Cơ sinh ra lá

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Danh thiếp bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
Cơ sinh ra lá là chỉ có chút thực vật Thân Cực kỳ ngắn co lại, tiết ở giữa không rõ ràng, bên ngoài lá giống như từ trên căn sinh ra mà thành toà sen trạng.
Tên tiếng trung
Cơ sinh ra lá
Ngoại văn tên
basal leaf
Chuyên      nghiệp
Thực vật học
Gần nghĩa từ
Cơ sinh ra toà sen diệp tùng, lá cơ sinh ra cùng toà sen trạng

Cơ sinh ra lá Cơ sinh ra lá

Biên tập

Cơ sinh ra lá Tài liệu tương quan

Biên tập
Có chút thực vật Thân Cực kỳ ngắn co lại, tiết ở giữa không rõ ràng, bên ngoài lá giống như từ trên căn sinh ra mà thành toà sen trạng, xưng cơ sinh ra lá. Cơ sinh ra thai kỵ Bầu nhuỵ 1 thất, Noãn Đợi sinh tại bầu nhuỵ thất cơ bộ phận.
Từ điều nhãn hiệu:
Tự nhiên