[ thái tử ] cung can hóa lộc Nhập [ bản huynh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 445

2 thái tử can hóa lộc nhập [ bản huynh ]


Thái tử can hóa lộc
Huynh đệ
[ thái tử ] can hóa lộc nhập [ bản huynh chiếu bản nô ] nữ nhân mệnh này hạn nhất định có nam nhân
Đại huynh đệ
< đại huynh là đại phúc tới tử > chiếu đại nô [ đại phúc tới điền ] nữ nhân mệnh này hạn tất có nam nhân
( thái tử hóa lộc nhập đại huynh chiếu đại nô )

// ]]>