Trương vĩnh vĩ đại

( vụ thành pháp viện trường )

Biên tập Tập trung
Thế giới bách khoa bách khoa toàn thư tổng biên bành bạn bè định nghĩa
Bản từ điều thuộc nhân vật tổng loại pháp viện phân loại viện trưởng chi loại
Tường thuật tóm lược [1]   Vụ thành Khu pháp viện
Viện trưởng kiêm [1]   Trung cộng vụ thành khu pháp viện đảng tổ bí thư [1]   Trương vĩnh vĩ đại Được yếu điểm [1]  
Hán tộc [2]   Chiết giang phổ sông người [1]   Trung cộng đảng viên [1]   Đại học trình độ [1]   Cấp bốn cao cấp quan toà [1-2]  
1963. 9 hàng thế 1983. 8 tham gia công [2]  
Các đời
Vĩnh khang thị toà án nhân dân đại viện trưởng viện trưởng đảng tổ bí thư [2]  
Vụ thành Khu toà án nhân dân đại viện trưởng [1]   Đảng tổ bí thư [2]  
Đương nhiệm
Vụ thành Khu toà án nhân dân viện trưởng kiêm [1]   Đảng tổ bí thư [2]  
Tên tiếng trung
Trương vĩnh vĩ đại [1]  
Nước      tịch
Trung quốc [1]  
Dân      tộc
Hán tộc
Nơi sinh
Chiết giang phổ sông
Chức      nghiệp
Quan toà [1]  
Chính trị diện mạo
Trung cộng đảng viên

Trương vĩnh vĩ đại Tường thuật tóm lược định nghĩa

Biên tập
Thế giới bách khoa bách khoa toàn thư tổng biên bành bạn bè định nghĩa
Bản từ điều thuộc nhân vật tổng loại pháp viện phân loại viện trưởng chi loại
Tường thuật tóm lược [1]   Vụ thành Khu pháp viện
Viện trưởng kiêm [1]   Trung cộng vụ thành khu pháp viện đảng tổ bí thư [1]   Trương vĩnh vĩ đại Được yếu điểm [1]  
Hán tộc [2]   Chiết giang phổ sông người [1]   Trung cộng đảng viên [1]   Đại học trình độ [1]   Cấp bốn cao cấp quan toà [1-2]  
1963. 9 hàng thế 1983. 8 tham gia công [2]  
Các đời
Vĩnh khang thị toà án nhân dân đại viện trưởng viện trưởng đảng tổ bí thư [2]  
Vụ thành Khu toà án nhân dân đại viện trưởng [1]   Đảng tổ bí thư [2]  
Đương nhiệm
Vụ thành Khu toà án nhân dân viện trưởng kiêm [1]   Đảng tổ bí thư [2]  

Trương vĩnh vĩ đại Quyền uy giới thiệu vắn tắt

Biên tập
1963. 9 hàng thế [2]  
1983. 8 tham gia công [2]  
Từng nhận chức [2]  
Phổ sông huyện văn phòng chính phủ khoa tổng hợp phó khoa trưởng khoa trưởng [2]  
Phổ sông huyện khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm phòng làm việc ( phó cục cấp ) [2]  
Phổ sông huyện văn phòng chính phủ loại tổ thành viên phó chủ nhiệm [2]  
Phổ sông huyện bạch mã trấn đảng ủy thư ký [2]  
Phổ sông huyện ủy ủy viên dự bị phổ sông tòa án nhân dân huyện loại tổ thành viên phó viện trưởng [2]  
Phổ sông huyện kỷ ủy uỷ viên [2]   Phổ sông huyện chánh pháp ủy phó thư kí [2]  
Phổ sông huyện kỷ ủy uỷ viên [2]   Phổ sông huyện phổ dương đường đi loại công ủy thư nhớ [2]  
Phổ sông huyện kỷ ủy uỷ viên [2]   Phổ sông trưởng văn phòng huyện ủy [2]   Phổ sông huyện ủy uỷ viên [2]  
Vĩnh khang thị toà án nhân dân đại viện trưởng viện trưởng đảng tổ bí thư [2]  
Vụ thành Toà án nhân dân đại viện trưởng [1]   Đảng tổ bí thư [2]   Khu ủy chánh pháp ủy uỷ viên khu ủy uỷ viên [2]  
Trăm độ bách khoa nội dung từ dân mạng cộng đồng biên tập, như ngài phát hiện mình được từ điều nội dung không chính xác hoặc không hoàn thiện, hoan nghênh sử dụng bản nhân từ điều biên tập phục vụ ( miễn phí ) tham dự tu chánh. Lập tức tiến về >>
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Nhân vật chính trị