hoàn cảnh địa lý

Biên tập

Đáy hồ trấn Vị trí hoàn cảnh

Đáy hồ trấn ở vào Vĩnh cửu định khu Kỳ đông nam bộ, Kim phong khê Thượng du, đông cùng Nam tĩnh Huyện Sách dương trấn Tương liên, đông nam cùng Bình thản huyện Lô khê giáp giới, tây lân Vĩnh cửu định khu Đại khê, bắc tì cổ trúc, thượng cấp, khu quản hạt đồ vật lớn nhất khoảng cách 17. 4 ngàn mễ, nam bắc lớn nhất khoảng cách 1 0. 6 ngàn mễ, tổng diện tích 98. 7 bình phương ngàn mễ. [1]  

Đáy hồ trấn Địa hình địa vật

Đáy hồ trấn địa thế đông nam cao, tây bắc thấp, vùng núi độ cao so với mặt biển 5 0 0 -153 0 mễ ở giữa. [1-2]  

Đáy hồ trấn Thuỷ văn

Đáy hồ trấn chủ muốn dòng sông có Kim phong khê , nam khê. Thuộc Đinh sông Hệ sông,
湖坑镇南溪 Đáy hồ trấn nam khê
Cảnh nội dòng sông đều thuộc về vùng núi tính tăng vọt bạo lạc hà lưu, thụ địa hình, khí hậu ảnh hưởng cực lớn, đặc thù là lượng nước phong phú, giòng sông sườn núi hàng đại, tốc độ chảy khoái, hợp dòng thời gian ngắn. [1]   [4]  

Đáy hồ trấn Khí hậu

Đáy hồ trấn thuộc trung á nhiệt đới hải dương tính khí hậu gió mùa, nó đặc điểm là ướt át ôn hòa, hạ trường là khốc nhiệt, đông ngắn mà vô giá lạnh. Mưa xuống tập trung ở hàng năm 3―9 nguyệt, 6 nguyệt nhiều nhất.

Đáy hồ trấn Tự nhiên tài nguyên

Biên tập

Đáy hồ trấn Tài nguyên khoáng sản

Tính đến 2 0 11 cuối năm, đáy hồ trấn xác minh nham thạch vôi số lượng dự trữ 5 0 0 vạn tấn. [1]  

Đáy hồ trấn Rừng rậm tài nguyên

Tính đến 2 0 11 cuối năm, đáy hồ trấn tính gộp lại trồng rừng 1282 mẫu, cây rừng bao trùm suất 69. 3%, sống lập mộc súc tích số lượng 18. 5 vạn thước vuông. Cánh rừng 13 vạn mẫu. [1]  

Đáy hồ trấn Nhân khẩu dân tộc

Biên tập
2 0 11 cuối năm, đáy hồ trấn khu quản hạt tổng nhân khẩu 23954 người. Trong đó thành trấn thường trú dân số 2112 người. Tổng nhân khẩu trung, nam tính 12427 người, chiếm 51. 8%; nữ tính 11527 người, chiếm 48. 2%;18 tuổi trở xuống 4655 người, chiếm 19. 4%;18~35 tuổi 7259 người, chiếm 3 0. 3%;35~6 0 tuổi 8751 người, chiếm 36. 5%;6 0 tuổi trở lên 3289 người, chiếm 13. 8%. Nhân khẩu đều là Hán tộc . 2 0 11 niên nhân miệng tỉ lệ sinh đẻ 12. 97‰, tỉ lệ tử vong 5. 77‰, nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng suất 7. 2‰. mật độ nhân khẩu là mỗi bình phương ngàn mễ 243 người. , [1]  
Thời gian Hộ số Nhân khẩu
2 0 11
6999
23954
2 0 12
7125
24415
2 0 13
7214
24494
2 0 14
7275
24872
Tư liệu nơi phát ra: [5]  

Đáy hồ trấn Kinh tế

Biên tập

Đáy hồ trấn Nói khái quát

2 0 11 năm, đáy hồ trấn nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 324 0 1 vạn nguyên, công nghiệp giá trị tổng sản lượng 4996 vạn nguyên, xã hội thương phẩm tiêu thụ tổng ngạch 5625 vạn nguyên, nông dân người đồng đều thuần thu nhập 6526 nguyên. [1]  

Đáy hồ trấn Nông nghiệp

2 0 11 năm, đáy hồ trấn nông nghiệp giá trị tổng sản lượng 324 0 1 vạn nguyên, tỉ 2 0 1 0 năm tăng trưởng 5. 9%. [1]  
Tính đến 2 0 11 cuối năm, cây lương thực lấy lúa nước làm chủ. 2 0 11 năm, sanh con lương thực 8498 tấn, người đồng đều 355 kí lô, trong đó hạt thóc 7323 tấn; cây khoai tây sản lượng 947 tấn. Chủ yếu kinh tế thu hoạch có thuốc lá sấy, rau quả, lá trà các loại. 2 0 11 năm, thuốc lá sấy sản lượng 47 0 tấn; rau quả sản lượng 36568 tấn; lá trà sản lượng 146 tấn. [1]  
Tính đến 2 0 11 cuối năm, chăn nuôi nghiệp lấy trư, gia cầm, thỏ làm chủ, 2 0 11 sinh năm trư xuất chuồng 5. 4 vạn con, cuối năm chưa xuất chuồng 2 vạn con; gia cầm xuất chuồng 64. 9 vạn lông, cuối năm chưa xuất chuồng 23. 6 vạn lông; thỏ xuất chuồng 14. 9 vạn con, cuối năm chưa xuất chuồng 3. 9 vạn con. 2 0 11 sinh năm sản loại thịt 5138 tấn, trứng chim 315 tấn; chăn nuôi nghiệp giá trị tổng sản lượng 1275 0 vạn nguyên, chiếm nông nghiệp giá trị tổng sản lượng được 39. 4%. [1]  
2 0 11 năm, hoa quả trồng trọt diện tích 12456 mẫu, sản lượng 1 0 257 tấn, chủ yếu chủng loại có hồng thị, lý, cây dương mai, đào. Trong đó hồng thị 1 0 9 0 4 mẫu, sản lượng 3376 tấn. [1]  
Tính đến 2 0 11 cuối năm, ao cá nuôi dưỡng diện tích 1725 héc ta, sản lượng 61 tấn; ngư nghiệp giá trị tổng sản lượng 86 vạn nguyên, chiếm nông nghiệp giá trị tổng sản lượng được 0. 3%. [1]  
2 0 11 năm, có cỡ lớn nông nghiệp máy móc 2 cái, nông dân người đồng đều thuần thu nhập 6526 nguyên. [1]  

Đáy hồ trấn Công nghiệp và kiến trúc

Tính đến 2 0 11 cuối năm, đáy hồ trấn lấy nước tiểu điện, trúc mộc gia công làm chủ. 2 0 11 năm công nghiệp giá trị tổng sản lượng 4996 vạn nguyên, tỉ 2 0 1 0 năm gia tăng 2. 71%; thực hiện công nghiệp gia tăng giá trị 135. 4 vạn nguyên, tỉ 2 0 1 0 năm gia tăng 2. 71%. [1]  

Đáy hồ trấn Ngành dịch vụ

2 0 11 cuối năm, đáy hồ trấn có thương nghiệp xí nghiệp 229 cái, người làm 397 người; xã hội thương phẩm tiêu thụ tổng ngạch 5625 vạn nguyên, tỉ 2 0 1 0 năm gia tăng 15%; tập mậu thị trường 1 cái, mùa màng giao trán 43 0 0 vạn nguyên, tỉ 2 0 1 0 năm gia tăng 18%. [1]  
2 0 11 cuối năm, đáy hồ trấn có nông thôn quỹ hợp tác xã tín dụng, bưu chính ngân hàng tiết kiệm mỗi bên 1 nhà; cuối năm các loại tiền gửi ngân hàng số dư còn lại 162 0 4 vạn nguyên, tỉ 2 0 1 0 năm gia tăng 18. 8%; các hạng cho vay số dư còn lại 4151 vạn nguyên, tỉ 2 0 1 0 năm gia tăng 2 0. 9%. [1]  
2 0 11 năm, đáy hồ trấn tiếp đãi hải ngoại du khách 1. 4 vạn người thật, thu nhập 174. 7 vạn đôla, phân biệt tỉ 2 0 1 0 năm tăng trưởng 45. 6% cùng 26. 2%; tiếp đãi trong nước du khách 127. 5 vạn người thật, thu nhập 25 0 0 0 vạn nguyên, phân biệt tỉ 2 0 1 0 năm tăng trưởng 87. 5% cùng 42. 9%; du lịch tổng thu nhập 3 0 0 0 0 hơn vạn nguyên, tỉ 2 0 1 0 năm tăng trưởng 87. 5%, chiếm GDP được 41. 7%. [1]  
湖坑镇 Đáy hồ trấn

Đáy hồ trấn Xã hội sự nghiệp

Biên tập

Đáy hồ trấn Thành trấn kiến thiết

2 0 11 năm, đáy hồ trấn có bưu chính mạng internet 16 cái, trấn thôn trao đổi bưu kiện suất 1 0 0 %; bưu chính nghiệp vụ tổng lượng 2 0 vạn nguyên, trong đó thuần thu nhập 9 vạn nguyên. Có thông tin cơ trạm 36 cái, di động tín hiệu toàn bao trùm, thôn thôn thông điều khiển tự động điện thoại, điện tín phục vụ mạng internet 4 cái; tổng đài điện thoại tổng dung lượng 45 0 0 cửa, điện thoại cố định người sử dụng 186 0 hộ, bình quân mỗi bách hộ 27 bộ phận; điện thoại di động người sử dụng 82 0 0 vạn hộ, bình quân mỗi bách hộ 117 bộ phận; liên kết với nhau lưới người sử dụng 121 0 hộ. [1]  

Đáy hồ trấn Văn hóa giáo dục

2 0 11 cuối năm, đáy hồ trấn có trấn trạm văn hóa, loa phóng thanh điện thị đứng mỗi bên 1 cái, có thôn cấp văn hóa trung tâm hoạt động 16 xử nữ, các loại phòng đọc sách 16 cái, tàng thư 3 hơn vạn sách. Có chấn thành lâu, khuê tụ lâu, phúc dụ lâu các loại 3 xử nữ cả nước bảo vệ văn vật đơn vị, cấp tỉnh 11 xử nữ ( hoàn cực lâu, chấn phúc lâu, diễn hương lâu, hồng hố thổ lâu bầy cùng trong đám đó được như thăng lâu, nhật tân học đường, quang dụ lâu, phúc hứng lâu, khánh thành lâu, lâm thị từ đường, hồng hố thiên hậu cung ), huyện cấp 2 xử nữ. [1]  
2 0 11 cuối năm, đáy hồ trấn có nhà trẻ ( chỗ )1 chỗ, tại vườn trẻ nhỏ 22 0 người, chuyên nhiệm giáo sư 15 người; tiểu học 7 chỗ, ở trường sinh ra 656 người, chuyên nhiệm giáo sư 1 0 1 người, tiểu học vừa độ tuổi nhi đồng nhập học suất 1 0 0 %; sơ trung 1 chỗ, ở trường sinh ra 393 người, chuyên nhiệm giáo sư 52 người, sơ trung vừa độ tuổi nhân khẩu nhập học suất 1 0 0 %, tiểu thăng sơ tỉ lệ lên lớp 1 0 0 %, chín năm giáo dục bắt buộc bao trùm suất đạt đến 1 0 0 %. 2 0 11 năm trấn tài chánh giáo dục chi tiêu 54. 0 5 vạn nguyên. [1]  

Đáy hồ trấn Chữa bệnh vệ sinh

2 0 11 cuối năm, đáy hồ trấn có trấn vệ sinh viện 1 chỗ, sở y tế 4 nhà; có giường ngủ 24 cái, mỗi ngàn người sở hữu giường bệnh 1 cái, tài sản cố định tổng giá trị 23 0 vạn nguyên. Chuyên nghiệp vệ sinh nhân viên 45 tên, trong đó hành nghề y sư 12 người, hành nghề trợ lý y sư 2 người, đăng kí y tá 5 người. 2 0 11 năm chữa bệnh cơ cấu ( môn chẩn bộ trở lên ) hoàn thành khám và chữa bệnh 15 0 0 0 đợt người. Tham gia kiểu mới nông thôn hợp tác chữa bệnh bảo hiểm 214 0 8 người, tham gia giữ gìn suất 1 0 0 %. [1]  

Đáy hồ trấn Xã hội bảo hộ

2 0 11 năm, đáy hồ trấn nạp vào thành trấn thấp nhất sinh hoạt bảo hộ 42 hộ 68 người, chi tiêu 18. 2 vạn nguyên, so năm trước tăng trưởng 2%; nguyệt người đồng đều 22 0 nguyên, so năm trước tăng trưởng 2%. [1]  
Tính đến 2 0 11 cuối năm, đặt vào nông thôn thấp nhất sinh hoạt bảo hộ 474 hộ 1 0 35 người, chi tiêu 129. 5 vạn nguyên, so năm trước tăng trưởng 46. 2%, nguyệt người đồng đều 1 0 4 nguyên, so năm trước tăng trưởng 46%. Nông thôn năm giữ gìn tập trung cung cấp nuôi dưỡng 27 người, chi tiêu 81 vạn nguyên, so năm trước tăng trưởng 2 0 %; phân tán cung cấp nuôi dưỡng 135 người, chi tiêu 21. 1 vạn nguyên, so năm trước tăng trưởng 12%. Nông thôn chữa bệnh cứu trợ 126 đợt người, bộ dân chính cửa giúp đỡ tham gia hợp tác chữa bệnh 1 0 77 đợt người, cộng chi tiêu 5. 4 vạn nguyên; nông thôn lâm thời cứu tế 143 đợt người, chi tiêu 3 vạn nguyên. [1]  
Tính đến 2 0 11 cuối năm, quốc gia trợ cấp, trợ cấp các loại ưu đãi và an ủi đối tượng 71 người, trợ cấp sự nghiệp phí chi tiêu 42. 8 vạn nguyên, so năm trước tăng trưởng 1 0 %. [1]  
Tính đến 2 0 11 cuối năm, tham gia kiểu mới nông thôn bảo hiểm dưỡng lão 97 0 9 người, trong đó có 2888 người đã cấp cho hưu bổng. [1]  

Đáy hồ trấn Chuyên chở

Biên tập
Đáy hồ trấn cảnh nội có tỉnh đạo 3 0 9 tuyến, đại khê đến liêu pha du lịch quốc lộ, cách song vĩnh cửu cao tốc kỳ lĩnh đều theo nghĩa ấy cả 1 0 ngàn mễ. Trấn khu trải qua năm hoàng thôn đến trần đông quốc lộ, hồng hố thôn chí cổ trúc quốc lộ, nam trung thôn đến ngô ngân thôn quốc lộ, chấn phúc lâu cảnh khu trải qua áo yểu mảnh nhỏ 4 cái thôn kết nối thông đạo. [1]  

Đáy hồ trấn Phong cảnh danh thắng

Biên tập
Tính đến 2 0 13 năm, đáy hồ trấn có thổ lâu 1556 kỵ, trong đó viên lâu 83 kỵ, phần lớn xây dựng vào minh thanh lúc hướng, 2 0 0 8 năm xếp vào thế giới văn hóa di sản danh lục được phúc kiến thổ lâu tổng cộng có sáu bầy lầu bốn 46 kỵ bản thể lâu, trong đó đáy hồ trấn thì có một đám hai lầu 9 kỵ bản thể lâu ( hồng hố thổ lâu bầy, chấn phúc lâu, diễn hương lâu ), có dài đến hơn mười cây số nam khê thổ lầu trưởng thành. [2]   [6-8]  
  • Hồng hố thổ lâu bầy
Hồng hố thổ lâu bầy Ở vào tỉnh phúc kiến long nham thị vĩnh cửu định khu đáy hồ trấn, xây dựng vào thời đại khác nhau, hình thái
洪坑村客家土楼群 Hồng hố thôn người hẹ thổ lâu bầy
Khác nhau, quy mô không đồng nhất người hẹ thổ lâu cùng lâm thị từ đường, chùa miếu, học đường các loại xuôi theo khê xây lên, hồng hố thôn thổ lâu là lâm thị dân cư, có xây dựng vào công nguyên 16 thế kỷ trung kỳ ( đại minh ) đến hiện đại hình tròn thổ lâu, hình vuông thổ lâu, cung điện thức thổ lâu, năm phượng thức thổ lâu, phủ đệ thức thổ lâu các loại các chủng loại hình được thổ lâu mấy chục toà.
  • Nam khê thổ lầu trưởng thành
Đáy hồ trấn có một điều nam khê dòng sông trải qua sơn cốc, trên trăm kỵ thổ lâu dọc theo sông xây lên, bị
洪坑村福裕楼 Hồng hố thôn phúc dụ lâu
Khen là "Nam khê thổ lầu trưởng thành ", chấn phúc lâu, diễn hương lâu, hoàn cực lâu là nam khê thổ lầu đại biểu. [9]  
Chấn phúc lâu đại môn là một đôi từ chế tạo làm bằng sắt được cánh cửa, chuyên môn từ nam dương chở về. Thổ trong lâu có toàn làm bằng gỗ được xuyên đẩu, cấu đỡ, trước Hậu Là kiểu tây đá hoa cương hình trụ. [9]  
Hoàn cực trong lầu ở giữa có một hình tròn sân vườn, tại trong sân vườn kêu gọi giống như "Loa phóng thanh" được hiệu quả. 1918 năm vĩnh cửu định phát sinh mãnh liệt chấn động, đông đảo nhà lầu rung sụp, hoàn cực lâu tường ngoài bị chấn khai một đầu hơn một thước rộng đích khe hở, theo thời gian trôi qua, khe hở như kỳ tích địa khép lại. [9]  
Từ điều bức tranh sách Càng nhiều bức tranh sách
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Khu hành chính hoạch , Địa điểm , Hương trấn