[ thái tử ] cung can hóa kị Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 395

6 thái tử can hóa kị nhập [ bản tật ]


Thái tử can hóa kị
Tật ách
Chủ tử nữ cùng mệnh chủ không duyên hoặc chủ tử nữ có bệnh thùy tượng ( truy tra thái tử tới tật ách ( đại quan ) tường thẩm bên ngoài cung can tứ hóa lấy rõ ràng trạng huống )
( nhược đáng hóa kị trùng bản mệnh hoặc vở hoặc bản tật hoặc vở tới tật ách thì này hạn tử nữ có bệnh )
Thái tử can hóa kị nhập [ bản tật trùng bản phụ ] biểu hiện ( tử nữ môn sinh ra cổ đông các loại ) cùng mệnh chủ tới ( phụ mẫu trưởng bối cấp trên các loại ) duyên phận gầy hoặc đối đãi không tốt, khó coi

// ]]>