Đàm diệu

Biên tập Tập trung
Bắc ngụy tăng. Quê quán lương châu người, sinh tuất năm không rõ. Tuổi nhỏ xuất gia, nguyên tại lương châu tu tập thiền nghiệp, làm thái tử Thác bạt thoáng qua Chỗ lễ trọng. Bắc ngụy Thái vũ đế Phí phật giáo, bắc địa trải qua như thưa thớt, việc phật đoạn nghỉ, sa môn nhiều hoàn tục, sư độc kiên cố đạo tâm, nghiễm nhiên cầm thủ kỳ thân. Thái tử liên tục thân gia tăng khuyên rõ, vẫn chặt chẽ cầm pháp phục đồ vật, không được tạm thời xa cách thân, người nghe thán trọng chi. Hậu tốt như đại đồng.
Thế gian nghe tiếng được mây cương hang đá, là phương đông nghệ thuật minh châu, thế giới nghệ thuật trong bảo khố được côi bảo. Mà nó được sơ khai nhất tạc được thôi động, tổ chức, kẻ kinh doanh, ngay cả...cũng bắc ngụy phục hưng phật giáo danh tăng đàm diệu.
Tên tiếng trung
Đàm diệu
Ngoại văn tên
tanyao
Nước      tịch
Trung quốc
Dân      tộc
Hán tộc
Nơi sinh
Cô tang
Chức      nghiệp
Tăng nhân
Thơ      ngửa
Phật giáo
Chủ muốn thành tựu
Mở đại đồng mây cương Hang đá Quật khám năm chỗ
Tính      đừng
Nam
Năm      đại
Bắc ngụy

Đàm diệu Giới thiệu vắn tắt

Biên tập
Bắc ngụy tăng. Quê quán lương châu người, sinh tuất năm không rõ. Tuổi nhỏ xuất gia, nguyên tại lương châu tu tập thiền nghiệp, làm thái tử thác bạt thoáng qua chỗ lễ trọng. Bắc ngụy thái vũ đế phí phật giáo, bắc địa trải qua như thưa thớt, việc phật đoạn nghỉ, sa môn nhiều hoàn tục, sư độc kiên cố đạo tâm, nghiễm nhiên cầm thủ kỳ thân. Thái tử liên tục thân gia tăng khuyên rõ, vẫn chặt chẽ cầm pháp phục đồ vật, không được tạm thời xa cách thân, người nghe thán trọng chi.
Văn thành đế vào chỗ hậu, lại hứng phật giáo, đặc nhiệm sư là biểu hiện rõ ràng huyền đô thống, quản lý tăng chúng. Sư như thụ mệnh về sau, tuy tập tăng chúng, tu sửa chùa vũ, đạo danh tiếng ngày càng cao, đế sự tình tới lấy sư lễ, toại ứng đế mời, như võ chu núi sơn cốc mặt phía bắc vách đá mở quật khám năm chỗ, mỗi quật tuyên tạo phật tượng nhất tôn, đều cao sáu, bảy mươi xích, quật cao 20 trượng hơn, có thể dung ba ngàn người, điêu khắc kỳ xuất sắc, lại thành lập phật tự, xưng là chùa linh nham. Đây là đại đồng mây cương Hang đá Tới bắt đầu.
Sư lại tấu đế như châu trấn thiết lập Tăng kỳ hộ , tăng kỳ túc cùng Tháp hộ Quy chế, coi là thịnh vượng,may mắn phật pháp chi tư. Hậu ở với đại đồng hang đá thông vui vẻ chùa, tỉnh hoà bình ba năm (462) triệu tập chư đức, dịch xuất đại cát nghĩa thần chú trải qua 2 quyển, tịnh độ tam muội trải qua một quyển, phó pháp giấu nhân duyên truyền 4 quyển.
Đóng ngụy địa đại pháp có thể lại chấn, hủy hoại tháp chùa vẫn còn chữa trị, phật tượng trải qua luận lại phải lại hiển lộ, sư chi công đến cự. ( tục cao tăng truyền quyển 1, lịch đại tam bảo kỷ quyển 9, rộng hoằng rõ ràng tập quyển hai, khai nguyên thích giáo ghi âm quyển 6, Ngụy thư thích lão chí Thứ hai mươi )

Đàm diệu Đàm diệu khai sáng mây cương hang đá

Biên tập
Sơn tây thiếu đại đồng thị phía tây ước 3 0 hoa lý xử nữ, vũ châu xuyên bắc ngạn cao chừng trăm thước được trên đoạn nhai, đồ vật sắp hàng liên tiếp cao lớn hùng vĩ đẹp đẽ được động quật, quật bên trong khắc có thông cao bốn năm mươi xích hùng vĩ trang nghiêm phật tượng, quật vách xuyên sáp rất nhiều bàn thờ phật, ngàn phật, phi thiên, hoa cỏ các loại lộng lẫy thần kỳ phù điêu bức tranh đồ trang sức, có quật bên ngoài còn liên tiếp ba bốn tầng lầu hồng kiến trúc lớn.
Đây chính là thế gian nghe tiếng được mây cương hang đá, là phương đông nghệ thuật minh châu, thế giới nghệ thuật trong bảo khố được côi bảo. Mà nó được sơ khai nhất tạc được thôi động, tổ chức, kẻ kinh doanh, ngay cả...cũng bắc ngụy phục hưng phật giáo danh tăng đàm diệu.

Đàm diệu Cống hiến

Biên tập
Đàm diệu được dòng họ, gia thế, sinh tuất thời đại, sớm tại đầu thời nhà đường đã không rõ. Chỉ biết hắn từ nhỏ xuất gia tập thiền, phẩm cách kiên trinh, chí khí cao xa, phong độ thanh tao lịch sự. Hắn là lương châu người ( kim cam túc võ uy thị ) về sau di cư trung sơn ( kim hà bắc định huyện ).
Văn thành đế vào chỗ được năm thứ hai, tức bắc ngụy hưng yên hai năm (453 năm ), bị triều đình trưng đến kinh đô bằng thành ( kim sơn tây đại đồng ), văn thành đế đem hắn lễ là đế sư. Tỉnh hoà bình năm đầu (46 0 năm ), đạo nhân thống kế khách sa môn sư hiền sau khi qua đời, đàm diệu kế nhiệm, đổi tên là sa môn thống. Ngay tại sa môn thống bổ nhiệm, hắn được văn thành đế được đồng ý cùng duy trì, tại vũ châu nhét tạc sơn vách đá, bắt đầu rồi mây cương hang đá vĩ đại đại công trình được khởi công xây dựng công việc. Liên quan tới hắn khởi công xây dựng này gáy đại công trình được động cơ và mục đích, còn phải từ bắc ngụy thái vũ đế diệt phật nói đến.
Thái vũ đế Thác bạt đảo Là văn thành đế Thác bạt tuấn Được tổ phụ. Hắn vào chỗ lúc giàu ... Xuân thu, lòng hùng chí tráng, đánh đông dẹp bắc, kiên quyết khai cương thác thổ, sáng tạo cái chưa từng có cường thịnh đại đế quốc. Cố gắng của hắn lấy được tương đối thành công, lập quốc như hà tây được tự cừ họ bắc lương nước ngay cả...cũng bị hắn thôn tính tiêu diệt mà nhập vào bắc ngụy bản đồ được. Nhưng khuếch trương quân sự được thành công, đồng thời cũng liên hồi bắc ngụy quốc nội các loại mâu thuẫn xã hội, đặc biệt phật, đạo hai giáo được mâu thuẫn nhất là bén nhọn, như nước với lửa, bị áp bách nhân dân cùng dân tộc phản kháng đấu tranh cũng như hỏa như đồ khai triển.
Thái bình chân quân Sáu năm (445 năm ) tháng chín, lô thủy người hồ đóng ngô khởi nghĩa như hạnh thành ( kim thiểm tây hoàng lăng tây nam ), chúng đến hơn thập vạn, thái vũ đế suất sư tây chinh, đến trường an, tại trường an trong chùa phát hiện có dấu đại lượng binh khí, cùng cất rượu khí cụ, châu quận nuôi thủ người giàu có gởi lại được tài vật, còn có ẩn nấp dùng làm cùng quý tiền tệ nữ nhân dâm loạn được khuất thất, không khỏi giận tím mặt. Đi theo đại thần thôi hạo là đạo giáo tín đồ, thời gian qua chủ trương sùng đạo ức phật, lúc này thừa cơ góp lời, yêu cầu huỷ bỏ phật giáo, để phòng hậu hoạn. Bảo thủ thô hãn được thái vũ đế liền khinh suất làm ra diệt phật quyết định, mệnh lệnh giữ chùa miếu tận đi phá hủy, phật tượng, kinh điển một mực đốt cháy, tăng ni toàn bộ lừa giết, tạo thành trung quốc phật giáo sử thượng chưa từng có kiếp nạn.
Bởi vì đồng tình phật giáo thái tử thoáng qua chậm tuyên phí phật chiếu thư, một bộ phận tăng nhân có thể chạy trốn tị nạn. Đàm diệu chính là nhân này mà tử trong đào sinh. Hắn là một tín ngưỡng kiên định, rất có phẩm hạnh được tăng nhân, đang đối với tăng đồ hãm hại lợi hại nhất thời kỳ, còn mặc sát người đợi pháp phục, không có một lát rời khỏi người. Phục phật về sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu, luôn luôn cân nhắc nghĩ cái sách lược vẹn toàn, khiến phật giáo có thể vĩnh viễn lưu truyền, không đến nỗi bởi vì nhất thời chính trị quyền lực hãm hại mà trải qua tượng pháp vật không còn sót lại chút gì. Hắn mặc cho sa môn thống về sau nói lên tạc quật khắc phật đề nghị, liền là của hắn tổng thể trong kế hoạch một hạng trọng yếu nội dung.
Từ hoàng thất phương diện tới nói, Thái vũ đế Khi còn sống biệt phí phật tiến hành đã có hối hận, chỉ là đã sấm rền gió cuốn phí phật, khó mà bỗng nhiên cải biến chánh sách. Văn thành đế vào chỗ hậu ( phụ thân của hắn thác bạt thoáng qua trước như thái vũ đế chết đi ), uốn nắn phí phật chánh sách thời cơ đã thành thục, cho nên nhanh chóng phổ biến liễu phục phật biện pháp. Đàm diệu đưa ra tạc quật khắc phật đề nghị, văn thành đế cho rằng chính là nhờ vào đó sám hối tổ phụ phí phật chi tội, đồng thời là tổ tiên truy phúc, liền rất sảng khoái phê chuẩn đàm diệu được đề nghị, còn từ nhân lực vật lực bên trên cấp dư tích cực duy trì.
Đàm diệu lựa chọn vũ châu nhét được sườn đồi lấy tư cách mở quật chỗ, là bởi vì đoạn này đoạn nhai trình độ tầng là sa thạch thạch kết cấu, thích hợp nhất điêu khắc. Đảm nhiệm chạm khắc nghề đục đá, phần lớn là thái vũ đế bằng bắc lương hậu từ lương châu dời đi được, có thông thạo kỹ thuật cùng kinh nghiệm phong phú. Tổng thể tư tưởng cùng phương án thiết kế thì xuất từ đàm diệu bản nhân. Hắn đến từ lương châu, quen thuộc tây vực phật ảnh quật được thể chế, còn gặp qua đôn hoàng minh sa núi đá quật được vật thật, cấu tư bắt đầu có lệ mà theo, nhưng hắn chỉ đem cựu lệ lấy tư cách tham khảo, càng nhiều hơn chính là dung tiến mình phong phú tưởng tượng, tiến hành trác kiệt xuất được sáng tạo.
Hắn khai sáng được hang đá tổng cộng có 5 kỵ, chứa là bắc ngụy thái tổ trở xuống ngũ đế cầu phúc ý nghĩa. Mỗi kỵ quy mô đều rất hùng vĩ, trong hố mỗi bên khắc một pho tượng đá, cao tới 4 0 xích đến 45 xích, đệ 5 ngồi tượng đá lớn nhất, cao chừng 5 0 xích, tổng tên là chùa linh nham. Trong đó lớn nhất hang đá có thể dung 3 0 0 0 nhiều người, đầu đông phật quật chỗ thường cung cấp nuôi dưỡng 1 0 0 0 tăng. Mỗi bên quật điêu khắc tới kỳ vĩ đại, nghệ thuật hình tượng phong phú phú tinh mỹ, nhưng nói là thời cổ xưa không có, làm người ta nhìn mà than thở.
Tại đàm diệu về sau, hang đá được mở không có đình chỉ. Văn thành đế dưới lịch đại đế vương, nghiêng toàn quốc ti phú thu nhập, lề mề địa tiếp tục thật lớn tạc quật pho tượng công trình, toại thành hôm nay thấy liên miên 3 0 bên trong, dày đặc tương liên, số lượng đông đảo mây cương hang đá bầy.
Đàm diệu phát dương phật giáo, làm cho vĩnh viễn truyền lưu sự nghiệp, ngoại trừ mở phật quật bên ngoài, còn có cái khác hứa đa nội dung, trọng yếu nhất nhân tức là dịch trải qua cùng thiết trí tăng kỳ hộ, tháp hộ lưỡng sự tình.
Hắn dịch trải qua công việc bắt đầu tại tỉnh hoà bình ba năm (462 năm ), tại mới vừa tu thành võ chu núi đá quật chùa mời họp mặt một nhóm học vấn tăng, phối hợp ấn độ tăng nhân dịch xuất 《 xưng giương chư phật công đức trải qua 》3 quyển, 《 đại tiểu tiện lòng luận 》1 quyển, 《 phó pháp giấu nhân duyên truyền 》6 quyển, 《 tạp bảo tàng trải qua 》8 quyển. Trong đó 《 phó pháp giấu nhân duyên 》 truyền ra phiên dịch có khả năng nhất thể hiện đàm diệu được thâm ý. Này truyền ký thuật thả già phật về sau 24 đại phật tổ kéo dài không ngừng truyền tiếp phật pháp tình hình, đàm diệu nắm chặc đưa nó dịch xuất, ký thác mình và hậu nhân tiếp tục khiến phật pháp vĩnh cửu truyền không dứt cầu nguyện.
Đàm diệu lại tấu xin đem đánh xuống thanh châu lúc tù binh bách tính, cùng một dạng, trong dân chúng có thể hàng năm nộp lên 6 0 hộc ngũ cốc cấp tăng tào nhân, lấy tư cách "Tăng kỳ hộ ", nộp lên ngũ cốc xưng là "Tăng kỳ túc ", dạt về cấp phật giáo giáo đoàn quản lý sử dụng; lại xin đem phạm trọng tội được tù phạm cùng quan nô tỳ lấy tư cách "Tháp hộ ", cung mỗi bên chùa chiền tảo vẩy tới dịch, kiêm là chùa chiền làm ruộng giao túc. Những này tấu mời đều thu hoạch được văn thành đế được phê chuẩn. Thế là Tăng kỳ hộ , túc cùng Tháp hộ Trải rộng như các châu trấn, từ đây chùa chiền thành lập được vững chắc cơ sở kinh tế, mỗi kỵ chùa chiền trên thực tế trở thành chiếm hữu đại lượng thổ địa cùng phụ thuộc người hộ được phong kiến trang viên. Rõ ràng nhiên, đàm diệu tấu mời thiết lập tăng kỳ hộ, túc cùng tháp hộ được mục đích, chính là ở chỗ khiến chùa chiền thoát khỏi chỉ dựa vào bố thí ban thưởng sống qua ngày bị động cục diện, tại từ thân vững chắc cơ sở kinh tế thượng tẩu độc lập phát triển con đường. Sau đó tăng kỳ hộ, túc cùng tháp thực hiện.
Hôm nay, Tăng kỳ hộ , túc cùng Tháp hộ Đã thành lịch sử việc đã qua, nhưng đàm diệu dịch xuất được kinh điển lại lưu truyền không dứt, mây cương hang đá càng trở thành tổ quốc truyền thống ưu tú văn hóa tinh hoa một trong, toả hào quang rực rỡ. Mà đến đây mà nói, đàm diệu chẳng những là phục hưng phật giáo công thần, cũng là sáng tạo văn hóa kỳ tích cự nhân. Hùng vĩ khôi kỳ được mây cương hang đá, cũng chính là ghi chép hắn trác tuyệt tinh thần cùng kiệt xuất đóng góp tấm bia đá.
[1]  
Tham khảo tư liệu
Từ điều nhãn hiệu:
Tông giáo nhân vật , Nhân vật