[ thái tử ] cung can hóa kị Nhập [ bản nô ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 482

8 thái tử can hóa kị nhập [ bản nô ]


Thái tử can hóa kị
Nô bộc
Gặp thiên thương
Chủ tai nạn
Thái tử can hóa kị nhập [ bản nô trùng bản huynh ] biểu hiện ( tử nữ môn sinh ra cổ đông các loại ) cùng mệnh chủ tới huynh đệ duyên phận gầy
Thậm chí không duyên hoặc đối đãi không tốt, khó coi

Trùng [ bản huynh ]/ tài khố ]  lưu ý tổn tài sự tình

// ]]>