Lý phàm

Đây là một Từ đa nghĩa , mời tại hạ liệt Mục nghĩa Bên trên lựa chọn lưu lãm ( cộng 7 cái mục nghĩa )