Trước trục lăn

Biên tập Tập trung
Bản từ điều thiếu khuyết Tin tức cột , Danh thiếp bức tranh , bổ sung nội dung tương quan khiến từ điều càng đầy đủ, còn có thể thăng cấp nhanh chóng, nhanh tới đây Biên tập Ba!
Trục lăn không trải qua giáo âm điệu tức có thể trực tiếp lên xe, giảm bớt thật lớn duy tu công việc sữa chữa số lượng, đề cao hiệu suất làm việc.

Trước trục lăn Đặc điểm

Biên tập
1. Khiêng loan cường độ tỉ thông thường trục lăn đề cao 9. 1%
2. Trục lăn bề mặt sáng bóng trơn trượt, không lông ám sát, không treo hao phí
3. Hai tiết trục lăn khảm tiếp trạng thái tĩnh khảo thí nhảy lên ≤ 0. 0 5 m m, lên máy bay lắp đặt không cần miếng đệm.
4. Trục lăn lên máy bay trước không cần dự giáo âm điệu, có thể trực tiếp lên máy bay kết nối vặn chặt; không trải qua giáo âm điệu, mỗi thỏi đánh nhảy lên 95% đồng đều tại 0. 0 2 m m phạm vi bên trong, lớn nhất không cao hơn 0. 0 5 m m
5. Trục lăn vô cơ giới đám suất đạt tới 98% trở lên
6. Máy móc đám kéo lưới kiểm trắc: 95% trở lên đạt tới vô cơ giới biên độ sóng ( bằng biên độ sóng ), lớn nhất không cao hơn 5 m m
7. Chất lượng tốt máy chủ phối trí chất lượng tốt chuyên kiện, thông thường chủng loại đồng đều đạt tới 2 0 0 1 ô tư công báo 5% trình độ
8. Trường kỳ sử dụng không đi động, vận chuyển bình ổn, nhất trí tính tốt

Trước trục lăn Ưu điểm

Biên tập
Thành công giải quyết phưởng cao chi sa sinh ra máy móc đám được nan đề, mà sống sản cấp cao hàng dệt sáng tạo ra lương điều kiện tốt, áp dụng nên sản phẩm mới có hữu hiệu đề cao hàng dệt thị trường sức cạnh tranh, có lợi cho mở rộng đều theo nghĩa ấy cả
Có thể gia tăng hàng dệt được kèm theo giá trị, đề cao xí nghiệp hiệu ích kinh tế