Chia sẻ

Càng nhiều

Thất sát án lệ phân tích năm

2 0 11-11-19   85 bản

Bởi vì cung phụ mẫu hữu hóa khoa nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Phụ mẫu hóa khoa nhập quan lộc: A Có khả năng chắc có văn bát cổ tuyên , Quảng cáo. B Có khả năng chắc có lúc tại chức bồi dưỡng.

 

Bởi vì cung tử nữ hữu hóa quyền nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Tử nữ hóa quyền nhập quan lộc: A Có khả năng chắc có lúc hùn vốn có thành tựu. B Có khả năng chắc có lúc tử nữ năng lực tốt , Sự nghiệp tâm mạnh. C Có khả năng chắc có lúc đồng hành áp lực cạnh tranh.

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ

Quan lộc hóa hóa kị nhập tử nữ: A Có khả năng chắc có lúc công việc cả nhà bận bịu. B Có khả năng chắc có lúc hùn vốn cần hao tâm. C Có khả năng chắc có lúc cách cục chênh lệch , Phòng sự nghiệp không được

Như ý , Công việc bất ổn , Nhân sinh nhiều chập trùng. D Có khả năng chắc có thời nghi yên ổn về công chức hoặc xí nghiệp lớn đi làm yên ổn. E Có khả năng chắc có thời nghi điếm , Nhà tách ra.

Người trẻ tuổi bởi vì sinh ra bên trong phát dục cơ năng khỏe mạnh biệt tật bệnh sức chống cự mạnh , Cho nên tật bệnh phương diện tai hoạ , Lúc tuổi còn trẻ không hiển hiện; người trẻ tuổi tâm tính ấu cầm đáng yêu , Thần phật

Biệt ấu cầm đáng yêu người trẻ tuổi yêu mến , Bởi vì sinh ra bên trong phát dục tại quá trình trưởng thành không có nghiệp chướng hoặc bởi vì cha thế hệ , Tổ tông được làm việc thiện tích đức cùng che chở , Khiến cho hóa kị mang đến tai

Họa cùng hung tượng , Sẽ có được vô tận hóa giải hoặc lúc tuổi còn trẻ sẽ không hiển hiện.

 

Bởi vì cung phúc đức hữu hóa quyền nhập cung huynh đệ

Phúc đức hóa quyền nhập huynh đệ: A Có khả năng chắc có lúc can thiệp vào như giữa huynh đệ , Phòng cùng huynh đệ nhiều cạnh tranh không cho. B Có khả năng chắc có lúc làm phiền tiến thủ , Tích cực , Nhiệt tình. C

Khả năng chắc có lúc tốt nhất chuyên kỹ , Chuyên nghiệp , Khai phát , Sáng tạo. D Có khả năng chắc có lúc phòng chủ quan quá nặng , Không được nạp trung ngôn ( Quyền xung giao hữu ) .

 

Bởi vì cung phúc đức có hóa lộc nhập cung tật ách

Phúc đức hóa lộc nhập tật ách: A Có khả năng chắc có lúc lòng thoải mái thân thể béo mập , Hưởng thụ sinh hoạt. Lười nhác , Sợ chảy mồ hôi , Lười nhác động. B Có khả năng chắc có lúc thể xác tinh thần cuộc sống an nhàn , Gặp sao yên vậy

( Tông giáo ngôi sao ) . C Có khả năng chắc có lúc phòng lười biếng thành tánh , Không ôm chí lớn.

 

Bởi vì cung phúc đức hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách

Phúc đức hóa kị nhập tật ách: A Có khả năng chắc có lúc vui vẻ được không bì , Cảnh nghi ngờ rùa tóc , Sạch sẻ bệnh thích sạch sẽ , Thích chưng diện cả hình ( Thái âm tinh ) . B Có khả năng chắc có lúc cách cục chênh lệch , Chơi

Vật tang chí , Lo nghĩ tự mình hại mình , Liệt nửa người hoang vắng tính , Tự luyến ưa thích nghiện các loại. C Có khả năng chắc có lúc ưu nghi khỏe mạnh. Cách cục chênh lệch , Nghiệp lực bệnh. D Có khả năng chắc có lúc khổ hạnh tu

Cầm , Thân tâm hợp nhất ( Tông giáo ngôi sao ) .

Người trẻ tuổi bởi vì sinh ra bên trong phát dục cơ năng khỏe mạnh biệt tật bệnh sức chống cự mạnh , Cho nên tật bệnh phương diện tai hoạ , Lúc tuổi còn trẻ không hiển hiện; người trẻ tuổi tâm tính ấu cầm đáng yêu , Thần phật

Biệt ấu cầm đáng yêu người trẻ tuổi yêu mến , Bởi vì sinh ra bên trong phát dục tại quá trình trưởng thành không có nghiệp chướng hoặc bởi vì cha thế hệ , Tổ tông được làm việc thiện tích đức cùng che chở , Khiến cho hóa kị mang đến tai

Họa cùng hung tượng , Sẽ có được vô tận hóa giải hoặc lúc tuổi còn trẻ sẽ không hiển hiện.

 

Bởi vì cung thiên di hữu hóa khoa nhập cung huynh đệ

Thiên di hóa khoa nhập huynh đệ: A Có khả năng chắc có lúc gặp dữ hóa lành , Tuyệt xử phùng sanh.

 

Bởi vì cung phu thê hữu hóa quyền nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

Phu thê hóa quyền nhập giao hữu: A Có khả năng chắc có lúc thể diện hôn nhân. B Có khả năng chắc có lúc phối ngẫu can thiệp , Sàng chọn ngã được giao hữu. C Có khả năng chắc có lúc phối ngẫu

Tại ở giữa bạn bè chiếm quyền. Phối ngẫu gà mẹ giúp người. D Có khả năng chắc có lúc sau khi cưới kết giao nhiều có thành tựu được bằng hữu.

 

Bởi vì cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ

Phu thê hóa lộc nhập tử nữ: A Có khả năng chắc có lúc phối ngẫu cùng tiểu hài tử có thể hoà mình. B Có khả năng chắc có lúc phối ngẫu thích tiểu hài tử , Khả năng kết hôn tức dựng. C Có khả năng

Chắc có lúc chị em dâu ở giữa tốt ở chung ( Tử nữ vì huynh đệ của cung phu thê ) . D Có khả năng chắc có lúc dễ dàng ngoại tình ( Đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc đào hoa ) .

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa khoa nhập cung điền trạch

Giao hữu hóa khoa nhập điền trạch: A Có khả năng chắc có lúc vãng lai nhiều sĩ thân , Thư hương nhập dinh thự.

 

Bởi vì cung tử nữ hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch

Tử nữ hóa kị nhập điền trạch: A Có khả năng chắc có lúc tiểu hài tử độc lập tính tốt. Tiểu hài tử cần kiệm lo cho gia đình , Tự lập môn hộ. B Có khả năng chắc có lúc cách cục không tốt, khó coi , Phòng tử nữ tư nhân

Trong nội tâm đẩu , So đo. C Có khả năng chắc có lúc hoặc tử nữ hy vọng có được sản nghiệp , Ngoại tặc xâm bên trong , Tai họa lâm môn.

Người trẻ tuổi bởi vì sinh ra bên trong phát dục cơ năng khỏe mạnh biệt tật bệnh sức chống cự mạnh , Cho nên tật bệnh phương diện tai hoạ , Lúc tuổi còn trẻ không hiển hiện; người trẻ tuổi tâm tính ấu cầm đáng yêu , Thần phật

Biệt ấu cầm đáng yêu người trẻ tuổi yêu mến , Bởi vì sinh ra bên trong phát dục tại quá trình trưởng thành không có nghiệp chướng hoặc bởi vì cha thế hệ , Tổ tông được làm việc thiện tích đức cùng che chở , Khiến cho hóa kị mang đến tai

Họa cùng hung tượng , Sẽ có được vô tận hóa giải hoặc lúc tuổi còn trẻ sẽ không hiển hiện.

 

Bởi vì cung huynh đệ hữu hóa khoa nhập cung tử nữ

Huynh đệ hóa khoa nhập tử nữ: A Có khả năng chắc có lúc quản lý tài sản liệu cơm gắp mắm. B Có khả năng chắc có lúc sinh hoạt tình dục trọng tình âm điệu ( Có tiết chế ) .

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa quyền nhập cung tật ách

Giao hữu hóa quyền nhập tật ách: A Có khả năng chắc có lúc đối phương chủ động , Nền nã. B Có khả năng chắc có lúc dễ dàng kết giao chủ động , Háo động bằng hữu.

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách

Giao hữu hóa kị nhập tật ách: A Có khả năng chắc có lúc phối ngẫu là theo đuôi. B Có khả năng chắc có lúc sợ tịch mịch , Không có mang tính lựa chọn được lạm kết giao bằng hữu. C Có khả năng

Chắc có lúc phòng bọn xấu cấu kết với nhau , Tiểu nhân dây dưa ( Hóa kị nhập tật ách ─ mới bắt đầu tiểu nhân chi giao ngọt như mật ), Sau đó tất nhiên tan đàn xẻ nghé ( Xung phụ mẫu ─ ít có nhân

Nghĩa ) . ( Chú: phụ mẫu nhân , Xã hội quy phạm đạo đức vị trí. Phàm nhiều xung giao hữu tam phương nhân , Thiếu nhân nghĩa đạo đức. )

Người trẻ tuổi bởi vì sinh ra bên trong phát dục cơ năng khỏe mạnh biệt tật bệnh sức chống cự mạnh , Cho nên tật bệnh phương diện tai hoạ , Lúc tuổi còn trẻ không hiển hiện; người trẻ tuổi tâm tính ấu cầm đáng yêu , Thần phật

Biệt ấu cầm đáng yêu người trẻ tuổi yêu mến , Bởi vì sinh ra bên trong phát dục tại quá trình trưởng thành không có nghiệp chướng hoặc bởi vì cha thế hệ , Tổ tông được làm việc thiện tích đức cùng che chở , Khiến cho hóa kị mang đến tai

Họa cùng hung tượng , Sẽ có được vô tận hóa giải hoặc lúc tuổi còn trẻ sẽ không hiển hiện.

 

Bởi vì cung tử nữ hữu hóa khoa nhập cung tật ách

Tử nữ hóa khoa nhập tật ách: A Có khả năng chắc có lúc thư sinh kiểu tiểu hài tử , Giáo dưỡng tốt , Có quy củ.

-----------------------------------------------

 

Bởi vì cung mệnh có hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Mệnh phi hóa lộc nhập sự nghiệp: a Lạc quan, nhiều ý tưởng , Cũng có vận khí tốt , Dễ dàng tìm tới mình hứng thú công việc , Chỗ làm việc như ý hoặc công việc vui sướng. b Nhưng không nhiều tích cực , Không đủ kính nghiệp , Cũng

Dễ dàng đứng núi này trông núi nọ. Công việc như không phải hứng thú thì thiếu tích cực chuyên chú , Dễ dàng nghĩ đổi nghề hoặc nghĩ xin nghỉ hưu sớm. c Thích hợp làm mình hứng thú ngành nghề 〈 tốt nhất thành thạo một nghề 〉 hoặc

Tự do nghiệp. d Phối ngẫu sáng sủa , Rìa ngoài tốt. e Nhưng phòng ngoại tình ( Gặp đào hoa ngôi sao )( Cung sự nghiệp là hôn nhân bên ngoài được không nghi thức tình cảm vị trí ─ ngọ thê , Bà ngoại ) . f Lộc vui mừng quyền

Phải , Thì kỳ ngộ sẽ càng trát thật , Phát triển được không gian sẽ càng đại. Phải khoa thì ổn định kéo dài. Phải kị thì vất vả nhiều đến.

( Chú: lấy cung vị đạo , Bình thường mệnh tam phương hỗ kị nhiều thuộc phí sức , Lấy sự nghiệp phi hóa kỵ nhập mệnh vưu hiển. Mà sự nghiệp phi hóa kỵ nhập tật ách thì thuộc lao lực; huynh đệ ─ sự nghiệp cộng tông sáu vị kị

Nhập tật ách nhất là lao lực. )

 

Bởi vì cung phụ mẫu hữu hóa quyền nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Phụ mẫu quyền nhập sự nghiệp: a Phụ mẫu năng lực mạnh , Sự nghiệp có thành tựu. b Trưởng bối dìu dắt ( Thành tựu ) Ngã. c Lợi cho kiểm chứng chiếu , Vào nghề , Lên chức khảo thí. d Học để mà dùng , Cao học ( Trải qua ) Trải qua ,

Ghê gớm chức vị cao. e Lợi cho công chức. f Bên ngoài ( Phu ) Mọi nhà vận mạnh.

 

Bởi vì cung phụ mẫu hữu hóa khoa nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Phụ mẫu khoa nhập sự nghiệp: a Văn tuyên , Quảng cáo. b Tại chức bồi dưỡng.

 

Bởi vì cung tử nữ hữu hóa quyền nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Tử nữ quyền nhập sự nghiệp: a Hùn vốn có thành tựu. b Tử nữ năng lực tốt , Sự nghiệp tâm mạnh. c Đồng hành áp lực cạnh tranh.

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ

Sự nghiệp phi hóa kỵ nhập tử nữ: a Công việc cả nhà bận bịu. b Hùn vốn cần hao tâm. c Cách cục chênh lệch , Phòng sự nghiệp không được như ý , Công việc bất ổn , Nhân sinh nhiều chập trùng. d Nghệ an định vào công chức hoặc xí nghiệp lớn

Đi làm yên ổn. e Nên điếm , Nhà tách ra.

 

Bởi vì cung mệnh hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch

Mệnh phi hóa kỵ nhập tài bạch: a Ái tài , Tính toán , Không sợ vất vả , Kiếm tiền chăm chú ( Cùng thu nhập nhiều ít không có tương đối quan hệ tới ) . Đại , Tiền trinh đều kiếm. b Lao lực , Có nhiều việc tự mình làm. c Nữ nhân mệnh

Bị làm nghề phụ nữ. d Cách cục tốt , Buôn bán nhỏ cũng kiếm nhiều tiền , Nhưng không khỏi lao lực. Cách cục chênh lệch tức là tài làm phiền , Kiếm tiền khổ cực. e Có thể lên tiểu đội , Kiêm nghiệp hoặc tiền mặt sinh ý.

( Chú: mệnh phi hóa kỵ nhập tài bạch là chỉ vì cái trước mắt , Cho nên nên tiền mặt sinh ý. )

 

Bởi vì cung tài bạch có hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Tài bạch phi hóa lộc nhập sự nghiệp: a Làm ăn khá , Quay vòng vốn khoái , Sinh ý càng làm càng như ý ( Mệnh tam phương bên trong đều là loại động dương cung , Cố hữu như thường lệ tuần hoàn đầu tư tượng ) . b Dễ dàng lương cao ,

Chức cao , Nên công trạng chia hoa hồng tiền lương. c Nên biến hiện nhanh đến tiền mặt sinh ý. d Lộc vui mừng quyền phải , Thì kỳ ngộ sẽ tốt hơn , Phát triển được không gian càng lớn. Phải khoa thì tài nguyên kéo dài , Phải kị thì

Vất vả nhiều đến. ( Chú: bất luận tài bạch phi hóa lộc nhập sự nghiệp hoặc sự nghiệp phi hóa lộc nhập tài bạch đều thủ trên sự nghiệp được tiền mặt duyên tốt , Cho nên nên theo sự nghiệp ắt cùng tiêu thụ công việc. )

 

Bởi vì cung tài bạch hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Tài bạch phi hóa kỵ nhập sự nghiệp: a Không thích hợp tài chính đại , Thu về chậm sanh con ngành nghề. b Thích hợp không được độn hàng , Ép vốn quyển vở nhỏ sinh ý hoặc mua bán , Trọng Giới , Kỹ thuật , Cố vấn các loại phục vụ

Nghiệp. c Tốt nhất dân đi làm cố định tiền lương.

 

Bởi vì cung tài bạch hữu hóa quyền nhập cung tài bạch

Tài bạch tự hóa quyền: a Tiền tài dễ dàng cả bút đến , Nhưng là dễ dàng đại bút dụng. b Nên tiền mặt sinh ý tiếp xúc hàng , Rời tay tuần hoàn phát tài , Tốt nhất đi trào lưu , Thời thượng các loại dẫn trước sản phẩm

Tiêu thụ. Cũng có thể đi làm lĩnh tiền lương. c Nhìn như tích cực thì không có lâu dài kế hoạch cùng quản lý. Cũng cần tăng cường quản lý tài sản cùng dưỡng thành tùy thời dự trữ thói quen.

 

Bởi vì cung điền trạch hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh

Điền trạch phi hóa kỵ nhập mệnh , Biểu thị là: trong nhà là một loại gánh vác , Phải là một loại thời gian dài gánh nặng! Nếu như có đầu tư bất động sản , Khả năng hợp ý không đến , Ngược lại trên lưng trọng phòng

Thải áp lực ; Phi hóa kỵ nhập mệnh của người , Có thể sẽ dính líu những thứ khác tài sản , Hoặc những người khác! Cho nên , Áp lực lại lớn , Vẫn là phải cõng lên!

-----------------------------------------------------------

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa lộc mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức , Hóa kị nhập cung tật ách

Giao hữu tọa hóa lộc năm sinh , Tượng chủ các ngươi chỗ giao được bằng hữu phẩm chất nhiều không xấu 〈 lộc thành phúc 〉 , Nhưng quả thật tốt ở đâu? Giờ phút này chuyển quan cung nô bộc biến thành xuất được kị rơi vào cung nào , Liền có thể

Lấy nhìn ra chút bưng nghễ. Giả như này giao hữu hóa kị 〈 hiệp hóa lộc năm sinh 〉 nhập như phúc đức, tật ách , Như vậy ngươi quan hệ nhân mạch tướng cho ngươi nhiều đại tiểu tiện cùng khoái hoạt. a Ngươi người duyên

Tốt , Là thứ sẽ không người tịch mịch , Người ta uống trà nói chuyện phiếm đều có thể sẽ nghĩ tới các ngươi. Các ngươi có khó khăn , Bằng hữu cũng biết rất vui lòng trợ giúp các ngươi. b Các ngươi cũng là một tính lạc quan, tốt ở chung

Nhân , Ngươi đối xử xử sự để cho rất nhiều người thích thân cận các ngươi , Ngươi hứa bao vui vẻ đến từ bên ngoài vây nhân tế.

 

Bởi vì cung tài bạch hữu hóa lộc nhập quan lộc cung ( Cung sự nghiệp ) Mà lại quan lộc cung ( Cung sự nghiệp ) Có hóa lộc nhập cung tật ách , Cung tật ách hóa lộc nhập cung tài bạch

《 cung tài bạch quan lộc cung ( Cung sự nghiệp ) Cung tật ách ( Quan lộc cung ( Cung sự nghiệp ) Được cung điền trạch , Quan lộc cung ( Cung sự nghiệp ) Được thành tựu vị trí , Cung tật ách sự nghiệp khí số vị ); 《 tuần hoàn hóa lộc 》 có khả năng sự nghiệp tài bạch tốt 》

 

Bởi vì cung phu thê có ngày bộ dạng

Lại thiên tướng được tọa cung rất đúng cung cũng có thể luận hoa đào thuộc tính , Như trời bộ dạng tọa phu thê , Đối cung làm quan lộc , Cho nên khuynh hướng là tại nơi làm việc trung chỗ lui tới hộ khách công ty các loại.

 

Bởi vì cung điền trạch có hữu bật mà lại cung điền trạch được địa chi là thìn , Tuất , Sửu , Vị

◎ hữu bật tại tứ khố chi địa là cố chấp , Nhập bản mệnh chủ cả đời , Có khả năng có khi không được nạp nhã ngôn.

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa quyền mà lại cung mệnh có hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Mệnh hóa quyền nhập sự nghiệp gặp hóa lộc năm sinh 〈 năng lực gia tăng cơ hội 〉 , Người này rất dễ dàng lập nghiệp hoặc lên chức 〈 là lập nghiệp còn là lên chức sắc bén quyết định bởi như cách cục ─ điền trạch , Phúc đức hai ba phương mạnh yếu 〉

Quyền vì có thể lực , Lộc là cơ hội. Năng lực cần cơ hội mà hiển lộ rõ ràng , Cơ hội cũng muốn năng lực mà thành tựu ; Cả hai giao cấu như cá gặp nước ; 《 lộc quyền tuần gặp 》

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa lộc mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung phúc đức , Hóa kị nhập cung tật ách

Giao hữu tọa hóa lộc năm sinh , Tượng chủ các ngươi chỗ giao được bằng hữu phẩm chất nhiều không xấu 〈 lộc thành phúc 〉 , Nhưng quả thật tốt ở đâu? Giờ phút này chuyển quan cung nô bộc biến thành xuất được kị rơi vào cần gì phải

Cung , Cũng có thể thấy được chút bưng nghễ. Nhược này giao hữu hóa kị 〈 hiệp hóa lộc năm sinh 〉 nhập như phúc đức, tật ách , Như vậy ngươi quan hệ nhân mạch tướng cho ngươi nhiều đại tiểu tiện cùng khoái hoạt.

 

Bởi vì cung huynh đệ hữu hóa quyền nhập cung tài bạch mà thả phù thê cung có hóa lộc nhập cung tử nữ mà lại cung mệnh hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tài bạch

Cung huynh đệ hóa quyền cùng cung phu thê được hóa lộc giao nhau , Có khả năng phối ngẫu tích cực cố gắng phấn đấu biết kiếm tiền , Dân đi làm tiền lương thu nhập tốt hoặc ổn định ( Cung huynh đệ tài bạch được điền trạch ) Chắc có

Khả năng đời sống tình cảm đa tình lãng mạn la khắp nơi đế khắc tăng tình thú ( Ta cùng với phối ngẫu được cộng đồng giường ngủ )

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa quyền nhập cung tật ách mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có hóa lộc nhập cung tật ách

Giao hữu quyền cùng quan lộc lộc giao nhau , Trong công tác cùng cùng làm việc hỗ động tốt đẹp , Cố gắng làm việc có thành tựu , Công trạng tốt nhiệm vụ hoàn thành tốt , Có khả năng tấn thăng chắc có người đề bạt! ☆◎☆

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa quyền nhập cung tật ách mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có hóa lộc nhập cung tật ách mà lại cung tật ách hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách

Giao hữu quyền cùng quan lộc lộc giao nhau , Trong công tác cùng cùng làm việc hỗ động tốt đẹp , Cố gắng làm việc có thành tựu , Công trạng tốt nhiệm vụ hoàn thành tốt , Có khả năng tấn thăng chắc có người đề bạt! ☆◎☆

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa lộc mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có hóa lộc nhập cung tật ách mà lại cung tật ách hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách

Quan lộc cùng giao hữu lộc giao nhau , Trong công tác cùng cùng làm việc hỗ động tốt đẹp , Cố gắng làm việc có thành tựu , Công trạng tốt nhiệm vụ hoàn thành tốt , Có khả năng tấn thăng chắc có người đề bạt! ☆◎☆

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa lộc mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có hóa lộc nhập cung tật ách mà lại cung tật ách hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách

Quan lộc cùng giao hữu lộc giao nhau , Trong công tác cùng cùng làm việc hỗ động tốt đẹp , Cố gắng làm việc có thành tựu , Công trạng tốt nhiệm vụ hoàn thành tốt , Có khả năng tấn thăng chắc có người đề bạt! ☆◎☆

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa lộc mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có hóa lộc nhập cung tật ách mà lại cung tật ách hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách

Quan lộc cùng giao hữu lộc giao nhau , Trong công tác cùng cùng làm việc hỗ động tốt đẹp , Cố gắng làm việc có thành tựu , Công trạng tốt nhiệm vụ hoàn thành tốt , Có khả năng tấn thăng chắc có người đề bạt! ☆◎☆

 

Bởi vì cung phụ mẫu hữu hóa quyền nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) mà lại cung mệnh có hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Phụ mẫu quyền cùng mệnh lộc giao nhau , Có khả năng trí lực , Năng lực tiếp nhận tốt , Cố gắng thành tích học tập tốt , Đọc sách vận thông thuận , Có khả năng suông sẻ đọc lên đại học! ☆◎☆

 

Bởi vì cung tài bạch hữu hóa khoa nhập cung huynh đệ mà lại cung tử nữ có hóa lộc nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

Cung tài bạch cung tài bạch hóa lộc hóa khoa nhập cung huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ta cùng với huynh nô duyên phận tốt ;

 

Bởi vì cung thiên di hữu hóa khoa nhập cung huynh đệ mà lại cung tử nữ có hóa lộc nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

Cung thiên di cung tử nữ hóa lộc hóa khoa nhập cung huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ta cùng với huynh nô duyên phận tốt ;

 

Bởi vì cung huynh đệ hữu hóa khoa nhập cung tử nữ mà lại cung điền trạch có hóa lộc nhập cung điền trạch

Cung huynh đệ cung điền trạch hóa lộc hóa khoa nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

Bởi vì cung tật ách hữu hóa khoa nhập cung điền trạch mà thả phù thê cung có hóa lộc nhập cung tử nữ

Cung tật ách cung phu thê hóa lộc hóa khoa nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa khoa nhập cung điền trạch mà thả phù thê cung có hóa lộc nhập cung tử nữ

Cung nô bộc ( cung nô bộc ) cung phu thê hóa lộc hóa khoa nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

Bởi vì cung phúc đức hữu hóa quyền nhập cung huynh đệ mà lại cung tử nữ có hóa lộc nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

Cung phúc đức cung tử nữ hóa lộc hóa quyền nhập cung huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) hóa lộc hóa quyền so sánh ; Ta cùng với huynh nô duyên phận tốt ;

 

Bởi vì cung mệnh hữu hóa quyền nhập cung tử nữ mà lại cung điền trạch có hóa lộc nhập cung điền trạch

Cung mệnh cung điền trạch hóa lộc hóa quyền nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa quyền so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa quyền nhập cung điền trạch mà thả phù thê cung có hóa lộc nhập cung tử nữ

Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) cung phu thê hóa lộc hóa quyền nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa quyền so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

Bởi vì cung phụ mẫu hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung nô bộc ( cung nô bộc ) mà lại cung huynh đệ có hóa lộc nhập cung huynh đệ

Cung phụ mẫu cung huynh đệ hóa lộc hóa kị nhập cung huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) hóa lộc hóa kị so sánh ; Ta cùng với huynh nô duyên phận có khả năng không rất tốt

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ mà lại cung điền trạch có hóa lộc nhập cung điền trạch

Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) cung điền trạch hóa lộc hóa kị nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa kị so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng không rất tốt

 

Bởi vì cung tử nữ hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch mà thả phù thê cung có hóa lộc nhập cung tử nữ

Cung tử nữ cung phu thê hóa lộc hóa kị nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa kị so sánh ;; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng không rất tốt

 

Bởi vì cung tài bạch hữu hóa khoa nhập cung huynh đệ mà lại cung tử nữ có hóa lộc nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

Cung tài bạch cung tài bạch hóa lộc hóa khoa nhập cung huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ta cùng với huynh nô duyên phận tốt ;

 

Bởi vì cung thiên di hữu hóa khoa nhập cung huynh đệ mà lại cung tử nữ có hóa lộc nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

Cung thiên di cung tử nữ hóa lộc hóa khoa nhập cung huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ta cùng với huynh nô duyên phận tốt ;

 

Bởi vì cung huynh đệ hữu hóa khoa nhập cung tử nữ mà lại cung điền trạch có hóa lộc nhập cung điền trạch

Cung huynh đệ cung điền trạch hóa lộc hóa khoa nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

Bởi vì cung tật ách hữu hóa khoa nhập cung điền trạch mà thả phù thê cung có hóa lộc nhập cung tử nữ

Cung tật ách cung phu thê hóa lộc hóa khoa nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa khoa nhập cung điền trạch mà thả phù thê cung có hóa lộc nhập cung tử nữ

Cung nô bộc ( cung nô bộc ) cung phu thê hóa lộc hóa khoa nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa khoa so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

Bởi vì cung phúc đức hữu hóa quyền nhập cung huynh đệ mà lại cung tử nữ có hóa lộc nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

Cung phúc đức cung tử nữ hóa lộc hóa quyền nhập cung huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) hóa lộc hóa quyền so sánh ; Ta cùng với huynh nô duyên phận tốt ;

 

Bởi vì cung mệnh hữu hóa quyền nhập cung tử nữ mà lại cung điền trạch có hóa lộc nhập cung điền trạch

Cung mệnh cung điền trạch hóa lộc hóa quyền nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa quyền so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa quyền nhập cung điền trạch mà thả phù thê cung có hóa lộc nhập cung tử nữ

Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) cung phu thê hóa lộc hóa quyền nhập cung tử nữ cung điền trạch hóa lộc hóa quyền so sánh ; Ngã tử điền cát hóa với ta mà nói cát long , Điền trạch có khả năng tốt ;

 

-------------------------------------------------------------

Ghi chú 《 tứ chính 》: là tam phương tứ chính được tên gọi tắt ( Bao quát bản cung , Đối cung , Tam hợp cung; không bao gồm lân cung. Cùng phi tinh được tứ chính 《 mệnh, thiên, tử, điền 》 không được

Cùng ) Bởi vì tử vi đẩu số là tam phương tứ chính đều muốn nhìn, tam phương tứ chính nhìn có khả năng sẽ có lặp lại bộ phận hy vọng thông cảm.

-------------------------------------------------------------

Xuất thân của chính mình thời gian ( bệnh viện ghi chép ) là giờ bắc kinh ; Muốn đổi tính thành xuất thân của chính mình nơi đó thái dương lúc ; Chuyển đổi thành xuất thân của chính mình nơi đó thái dương thời điểm ,

Nếu như là giờ thủ lĩnh phút đồng hồ phải dùng người bàn ; Nếu như giờ có ích thiên bàn ; Nếu như giờ vĩ phút đồng hồ địa bàn. Giờ giao giới trước sau phút đồng hồ xuất thân đầu tiên muốn

Định bàn? Không chừng bàn phân tích được vận mệnh không phải là của mình! ( tương đương tính toán mạng của người khác )

-------------------------------------------------------------

Tử vi đẩu số mệnh bàn lý được có rất nhiều vì sao , Hiện mệnh bàn chính là mãn thiên tinh diệu. Một người nhân sinh liền áp súc thành một tờ mệnh sách. Nhìn một tờ giấy mệnh bàn, tổng cảm giác

Được đối mặt cũng không là số mạng của một người, mà là vũ trụ mênh mông, tinh diệu nó là quy luật bất biến vận chuyển. Mà ở cái này tinh đấu bố trí phía dưới, biểu thị

Nhất cá nhân sinh được hỉ nhạc, an bài rõ ràng nhưng lại mơ hồ nhân sinh quỹ tích. Muốn tạo nên người thành công sinh ra, tất cần biết mình vận mệnh, nếu biết rõ vận mệnh

Được mục đích căn bản là xu cát tị hung , Dương thiện trừ ác ( Hôm nay cố gắng là ngày mai vui cười , Hôm nay hưởng lạc là ngày mai sầu khổ. Tốt tâm tính quyết định xong vận mệnh ,

Xấu tâm tính dẫn đến bi ai thất bại ) ; tử vi đẩu số cùng cái khác vận mệnh tinh tướng giống như chỉ biểu hiện sinh mệnh quỹ tích cùng vận mệnh 《 tượng 》 được suy luận , Diễn thả; không tương lai

Sự thật toàn bộ diễn thử , Không muốn quá phận mê tín. Cái tinh bàn , Biểu hiển chỉ là một chút khả năng phát sinh hiện tượng. Đến tột cùng nên hiện tượng , Trên thực tế phải sẽ không phát sinh ,

Liền lại bởi vì mệnh chủ thân ở được địa vực , Hoàn cảnh , Mệnh chủ được cố gắng cùng lựa chọn mà có chỗ khác biệt; đây cũng là mệnh bàn được hiển tượng cùng sự thật đối ứng , Cũng là hậu thiên có

Lấy kiếm chỗ trốn được căn cứ liễu. Đơn giản nhất như: cự môn hóa kị chủ miệng lưỡi không phải là , Đẩu số dạy người kiếm chỗ trốn phương pháp là từ sự tình giáo sư , Kinh kỷ , Luật sư những này miệng lưỡi sinh ra

Tài được công việc lấy "Ứng tượng" . Dĩ nhiên , Giáo sư cùng luật sư địa vị , Tài phú , Tại hiện nay xã hội , Là không thể coi như nhau được được. Chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm , Dũng cảm đối mặt

Nhân sinh , Vận mệnh liền nắm giữ trong tay của ngươi! "

-------------------------------------------------------------

Đây là ngươi bản mệnh mệnh bàn tiên thiên cả đời trạng thái tĩnh thùy tượng , Vận mệnh là tiên thiên cả đời thùy tượng được tổng hợp , Không thể lấy đơn nhất hoặc lúc thì... lúc thì hướng được thùy tượng giải thích vận mệnh; ( Phụ mẫu

Tiên thiên gien di truyền rất trọng yếu [ Đài loan tử vân đại sư nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn tác phẩm nghiên cứu ] Ngay cả...cũng phụ mẫu năm sinh ra nguyệt đại nhập mệnh bàn ;[ Nhìn phụ mẫu tứ hóa cùng lưu niên tinh diệu nhập mệnh

Bàn là cát hóa hoặc là kém hóa ]) Vận mệnh là tiên thiên an bài tự nhiên tiềm lực; hoàn cảnh xã hội thì là hậu thiên chi phối cuộc sống áp lực cùng động lực; tư tưởng , Ý chí , Nghị lực ,

Hành vi thì là tiên thiên tiềm lực cùng hậu thiên chi phối áp lực cùng động lực mà sinh ra hiện tượng ( Địa vận xã hội bối cảnh , Hoàn cảnh xã hội ; Người vận tri tâm bằng hữu , Cùng làm việc , Cấp trên

Đối với chính mình ảnh hưởng các loại ) Phải sẽ không phát sinh những này thùy tượng muốn nhìn đại hạn lưu niên được dẫn động; êm xuôi vận ngoại trừ gia tăng tài phú bên ngoài , Khắp nơi hài lòng như ý. Mệnh bàn có cát tinh gửi thông điệp

Được tổ hợp , Cũng sẽ có hung tinh ( Bao quát ác ngôi sao ) Gửi thông điệp được tổ hợp , Tiên thiên cả đời thùy tượng tồn tại rất nhiều mâu thuẫn , Kỳ thật nhân sinh hay là tại trong mâu thuẫn vượt qua. Tăng cường

Tự mình tu dưỡng , Cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng, khắc chế tình cảm lãng mạn; tăng cường cùng cấp trên cùng quan hệ đồng nghiệp , Thì có tốt tiền đồ cùng phát triển.

-------------------------------------------------------------

Nhìn mệnh bàn phân tích , Nhất định phải có chính xác tâm tính , Mỗi ngôi sao đều có một mặt tốt cùng không được mặt tốt , Tích cực cố gắng phát huy mặt tốt cùng tích cực tác dụng; tận

Số lượng tiêu trừ không được mặt tốt được ảnh hưởng; lấy hóa lộc hóa kị tới nói hóa lộc là bởi vì , Hóa kị là quả; bồ tát sợ bởi vì ( hóa lộc ) chúng sanh sợ quả ( hóa kị ) học tử vi

Đẩu số người đều sợ hóa kị , Hóa kị là quả , Chúng sanh sợ tới , Nếu như nào đó đại hạn lưỡng khỏa trở lên hóa kị nhập xung mệnh tài quan nhân , Sợ tài quan không đẹp; nhưng là thế nào ngươi là

Công vụ viên , Xí nghiệp viên chức , Dân đi làm , Cố định tiền lương thu nhập nhân , Kỳ thật ngay cả...cũng tài quan không đẹp đại hạn được hiểu nạn phương pháp , Tìm một bát sắt , Trở thành dân đi làm ,

Nơi đây không lưu người , Tự có chỗ lưu người. Sẽ không thiệt thòi đại tiền không có sự nghiệp tốt đóng cửa , Mua quan bán tước chỉ là đổi việc. Nếu như là người làm ăn chắc có lợi nhuận đầu tư kỳ tha sự nghiệp ,

Cổ phiếu các loại tài quan không đẹp đại hạn , Bảo thủ kinh doanh , Không được không nắm chắc mở rộng đầu tư , Nhược dấu hiệu thất bại đã hiện ra , Hẳn là giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang , Thiếu thua là doanh; đại hạn hóa kị nhập xung

Mệnh tài quan đa giả hơi lớn kị , Chú ý không được đùa lửa , Nho nhỏ làm , Ngược lại có cơ hội kiếm , Không muốn vừa có ngon ngọt liền quy mô đầu tư , Có khả năng tình thế lập tức chuyển biến; như

Chơi cổ phiếu nhân , Nhỏ chơi kiếm chút , Dẫn dụ các ngươi tham niệm , Đại bút nhân đặt cược hậu hoàn toàn bảo hộ.

Tử vi đẩu số là xã hội phong kiến được thời đại sản phẩm , Cổ nhân chủ trương tiết kiệm đến phú , Biệt yêu tốn hao , Cho rằng bại gia; xã hội hiện đại xác nhận hiểu được tiêu tiền người , Mới có thể

Là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu ( cố gắng là cuộc sống tốt đẹp kiếm tiền nhiều hơn! )

 

-------------------------------------------------------------

Thêu hoa ngôi sao nhiều người , Cũng không cần là đào hoa lo lắng

< Đào hoa đại biểu bọn hắn tướng mạo không tệ , Cử chỉ lại nhã nhặn vừa vặn , Cũng rất giỏi về đang vô tình hay cố ý ở giữa phóng thích mị lực , Có thể được khác phái ưu ái là , Nhân duyên tích tốt ,

Tính cách thích ứng hay thay đổi hoàn cảnh , Xử sự đích cổ tay khéo đưa đẩy , Lại có thể tiếp nhận mới quan niệm , Dù cho không phóng điện , Cũng đầy dễ dàng đến khác phái trìu mến cùng bao dung. Bởi vì nghĩ

Duy tinh tế tỉ mỉ , Giác quan thứ sáu nhạy cảm , Tài hoa dào dạt , Không khỏi có chút thật cao theo xa ; Biểu hiện ra mình mới nghề trồng hoa thuật , Có sức tưởng tượng cùng đặc sắc hành văn , Đối với lãng mạn

Được tình yêu sinh hoạt mười phần tích cực chủ động , Cũng mười phần hướng tới , Giỏi dùng trí tuệ cùng sáng ý tài hoa đến kiếm tiền ; Thiên tài vận cùng tiền của phi nghĩa vận cũng không yếu , Cũng mười phần thích tiền tài ,

Sẽ truy cầu cao thu nhập lấy thỏa mãn cuộc sống của mình phẩm vị cùng hứng thú ham mê , Có chủ nghĩa hoàn mỹ cương liệt cá tính , Rất có ý đồ lòng , Còn bính kính mười phần , Tính bền dẻo rất

Mạnh , Có thể không sợ khó khăn hoàn thành sứ mệnh , Cố gắng truy cầu bản thân thành tựu nhân. Tại xã hội phong kiến nữ nhân có kể trên năng lực , Không bị khen ngợi; hoạt bát nhân duyên tốt

Được nữ nhân được xưng là "Đa tình lãng mạn la khắp nơi đế khắc xáo " , Ưu việt nữ nhân được xưng là "Khắc chồng " , Có năng lực lãnh đạo được nữ nhân được xưng là "Tẫn kê ty thần " , Âm nhu nam nhân bị

Xưng là "Can cương không phấn chấn " , Đều hiện ra xã hội phong kiến được thời đại ý nghĩa. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội , Giá trị quan niệm cùng xã hội phong kiến khác biệt , Nữ tử

Có đào hoa không được là chuyện xấu , Ứng là chuyện tốt. Chỉ cần biệt tình cảm thu phóng cùng nắm , Chú ý cẩn thận , Tùy đợi xã hội biến thiên cùng tiến bộ , Nữ nhân giáo dục giới tính trình độ phổ biến

Đề cao , Mà lại đại đa số nữ tính đều phải tiến vào chỗ làm việc cùng các nam sĩ phân cao thấp , Cũng dễ dàng đối với người khác phái động tình , Tại phong hoa tuyết nguyệt tình hình thực tế kỳ phía dưới , Khác phái phát sinh

Tình cảm , Là hiện tượng bình thường. Vận mệnh cũng là xã hội phong kiến được sản phẩm , Tỉ như 《 nam lang thang nữ nhân nhiều hơn tình lãng mạn la khắp nơi đế khắc 》 xã hội hiện đại hẳn là sửa lại là 《 nam lãng mạn nữ nhân đa tình 》;

Các ngươi nhất định hiểu được như thế nào mới có tốt nhân duyên , Tốt đào hoa , Mỹ hảo hôn nhân ( lý tính lúc dễ dàng tha thứ hắn , Tương hỗ hướng đối phương thản lộ chân chính mình , Nhiều hồi ức đối phương

Ưu điểm , Đổi chính tự mình khuyết điểm , Tại sinh hoạt mỗi một cái phương diện , Đều có thể lẫn nhau thỏa mãn lẫn nhau bao dung , Cố gắng kinh doanh tốt nhân duyên hòa hảo đào hoa , Song phương ứng cố gắng nhiều

Là đối phương nỗ lực , Tranh thủ hạnh phúc mỹ mãn , Đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc được hôn nhân! )

--------------------------------------------- Mình phải cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng tài hoa , Mới có thể có hiệu quả nắm chặc kỳ ngộ.

Hiện tại đường thái rõ ràng tân lãng hòm thư tên : tanggg m eng@sina. co m

Điện thoại : Di động thông tin      13479195245    Điện thoại : Di động thông tin   Đường quá rõ ràng    13479195245

Ngã ( đường quá rõ ràng ) được in tờ nết trương mục ngân hàng: trung quốc kiến thiết ngân hàng nam xương thị đường sắt chuyên nghiệp chi hành Mở tài khoản tính danh : Đường quá rõ ràng Tài khoản: 2 0 213 0 998 0 11 0 245854  

Điện thoại 0 79182 0 6313    Điện thoại : Tính danh đường huy   1397 0 0 2 0 852    13 0 372 0 0 852( Liên thông )    

Trung quốc ngân hàng công thương nam xương đứng con đường phía trước chi hành       Mở tài khoản tính danh : Chu tường phương    Tài khoản: 15 0 2 0 135 0 12 0 1492442

Điện thoại 0 79182 0 6313    Điện thoại :   1397 0 0 2 0 852   Tài khoản: 2 0 213 0 998 0 11 0 245854  

 

Miễn phí cùng thu vào phí tổn đoán mệnh hai loại

Bởi vì thầy tướng số quá nhiều , Căn bản là không có cách ứng phó , Càng xem bàn trả lời nhiều , Ta lại thiếp chi phí chi tiêu càng nhiều ?

Thu vào phí tổn đoán mệnh cho thỏa đáng ! ! Bởi vì không được là toàn diện được phân tích ; Chỉ là một chút cắt câu lấy nghĩa ; Có có thể gặp đạo ngươi , Mời ngươi mình chú ý gia tăng không phải là năng lực phán đoán

Một \ Loại là : Đầu tiên mình dán ra mệnh bàn , Miễn phí , Cấp xem mệnh trả lời ;

 

Nhị \ Loại là : Muốn mở thu vào phí tổn đoán mệnh từ từ 2 0 Nguyên ( Cân nhắc vốn liếng kinh tế khó khăn ), Tự quyết định cấp dư bấy nhiêu ( Như Đường Lão sư ngã đã cấp liễu 6 0 Nguyên ,, Mời Đường Lão sư kỹ càng cấp xem mệnh trả lời ;) Mình căn cứ thu nhập bấy nhiêu , Dựa theo kỹ càng cấp xem mệnh trả lời nguyên tắc , Còn có thể đề cập không hiểu vấn đề ? , Ta có thể giải thích cặn kẽ ? ( Như : Ngã lấy trả tiền mời xem ngã hôn nhân năm đó có hi vọng ? Sự nghiệp tình huống ; Tài bạch vận tình huống ; Điền trạch vận tình huống ; Phúc đức vận tình huống bao quát tinh thần cùng vật chất ; Tật ách vận tình huống toàn diện bao quát các loại ) Nếu như ngươi không nguyên ý những người khác nhìn thấy mệnh bàn cùng tình huống cặn kẽ , Có thể đem xuất thân thời gian hoặc mệnh

Bàn phát ngã   Tân lãng hòm thư :tanggg m eng@sina. co m   Tường tế kết quả thông qua hòm thư phát đến các ngươi hòm thư ! !

----------------------------

Đoán mệnh là trợ giúp người tạo nên người thành công sinh ra , Phải biết toàn diện tính được phân tích mệnh bàn , Tìm ra từng cái cung vị được cát hung ( Là lành nhiều hơn dữ hoặc là dữ nhiều hơn lành ) Mạng của mình bàn đích từng cái cung vị

Có tốt tổ hợp , Tìm kiếm xuất mệnh bàn tốt cách cục hiểu tên kia người cùng mình giống nhau , Cố gắng hướng phương diện kia phấn đấu , Đạt tới giáp ra ngoài lan , Mà thắng lan ; Tìm ra cái kia cung vị là mệnh bàn tốt nhất tổ hợp

, Cố gắng hướng phương diện kia tinh tiến , Đem người mình sinh ra tốt ưu thế phát huy phát huy vô cùng tinh tế , Từ đó đạt tới khai thác vận mạng mục đích căn bản xu cát tị hung , Dương thiện trừ ác ; 《 hữu hiệu quy hoạch xuất người của chính mình

Sanh sanh nhai , Tăng thêm nhân sinh tư màu! Nhân sinh cả một đời có thể có bao nhiêu kỳ ngộ cùng duyên phận có thể được mình nắm chặc ; Được bao nhiêu thời gian không có bị phí thời gian ; Hy vọng các ngươi cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng

Tài hoa , Hữu hiệu nắm chặc kỳ ngộ , Thành vì thời đại được người nổi bật. 》   ( Mạng ngươi bàn có tốt tổ hợp cùng cách cục Đường Lão sư mới có thể để ngươi tiến hành thu vào phí tổn đoán mệnh ; Toàn diện kỹ càng phân tích mệnh bàn ít nhất phải 6

Giờ trở lên )

------------------------------

Các ngươi tốt như vậy mệnh cục , Cung phụ mẫu cung phúc đức lại tốt như vậy , Ngươi là trung thượng hạng có thừa tiền gia đình , Lão sư của ta cho ngươi xem mệnh bàn chỉ lấy chi phí coi bói phí tổn , Ngã thật không nghĩ tới các ngươi như thế tiếc là tiền nhập mệnh , Bởi vì ngươi đem mình mệnh bàn thả in tờ nết ( Dơ bẩn , Sắc tình , Cưỡng bức , Màu vàng lục tương này địa phương ), Tùy tiện người khác đem ngươi mệnh bàn , Nếu là phóng tới bẩn thỉu địa phương , Để cho ngươi mệnh cách bị hao tổn hại sẽ để cho các ngươi xui xẻo ; Hương cảng đài loan rất nhiều trở thành giai cấp tư sản dân tộc trở lên tuyệt đại đa số , Đều có vận mệnh lão sư chỉ đạo , Biết mình tốt nhất đại hạn lưu niên cùng cát lợi phương vị ; Đem chính mình mệnh bàn được ưu thế phát triễn đến phát huy vô cùng tinh tế ; Đem chính mình mệnh bàn được thế yếu , Xu cát tị hung ; Có rất nhiều biết lợi hại được , Tướng phí tổn phí tổn cấp lão sư ta , Lặng lẽ tướng mệnh bàn phát đến lão sư ta được hòm thư ; Yêu cầu tướng kết quả phát nhập hắn hòm thư , Còn muốn

Cầu giữ gìn bí mật ( Qua đời in tờ nết xuất hiện ); Lão sư ta toàn diện phân tích mệnh bàn ít nhất hơn trăm ngàn chữ , Hơn nữa còn có cái khác đoán mệnh truật bổ sung tu chánh ; Không được giống chúng ta những học sinh này mèo cào , Đơn cung , Đơn tinh , Tứ hóa

Phi một mình ; Chỉ là một chút cắt câu lấy nghĩa ; Có có thể gặp đạo ngươi , Mời ngươi mình chú ý gia tăng không phải là năng lực phán đoán...

========================================

Bởi vì làm nhân sinh có bao nhiêu tháng năm dài đằng đẵng , Hiện tại mới đi các ngươi nhân sinh một phần tư tả hữu sinh mệnh lịch trình , Huống mà lại một người tại mười sáu tuổi trước đều là phụ mẫu cung cấp nuôi dưỡng cùng học tập giai đoạn , Tâm linh ngây thơ đơn thuần.

Thụ tổ phụ mẫu cùng thần phật ấm 疪 trình độ rất cao. 2 0 0 7 Năm đài loan tên ngôi sao giả tĩnh văn , Đái hài tử về đài loan , Một vị thầy bói nói hắn hiện tại tình cảm vợ chồng đa tình lãng mạn la khắp nơi đế khắc , Ân ái , Ngọt

Mật ; Phải đề phòng hôn nhân vỡ tan , Lúc ấy giả tĩnh văn nói phối ngẫu đối nàng rất tốt , Ngoan ngoãn phục tùng , Công công bà ngoại yêu thương vô cùng nữ nhi , Hôn nhân tình cảm không có khả năng vỡ tan. . . . . ;2 0 1 0 Năm giả tĩnh văn muốn hài tử

Quyền nuôi dưỡng , Phương thức thông qua pháp luật ly hôn , Hiện tại phối ngẫu nhà mẹ đẻ mời luật sư hướng pháp viện lên án muốn giả tĩnh văn bồi thường bốn ngàn vạn nguyên tài sản tổn thất phí , Ba năm trước đây giả tĩnh văn nói thầy bói nói lời cho phép ,

Thật là ba năm sau lại ứng nghiệm... .

《 lại thí dụ như 『 cung thiên di 』 , Nó đại biểu dịch mã , Cũng là địa vị xã hội; thay thế biểu hiện một người bộ dáng, diện mạo, cây khí, trí tuệ, gặp gỡ, quả báo, xử thế các loại.

Cung điền trạch hóa lộc nhập thiên di , Phúc đức hóa quyền nhập cung phụ mẫu đến phải , ( cung phụ mẫu là cung thiên di được cộng tông sáu vị ) có khả năng dễ dàng có sang trọng phòng ở hoặc phòng ở càng đổi càng lớn

〈 quyền vì có thể lực , Lộc là cơ hội. Năng lực cần cơ hội mà hiển lộ rõ ràng , Cơ hội cũng muốn năng lực mà thành tựu. Cả hai giao cấu như cá gặp nước. 》

 

《★◎ đại hạn cung mệnh = Cung huynh đệ (13--22 Tuổi ) ◎★》

------------------------------------------------------------------------------

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu hóa lộc mà lại ( Cung huynh đệ vô hóa phi hóa kỵ nhập cung huynh đệ hoặc cung huynh đệ vô hóa phi hóa kỵ nhập cung nô bộc ( cung nô bộc ) )

Đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi ) thiên mệnh cung thiên di có năm sinh lộc chiếu , Này lộc lại bởi vì đại hạn chuyển động duyên cớ , Thành sống lộc , Tài vận hoặc sự nghiệp có khả năng suông sẻ, lẽ ra không tệ.

 

Bởi vì cung tật ách đích thiên can là mậu mà lại cung tài bạch có tham lang

Đại hạn cung mệnh = Cung huynh đệ (13--22 Tuổi ) "Lộc hồi quy" đại hạn cung tài bạch hóa lộc bay trở về bản mệnh cung tài bạch , Các ngươi cái này đại hạn tài vận suông sẻ; hữu hiệu quy hoạch xuất cuộc sống của mình kiếp sống , Tăng thêm nhân sinh tư màu! Nhân sinh cả đời có thể có bao nhiêu cơ gặp cùng duyên phận có thể đủ bị mình nắm chặc ; Được bao nhiêu sáng âm không có bị phí thời gian ; Hy vọng các ngươi cố gắng học tập , Trữ bị tri thức , Kỹ năng tài hoa , Hữu hiệu nắm chặc cơ gặp , Đại hạn cố gắng trở thành người nổi bật.

 

Bởi vì cung huynh đệ đích thiên can là nhâm mà lại ( Cung mệnh có tử vi hoặc cung tài bạch có tử vi hoặc cung điền trạch có tử vi hoặc cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có tử vi )

Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập bản mệnh mệnh tài quan điền nhân duyên tốt , Cá tính góc độc lập kiên cường ,; Đại hạn ( Mười năm ) Tích cực chăm chú phát triển sự nghiệp tài bạch , Lòng tự tin mạnh , Làm việc kiên trì lực đủ ;

 

Bởi vì cung huynh đệ hữu hóa quyền nhập cung tài bạch

Đại hạn hóa quyền nhập bản mệnh bàn đích sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) chăm chú kiên trì cố gắng thì có thật được chỗ tốt , Êm xuôi ◎☆◎

 

Bởi vì cung huynh đệ có hóa lộc nhập cung huynh đệ

Đại hạn hóa lộc chiếu đại hạn được sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) kiên trì cố gắng thì có thật được chỗ tốt , Dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

 

Bởi vì cung huynh đệ hữu hóa quyền nhập cung tài bạch

Đại hạn hóa quyền chiếu đại hạn được sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) kiên trì cố gắng thì có thật được chỗ tốt , Dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

 

Bởi vì cung huynh đệ hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Đại hạn hóa kị nhập bản mệnh bàn đích sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) xử sự hài hòa cố gắng cũng có khả năng có thật được chỗ tốt , Êm xuôi ◎☆◎

 

Bởi vì cung điền trạch có hóa lộc nhập cung điền trạch

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập bản mệnh bàn đích sinh ra mấy cung ( Cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) Xử sự hài hòa cố gắng cũng có khả năng có thật được chỗ tốt , Êm xuôi ◎☆◎

 

Bởi vì cung điền trạch hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa kị nhập bản mệnh bàn đích sinh ra mấy cung ( Cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) Xử sự hài hòa cố gắng cũng có khả năng có thật được chỗ tốt , Êm xuôi ◎☆◎

 

Bởi vì cung điền trạch hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung mệnh

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa kị chiếu đại hạn được sinh ra mấy cung ( Cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) Kiên trì cố gắng cũng có khả năng có thật được chỗ tốt , Dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

======================================================

Bởi vì ( Cung mệnh đích thiên can là nhâm mà lại cung mệnh được địa chi là ngọ ) Hoặc ( Cung mệnh đích thiên can là quý mà lại cung mệnh được địa chi là vị )

Dương liễu mộc được nghĩa gốc ; Dương liễu cứng rắn mà giơ lên , Cho nên gọi là dương , Cành liễu yếu mà rủ xuống lưu , Cho nên gọi là liễu. Dương liễu chính là một loại hai loại , Lại thường lấy dương liễu là liễu có khác xưng ; Dương liễu mộc , Lã lướt nhẹ nhàng , Cành rủ xuống , Đón gió chập chờn , Bên ngoài tính bền dẻo mạnh , Không dễ gảy ; Đặc tính ; Cá tính yếu đuối , Cũng rất cứng cỏi; nói cách khác , Bởi vì tính nhu mà yếu , Lại không phải yếu ớt ; Nhu tình muôn dạng , Dáng vẻ thướt tha mềm mại; bởi vì phong lưu động , Vì tình chuyển di ; Khiêm cung tuân bản , Tâm tư tích chặt chẽ; nhưng vô tâm cơ , Bị động tâm vì ngoại vật dời , Hoàn cảnh biến sắc , Tức không được tự chủ chuyển động theo ; Sợ nhất nhâm thân quý dậu mũi kiếm kim được đại hạn ; Đề nghị ; Giỏi dùng tính bền dẻo , Làm cho trở thành tính nhẫn nại , Chớ làm cho trở thành tùy hứng. Tính nhẫn nại ghê gớm chống cự hung vận , Tùy hứng tướng chế tạo hung vận ; Bị vật chuyển chính là bởi vì mê , Đệ nhất cảnh; không bị vật chuyển chính là bởi vì ngộ , Là đệ nhị cảnh; có thể chuyển vật chính là bởi vì bi thương ( Từ bi ), Là đệ tam cảnh ; Lời răn là: người nhược gần hiền lương , Thí dụ như giấy hiện ;

Lấy bọc giấy lan xạ hương , Bởi vì hương được hương ; Người nhược gần tà bạn bè , Thí dụ như một nhánh liễu ; Lấy liễu xâu cá miết , Bởi vì xú được xú ;

 

Bởi vì cung phụ mẫu được địa chi là ngọ , Vị hoặc cung mệnh được địa chi là ngọ , Vị

◎ đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi ) đi nhâm ngọ dương liễu mộc được đại hạn ; Giống nhau tỉ trợ giúp , Tỉ vượng ; Đây là một cố gắng học tập là sau này thu hoạch cùng thành tựu đánh tốt cơ sở , Thu hoạch cùng thành tựu rốt cuộc xem chính ngươi cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng bấy nhiêu cùng trí năng , Cá tính , Tâm tính ưu khuyết;《 chỉ phải cố gắng liền sẽ liền sẽ có kiến thức thu hoạch 》

==============================================

Bởi vì cung điền trạch đích thiên can là bính mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có văn xương hoặc cung tài bạch có văn xương

◎ đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi ) Đại hạn quan lộc ( Cung mệnh tới khí số vị ) Quan lộc chi thiên can hóa khoa nhập mệnh cung tam phương tứ chính , Biểu hiện cung mệnh cách cục đạt được ưu hóa ; Sự nghiệp tài vận tốt ( Danh dự , Tín dự , Văn tài tốt )

 

Bởi vì cung tật ách đích thiên can là mậu mà lại cung tài bạch có tham lang hoặc cung mệnh có tham lang

◎ đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi ) Đại hạn tài bạch ( Quan lộc tới khí số vị ) Tài bạch chi thiên can hóa lộc nhập quan lộc tam phương tứ chính , Biểu hiện quan lộc cách cục đạt được ưu hóa ; Sự nghiệp tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

 

Bởi vì cung huynh đệ đích thiên can là nhâm mà lại cung tài bạch có tử vi hoặc cung phúc đức có tử vi

◎ đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi ) Đại hạn cung mệnh ( Tài bạch tới khí số vị ) Cung mệnh chi thiên can hóa quyền nhập tài bạch tam phương tứ chính , Biểu hiện tài bạch cách cục đạt được ưu hóa ; Tài bạch , Sự nghiệp thăng hoa tấn thăng ( Tích cực cố gắng , Ý chí , Nghị lực tốt )

 

Bởi vì cung huynh đệ đích thiên can là nhâm mà lại cung tử nữ có tả phụ , Thiên phủ hoặc cung điền trạch có tả phụ , Thiên phủ

◎ đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi ) Đại hạn ( Mệnh là tài được khí số vị ) Cung mệnh tới hóa khoa nhập tài bạch được phụ tật ( Tử điền tuyến ) Nên đại hạn tài chính và kinh tế , Sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng thăng hoa

 

Bởi vì cung tật ách đích thiên can là mậu mà lại cung huynh đệ có hữu bật , Thái dương hoặc cung nô bộc ( cung nô bộc ) có hữu bật , Thái dương

◎ đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi ) Đại hạn ( Tài làm quan khí số vị ) Tài bạch tới hóa khoa nhập quan lộc phụ tật ( Huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) tuyến ) Nên đại hạn sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng có khả năng thăng hoa

 

Bởi vì cung tật ách đích thiên can là mậu mà lại cung tử nữ có hữu bật , Thái dương hoặc cung điền trạch có hữu bật , Thái dương

◎ đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi ) Đại hạn ( Tài làm quan tới khí số vị ) Tài bạch tới hóa khoa nhập quan lộc huynh nô ( Tử nữ điền trạch tuyến ) Nhập huynh nô biểu hiện tài chính và kinh tế sự nghiệp có khả năng có tốt

 

Bởi vì cung điền trạch đích thiên can là bính mà lại cung phụ mẫu có ngày cơ hoặc cung tật ách có ngày cơ

◎ đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi ) Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) chi thiên can hóa quyền nhập phụ tật tuyến , Phụ tật tuyến chủ ngay thẳng , Hóa quyền biểu hiện nên đại hạn tiền cảnh có khả năng ngay thẳng, hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

---------------------------------------------------------------------------

------ ◎☆◎☆《 phương ngoại nhân phi tinh phi cung phi vận. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆ ---------------

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có hóa lộc nhập cung phụ mẫu , Hóa lộc nhập cung tật ách

【 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập phụ tật tuyến; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến , Văn thư tuyến , Hình tượng vị trí , Học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

 

Bởi vì cung điền trạch hữu hóa quyền nhập cung phụ mẫu , Hóa quyền nhập cung tật ách

【 đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 đại quan hóa quyền lại nhập bản mệnh phụ tật tuyến; biểu thị nên đại hạn nhất định sẽ có hảo vận, thăng hoa, tấn thăng cơ hội

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa khoa nhập cung phụ mẫu , Hóa khoa nhập cung tật ách

【 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa khoa nhập phụ tật tuyến; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến , Văn thư tuyến , Hình tượng vị trí , Học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

 

Bởi vì cung điền trạch hữu hóa quyền nhập cung phụ mẫu , Hóa quyền nhập cung tật ách

【 đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 đại quan hóa quyền lại nhập bản mệnh phụ tật tuyến; biểu thị nên đại hạn nhất định sẽ có hảo vận, thăng hoa, tấn thăng cơ hội

-----------------------------------------------------------------------------

 

Bởi vì cung mệnh hữu hóa quyền nhập cung tử nữ , Hóa quyền nhập cung điền trạch

【 bản mệnh cung mệnh là tài được khí số vị 】 bản mệnh cung hóa quyền nhập tài bạch được phụ tật tuyến [ Tử điền tuyến ] ; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến , Văn thư tuyến , Hình tượng vị trí , Học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị tài chính và kinh tế , Sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng , Thăng hoa

 

Bởi vì cung huynh đệ hữu hóa khoa nhập cung tử nữ , Hóa khoa nhập cung điền trạch

【 đại hạn cung mệnh cũng là tài được khí số vị 】 thiên mệnh cung hóa khoa lại nhập tài bạch được phụ tật tuyến [ Tử điền tuyến ] ; nên đại hạn biểu thị tài chính và kinh tế , Sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng , Thăng hoa

-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

------ ◎☆◎☆《 phương ngoại nhân phi tinh phi cung phi vận. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆ ---------------

 

Đại hạn cung mệnh = Cung huynh đệ (13--22 Tuổi ) Vương đình chi liêm trinh thất sát đi đại hạn lưu niên luận: nói chung , Đồ phấn phát bản chất được [ Liêm sát ] Vui mừng đi thiên lương vận hạn , Tuy có ngăn trở , Ngược lại ở đây lúc có thể thành lập nhân tế quan hệ , Hoặc là ngày khác được trợ lực. Nữ nhân mệnh một dạng, không nên đi thiên lương vận hạn , Dù cho đồ phấn phát bản chất , Cũng dịch lục thân bất lợi , Như từ nhỏ rời nhà , Huynh tỷ tang bệnh vân vân.

 

《★◎ đại hạn cung mệnh = cung huynh đệ (13--22 tuổi )◎★》

------------------------------------------------------------------------------

 

《★◎ đại hạn cung mệnh = Cung phu thê (23--32 Tuổi ) ◎★》

------------------------------------------

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại ( Cung mệnh có văn khúc hoặc cung tài bạch có văn khúc hoặc cung điền trạch có văn khúc hoặc cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có văn khúc )

Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập bản mệnh mệnh tài quan điền nhân duyên tốt , Cá tính góc độc lập , Trí tuệ cũng tương đối cao ; Gia tăng đại hạn ( Mười năm ) Như ý trục trình độ cùng lòng tự tin , Làm việc kiên trì lực muốn đủ ;

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung tử nữ có cự môn

Đại hạn cung mệnh hình thành 《 tài ấm giáp ấn cách 》; [ kẹp sức mạnh lớn như chiếu, chiếu sức mạnh lớn như tọa ] Có khả năng nên đại hạn tài bạch vận tốt.

 

Bởi vì cung phu thê hữu hóa khoa nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Đại hạn hóa khoa nhập bản mệnh bàn đích sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) chăm chú kiên trì cố gắng thì có nhỏ mà xinh đẹp thật được chỗ tốt , Êm xuôi ◎☆◎

 

Bởi vì cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ

Đại hạn hóa lộc chiếu bản mệnh bàn được sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) kiên trì cố gắng thì có thật được chỗ tốt , Dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

 

Bởi vì cung phu thê hữu hóa khoa nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Đại hạn hóa khoa chiếu đại hạn được sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) kiên trì cố gắng có tiểu nhân thật được chỗ tốt , Dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

 

Bởi vì cung phúc đức có hóa lộc nhập cung tật ách

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc chiếu đại hạn được sinh ra mấy cung ( Cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) Kiên trì cố gắng cũng có khả năng có thật được chỗ tốt , Dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

 

Bởi vì cung phúc đức hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung tật ách

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa kị chiếu đại hạn được sinh ra mấy cung ( Cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) Kiên trì cố gắng cũng có khả năng có thật được chỗ tốt , Dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

 

Bởi vì cung tài bạch có hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) mà lại ( Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa quyền hoặc cung phu thê hữu hóa quyền )

Cung tài bạch hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Phu quan tuyến hữu hóa quyền , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) chiếu đại hạn 《 cung phu thê đại hạn 》 cung tài bạch hóa lộc cập hóa quyền chiếu tới , Có khả năng đại hạn kiếm tiền tốt ☆◎☆

 

Bởi vì cung mệnh có hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) mà lại ( Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa quyền hoặc cung phu thê hữu hóa quyền )

Cung mệnh hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Phu quan tuyến hữu hóa quyền , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) chiếu đại hạn 《 cung phu thê đại hạn 》 cung mệnh hóa lộc cập hóa quyền chiếu tới , Có khả năng đại hạn kiếm tiền tốt ☆◎☆

====================================

Bởi vì ( cung mệnh đích thiên can là nhâm mà lại cung mệnh được địa chi là ngọ ) hoặc ( cung mệnh đích thiên can là quý mà lại cung mệnh được địa chi là vị )

Dương liễu mộc được nghĩa gốc; dương liễu cứng rắn mà giơ lên, cho nên gọi là dương, cành liễu yếu mà rủ xuống lưu, cho nên gọi là liễu. Dương liễu chính là một loại hai loại, lại thường lấy dương liễu là liễu có khác xưng; dương liễu mộc, niểu

Na nhẹ nhàng, cành rủ xuống, đón gió chập chờn, bên ngoài tính bền dẻo mạnh, không dễ gảy; đặc tính; cá tính yếu đuối, cũng rất cứng cỏi; nói cách khác, bởi vì tính nhu mà yếu, lại không phải yếu ớt; nhu tình vạn

Trạng, dáng vẻ thướt tha mềm mại; bởi vì phong lưu động, vì tình chuyển di; khiêm cung tuân bản, tâm tư tích chặt chẽ; nhưng vô tâm cơ, bị động tâm vì ngoại vật dời, hoàn cảnh biến sắc, tức không được tự chủ chuyển động theo;

Sợ nhất nhâm thân quý dậu mũi kiếm kim được đại hạn; đề nghị; giỏi dùng tính bền dẻo, làm cho trở thành tính nhẫn nại, chớ làm cho trở thành tùy hứng. Tính nhẫn nại ghê gớm chống cự hung vận, tùy hứng tướng chế tạo hung vận; bị

Vật chuyển chính là bởi vì mê, đệ nhất cảnh; không bị vật chuyển chính là bởi vì ngộ, là đệ nhị cảnh; có thể chuyển vật chính là bởi vì bi thương ( từ bi ), là đệ tam cảnh; lời răn là: người nhược gần hiền lương, thí dụ như giấy hiện;

Lấy bọc giấy lan xạ hương, bởi vì hương được hương; người nhược gần tà bạn bè, thí dụ như một nhánh liễu; lấy liễu xâu cá miết, bởi vì xú được xú;

 

Bởi vì cung tử nữ được địa chi là thìn, tị hoặc cung phu thê được địa chi là thìn, tị

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) đi bạch lạp kim được đại hạn; bạch lạp kim: hơi lớn hạn cung mệnh khắc mệnh cục nguy ngập. Bạch lạp kim tới kim khí sơ thành, biệt dương liễu mộc còn không có gì đáng ngại. Riêng chỉ cần cẩn thủ này vận khó khăn gian khổ tới hoàn cảnh học tập, nhiều một phần suy nghĩ, nhiều một phần cảnh đẹp, giảm một phần rèn luyện, giảm một phần phong quang; đây là một nhẫn nại ma luyện, bảo thủ kinh doanh đại hạn, nên đại hạn cũng có thể phải có thành tựu, thành tựu rốt cuộc xem chính ngươi cố gắng học tập, kiến thức dự trữ, kỹ năng bấy nhiêu cùng trí năng, cá tính, tâm tính ưu khuyết;》《 cần phải nhẫn nại rèn luyện đại hạn chỉ cần tích cực cố gắng cũng sẽ có vừa phải được thu hoạch 》

====================================

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có tử vi hoặc cung tài bạch có tử vi

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) Đại hạn quan lộc ( Cung mệnh tới khí số vị ) Quan lộc chi thiên can hóa khoa nhập mệnh cung tam phương tứ chính , Biểu hiện cung mệnh cách cục đạt được ưu hóa ; Sự nghiệp tài vận tốt ( Danh dự , Tín dự , Văn tài tốt )

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc hoặc cung phu thê có vũ khúc

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) Đại hạn tài bạch ( Quan lộc tới khí số vị ) Tài bạch chi thiên can hóa lộc nhập quan lộc tam phương tứ chính , Biểu hiện quan lộc cách cục đạt được ưu hóa ; Sự nghiệp tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung tài bạch có tham lang hoặc cung mệnh có tham lang

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) Đại hạn tài bạch ( Quan lộc tới khí số vị ) Tài bạch chi thiên can hóa quyền nhập quan lộc tam phương tứ chính , Biểu hiện quan lộc cách cục đạt được ưu hóa ; Tài bạch , Sự nghiệp thăng hoa tấn thăng ( Tích cực cố gắng , Ý chí , Nghị lực tốt )

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có văn khúc hoặc cung mệnh có văn khúc

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) Đại hạn cung mệnh ( Tài bạch tới khí số vị ) Cung mệnh chi thiên can hóa khoa nhập tài bạch tam phương tứ chính , Biểu hiện tài bạch cách cục đạt được ưu hóa ; Tài bạch , Sự nghiệp thăng hoa tấn thăng ( Danh dự , Tín dự , Văn tài tốt )

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung tử nữ có cự môn hoặc cung điền trạch có cự môn

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) Đại hạn ( Mệnh là tài được khí số vị ) Cung mệnh hóa lộc nhập tài bạch được phụ tật ( Tử điền tuyến ) Nên đại hạn tài chính và kinh tế , Sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng thăng hoa

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung huynh đệ hữu thiên lương hoặc cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu thiên lương

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) Đại hạn ( Tài làm quan khí số vị ) Tài bạch tới hóa khoa nhập quan lộc phụ tật ( Huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) tuyến ) Nên đại hạn sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng có khả năng thăng hoa

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung huynh đệ hữu thiên lương hoặc cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu thiên lương

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) chi thiên can hóa quyền nhập huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) tuyến , Huynh hữu tuyến tài hoa thành tựu vị trí , Hóa quyền biểu hiện nên đại hạn tài vụ sự nghiệp thành tựu tốt cũng có khả năng thiên thăng

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung phụ mẫu có thái âm hoặc cung tật ách có thái âm

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) chi thiên can hóa kị nhập phụ tật tuyến , Phụ tật tuyến chủ ngay thẳng , Hóa kị biểu hiện nên đại hạn có khả năng ngay thẳng mất ( chú ý văn thư sai lầm )

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung phụ mẫu có ngày cơ hoặc cung tật ách có ngày cơ

◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi ) Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) chi thiên can hóa lộc nhập phụ tật tuyến , Phụ tật tuyến chủ ngay thẳng , Hóa lộc biểu hiện nên đại hạn tiền cảnh có khả năng ngay thẳng, hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

------------------------------------------------------------------------

------ ◎☆◎☆《 phương ngoại nhân phi tinh phi cung phi vận. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆ ---------------

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có hóa lộc nhập cung phụ mẫu , Hóa lộc nhập cung tật ách

【 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập phụ tật tuyến; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến , Văn thư tuyến , Hình tượng vị trí , Học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

 

Bởi vì cung phúc đức có hóa lộc nhập cung phụ mẫu , Hóa lộc nhập cung tật ách

【 đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 đại quan hóa lộc lại nhập bản mệnh phụ tật tuyến; biểu thị nên đại hạn nhất định sẽ có hảo vận, thăng hoa, tấn thăng cơ hội

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa khoa nhập cung phụ mẫu , Hóa khoa nhập cung tật ách

【 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa khoa nhập phụ tật tuyến; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến , Văn thư tuyến , Hình tượng vị trí , Học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

 

Bởi vì cung phúc đức có hóa lộc nhập cung phụ mẫu , Hóa lộc nhập cung tật ách

【 đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 đại quan hóa lộc lại nhập bản mệnh phụ tật tuyến; biểu thị nên đại hạn nhất định sẽ có hảo vận, thăng hoa, tấn thăng cơ hội

------------------------------------------------------------------------------

 

Bởi vì cung mệnh hữu hóa quyền nhập cung tử nữ , Hóa quyền nhập cung điền trạch

【 bản mệnh cung mệnh là tài được khí số vị 】 bản mệnh cung hóa quyền nhập tài bạch được phụ tật tuyến [ Tử điền tuyến ] ; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến văn thư đường nét tượng vị trí học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị tài chính và kinh tế , Sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng , Thăng hoa

 

Bởi vì cung phu thê có hóa lộc nhập cung tử nữ , Hóa lộc nhập cung điền trạch

【 đại hạn cung mệnh cũng là tài được khí số vị 】 thiên mệnh cung hóa lộc lại nhập tài bạch được phụ tật tuyến [ Tử điền tuyến ] ; nên đại hạn biểu thị tài chính và kinh tế , Sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng , Thăng hoa

------------------------------------------------------------------------------

 

Bởi vì cung tài bạch hữu hóa khoa nhập cung huynh đệ , Hóa khoa nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

【 bản mệnh cung tài bạch làm quan lộc khí số vị 】 cung tài bạch hóa khoa nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) được nhập phụ tật tuyến [ Huynh hữu tuyến ] ; phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị ngươi một đời

Hạn tài chính và kinh tế , Sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng , Tấn thăng thăng hoa ;

 

Bởi vì cung thiên di hữu hóa khoa nhập cung huynh đệ , Hóa khoa nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

【 đại hạn cung tài bạch làm quan lộc khí số vị 】 đại hạn cung tài bạch hóa khoa nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) được nhập phụ tật tuyến [ Huynh hữu tuyến ] ; phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị nên đại

Hạn tài chính và kinh tế , Sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng , Tấn thăng thăng hoa ;

--------------------------------------------------------------------

 

------ ◎☆◎☆《 phương ngoại nhân phi tinh phi cung phi vận. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆ ---------------

 

《○★ đại hạn đối bản mệnh 《 ( Cung vị thiên can tứ hóa ) 》 là dùng trở về cơ thể , Dùng đúng thể ảnh hưởng sâu xa , Hiển hiện không nhiệt liệt ; Dùng đúng thể là dương chết ★○》

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung tử nữ có cự môn

Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập cung tử nữ Có tử nữ ﹑ lo cho gia đình yêu thương tử nữ , Có quý tử ; Có khả năng có đào hoa ; Tử điền tuyến là đào hoa tuyến hóa lộc đến tử nữ đào hoa vượng

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) có thái dương

Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập cung nô bộc , Trong bằng hữu yêu tranh quyền , Ý kiến khá nhiều ;

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có văn khúc

Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )   Công việc suông sẻ Cùng làm việc ở chung tan ra 冾 ; Sự nghiệp tiến bộ

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung mệnh có văn xương , Thất sát

Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập bản mệnh cung , Tính lười Độc lập tính chênh lệch Tuổi trẻ nhiều tai Xuất ngoại tiểu tâm Làm ít lưu ý sinh ý Có khả năng xuất sinh nghèo khó hoặc nghèo khổ

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung tài bạch có văn xương , Thất sát

Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập cung tài bạch , Nợ tiền nợ Cả đời là tài bôn ba , Vui mừng tiền tài trò chơi ; Lao tâm lao lực Tiền tài không được tụ , Tiết kiệm mà có lý tài kế hoạch cùng năng lực ; Nhập tài xung phúc , Là hôn nhân trung được lo lắng âm thầm

 

《〈 nên đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập tha cung , Hóa kị nhập ngã cung: 〉》

《 nên đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập tha cung ( cung nô bộc ( cung nô bộc ), huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu cùng, thiên di ) , Hóa kị nhập ngã cung: ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền,

Phúc, tật ) loại này tượng ý xưng là "Lộc xuất " , Đeo "Lộc tùy kỵ tẩu" giống , Lộc là bởi vì , Kị là quả , Lộc tùy kị mà chảy ra , Không cách nào chảy xuống lai. Cũng chính là

Nói: bởi vì đem tốt ( lộc ) đưa cho hắn người , Nhưng là hóa lộc nhập tha cung lại sẽ chiếu ngã cung ( cung nô bộc ( cung nô bộc ), huynh đệ bên ngoài ) nếu như mình kiến thức dự trữ , Kỹ năng thiếu cùng trí năng ,

Cá tính , Tâm tính kém , Cũng có thể tạo thành sự tổn thất của chính mình ( hóa kị nhập ngã cung ) nếu như mình cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng nhiều cùng trí năng , Cá tính , Tâm tính ưu.

Hóa kị nhập ngã cung biểu hiện hấp thu, là hấp thu tha cung chiếu về đích hóa lộc, cái gọi là: [ Ta vì mọi người, mọi người vì mình ] ; đây là một nhẫn nại ma luyện không sợ vất vả đại hạn , Nên

Đại hạn cũng có thể phải có thành tựu, thành tựu rốt cuộc xem chính ngươi cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng bấy nhiêu cùng trí năng , Cá tính , Tâm tính ưu khuyết;》《 cần phải nhẫn nại mài

Luyện đại hạn chỉ phải cố gắng hăm hở tiến lên cũng sẽ có vừa phải được thu hoạch 》

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung tật ách có ngày cơ

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập cung tật ách Công việc hơi nhẹ lỏng ﹑ vui sướng ;

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung mệnh có liêm trinh

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa quyền nhập mệnh cung Là sự nghiệp bận rộn , Từ cầm quyền , Lập nghiệp lực cường ;

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung tài bạch có tử vi

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa khoa nhập cung tài bạch Kiếm tiền suông sẻ , Phong ba nhỏ ;

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung tật ách có thái âm

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa kị nhập cung tật ách Tinh thần trách nhiệm trọng , Nhưng góc lao lực , Mà lại sự nghiệp không được như ý ;

 

《〈 nên đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc , Hóa kị cùng nhập ngã cung: 〉》

《 nên đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập ngã cung , Hóa kị nhập ngã cung: ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền, phúc, tật ) loại này tượng ý xưng là "Phi hóa lộc nhập " , Cũng không nhất định

Chủ cát hung , Cái nhân không người khác tới tham gia , Cho nên tốt xấu đều là bản thân sự tình , Cùng người khác không quan hệ. Bởi vì mình bản thân tương đối dễ dàng nắm trong tay sự kiện phát triển , Cho nên vẫn nhìn thấy

Là là một loại tốt tình huống , Cái gọi là: "Ba phần thiên quyết định , 7 phần dựa vào dốc sức làm."

Nên đại hạn thành tựu xem chính ngươi cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng bấy nhiêu cùng trí năng , Cá tính , Tâm tính ưu khuyết; quyết định nên đại hạn thành tựu rốt cuộc hoặc êm xuôi tầng cấp. 》

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc

Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) Lấy tiền đầu tư sự nghiệp ; Tài từ trên sự nghiệp kiếm được ;

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung tài bạch có tham lang

Đại hạn cung tài bạch hóa quyền nhập cung tài bạch   Kế hoạch tính được chi tiêu ; Tích cực cố gắng kiếm tiền , Tiền tài dục vọng cao , Mà lại từ nắm quyền sở hữu tài sản ; Vốn riêng tốt

 

Bởi vì cung phúc đức hữu hóa kị hoặc cung tài bạch hữu hóa kị hoặc cung điền trạch hữu hóa kị mà lại giới tính là nữ nhân

Nữ nhân hóa kỵ năm sinh tại phúc đức , Tài bạch , Điền trạch cũng là tương đối tiết kiệm , Không nỡ dụng hoặc không được lãng phí

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung huynh đệ hữu thiên lương

Đại hạn cung tài bạch hóa khoa nhập cung huynh đệ Liệu cơm gắp mắm , Trợ giúp huynh đệ ;

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có văn khúc , Phá quân

Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) Đầu tư sự nghiệp , Không nhất định kiếm tiền ;

 

《〈 nên đại hạn cung tài bạch hóa lộc , Hóa kị cùng nhập ngã cung: 〉》

《 nên đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập ngã cung , Hóa kị nhập ngã cung: ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền, phúc, tật ) loại này tượng ý xưng là "Phi hóa lộc nhập " , Cũng không

Nhất định chủ cát hung , Cái nhân không người khác tới tham gia , Cho nên tốt xấu đều là bản thân sự tình , Cùng người khác không quan hệ. Bởi vì mình bản thân tương đối dễ dàng nắm trong tay sự kiện phát triển , Chỗ

Lấy vẫn nhìn thấy là là một loại tốt tình huống , Cái gọi là: "Ba phần thiên quyết định , 7 phần dựa vào dốc sức làm."

Nên đại hạn thành tựu xem chính ngươi cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng bấy nhiêu cùng trí năng , Cá tính , Tâm tính ưu khuyết; quyết định nên đại hạn thành tựu rốt cuộc hoặc êm xuôi tầng cấp. 》

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) đích thiên can là đinh mà lại cung tật ách có thái âm

Đại hạn cung thiên di hóa lộc nhập cung tật ách Bên ngoài như ý ﹐ thể xác tinh thần vui sướng ﹑ nhân duyên tốt ;

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) đích thiên can là đinh mà lại cung tật ách có ngày cơ

Đại hạn cung thiên di hóa khoa nhập cung tật ách Nhân duyên tốt ﹑ có quý nhân ;

《○★ đại hạn biệt đại hạn 《 ( Cung vị thiên can tứ hóa ) 》 là dùng đến dụng , Dùng đến dụng tương đối rõ rệt mà nhiệt liệt , Bởi vì dùng đến dụng là dương đến dương , Hiển hiện nhiệt liệt ★○》

------------------------------------------

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung tử nữ có cự môn

Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập đại hạn cung huynh đệ Có huynh đệ , Cùng huynh đệ góc có duyên phận , Dựa vào huynh đệ trợ giúp thành công ; Cũng đại biểu các ngươi thiếu chúng sinh nợ , Chủ cả đời muốn ấm người , Giúp người , Không thể oán trách ;

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) có thái dương

Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập đại hạn cung tật ách Thiếu niên nhiều tai , Nghịch ngợm , Đào hoa nhiều , Tính dục mạnh ;

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có văn khúc

Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập đại hạn cung thiên di Bên ngoài suông sẻ , Nhân duyên tốt cùng bạn kết giao có chừng có mực , Quý nhân hiện tại

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung tài bạch có văn xương

Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập đại hạn phu thê , Xung cung sự nghiệp , Gia tăng sự nghiệp tới ba động tính ; Giữa phu thê bộ dạng thiếu nợ --- Mệnh chủ thiếu một nửa khác nợ ; Phu thê duyên gầy

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung tài bạch có văn xương , Thất sát

Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập đại hạn cung phu thê , Quá mức quản thúc phối ngẫu hoặc dính phối ngẫu Cưới duyên có bối rối hoặc khó khăn trắc trở không ngừng , Cưới duyên dễ dàng phá cục hoặc là câu thông không tốt ;

 

Bởi vì cung phu thê đích thiên can là tân mà lại cung mệnh có văn xương , Thất sát

Thiên mệnh hóa kị nhập đại hạn phúc , Phúc đức chênh lệch , Tâm tình ứng không đảm đương nổi , Hưởng thụ thiếu , Lao lực ; Là cưới duyên thống khổ hoặc hứng thú ham mê khác biệt hoặc là câu thông không tốt ; Bị phá cục ; Xung tài , Thiếu đầu tư liền có thể

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc

Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập đại hạn cung thiên di Tiền dụng ở bên ngoài , Khuynh hướng giao tế xã giao , Bên ngoài đắc ý , Xuất ngoại có thể kiếm tiền mà lại nhiều cơ hội

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung tài bạch có tham lang

Đại hạn cung tài bạch hóa quyền nhập đại hạn cung phu thê Quyền kinh tế có khả năng rơi vào đại hạn phối ngẫu trong tay ; Cùng phối ngẫu dễ dàng sinh ra tranh chấp

 

Bởi vì đại hạn cung phúc đức hữu hóa kị hoặc đại hạn cung tài bạch hữu hóa kị hoặc đại hạn cung điền trạch hữu hóa kị mà lại giới tính là nữ nhân

Gái lớn hạn , Tài bạch , Điền tuất hú ? ? Cũng là tương đối tiết kiệm , Không nỡ dụng hoặc không được lãng phí

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung huynh đệ hữu thiên lương

Đại hạn cung tài bạch hóa khoa nhập đại hạn cung phụ mẫu Kiếm tiền suông sẻ , Sẽ không để cho phụ mẫu hao tổn tinh thần ;

 

Bởi vì cung thiên di đích thiên can là kỷ mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có văn khúc , Phá quân

Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập đại hạn cung thiên di Bên ngoài không được như ý , Kiếm tiền khó , Đầu tư tổn thất , Dùng tiền góc tiếc ; Biểu thị tiền tài ném ra , Số tiền kia có tổn thất hoặc vô duyên

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung tật ách có ngày cơ

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập đại hạn cung tử nữ Có kinh doanh hùn vốn sự nghiệp , Thích hợp ngu nhạc sự nghiệp ;

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung mệnh có liêm trinh

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa quyền nhập đại hạn cung phúc đức Sự nghiệp kiếm tiền , Mà lại phô trương đại ;

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung tài bạch có tử vi

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa khoa nhập đại hạn cung phu thê Sự nghiệp bình ổn , Phối ngẫu hi vọng không bởi vì sự nghiệp quá mệt nhọc ; Thích lấy tiền cùng phối ngẫu đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc chi tiêu

 

Bởi vì cung phúc đức đích thiên can là ất mà lại cung tật ách có thái âm

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa kị nhập đại hạn cung tử nữ Sự nghiệp biến hóa lớn , Hùn vốn bất lợi ;

 

Vương đình chi liêm trinh thất sát đi đại hạn lưu niên luận: thiên tướng độc tọa cung viên được đại hạn , Một dạng, là [ Liêm sát ] Đặt vững sự nghiệp cơ sở được vận hạn. Mới lệ nhân sự nghiệp cơ sở bạc nhược yếu kém , Ngươi thuộc về mà phấn phát nhân thì dày thực , Mà lại địa vị cũng cao.

 

《★◎ đại hạn cung mệnh = cung phu thê (23--32 tuổi )◎★》

----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

 

《★◎ đại hạn cung mệnh = Cung tử nữ (33--42 Tuổi ) ◎★》

------------------------------------------------------------------------------

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung điền trạch có ngày cùng

Đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn cung mệnh hóa kị lại vọt lên bản mệnh cung điền trạch ★ nhập khố kị ★; có khả năng tài điền đại phát ở đây hạn. Đáng tiếc cung tử nữ tự hóa lộc, dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

 

Bởi vì cung điền trạch hữu hóa kị mà lại cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung điền trạch có ngày cùng

Hình thành cung tử nữ được 【 nghịch thủy kị 】, tứ đại hạn mặc dù có thể phát, nhưng lợi nhuận lục thân cung vị, có con chậm, nhưng rất đau, tiểu tâm xử lý vấn đề tình cảm ( cung tử nữ là thêu hoa cung vị ) đáng tiếc cung tử nữ tự hóa lộc, dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung tài bạch có tham lang

Đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) "Lộc hồi quy " Đại hạn cung tài bạch hóa lộc bay trở về bản mệnh cung tài bạch , Các ngươi cái này đại hạn tài vận suông sẻ; hữu hiệu quy hoạch xuất người của chính mình

Sanh sanh nhai, tăng thêm nhân sinh tư màu! Nhân sinh cả một đời có thể có bao nhiêu kỳ ngộ cùng duyên phận có thể được mình nắm chặc; được bao nhiêu thời gian không có bị phí thời gian; hy vọng các ngươi cố gắng học tập, kiến thức dự trữ, kỹ năng

Tài hoa, hữu hiệu nắm chặc kỳ ngộ, thành vì thời đại được người nổi bật.

 

Bởi vì cung phụ mẫu có tuổi dịch , Thiên mã mà lại cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung phụ mẫu được địa chi là thân

Đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Nên đại hạn khiến cho đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) cấu thành 《 lộc mã giao trì cách 》

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) cấu thành 《 lộc mã giao trì cách 》. Lại mây: thiên lộc thiên mã , Kinh người trạng nguyên. Chỉ thiên lộc là lộc tồn. Lại mây: lộc ngựa

Mừng nhất cùng bôn ba. Chỉ là lộc tồn ( Hóa lộc ) Cùng trời ngựa đồng cung có thể chiếu. Thiên mã là khỏa biến động tinh đái tài là tinh diệu , Thích nhất cùng sao lộc tồn gửi thông điệp , Xưng là lộc mã giao trì , Biểu hiện

Thị tài vận suông sẻ , Phú quý đều có. Hình thành " Lộc mã giao trì " Tài nguyên thịnh vượng cách cục , Đồng cung được chủ tinh lại mạnh vượng , Đây là một xuất ngoại kinh thương làm giàu tốt hơn cách cục ,

Nhưng hắn vẫn không đi kinh thương , An như " 9h đi 5h về " Nhập hơi thở cố định đi làm sinh hoạt , Như vậy hắn " Lộc mã giao trì " Được tác dụng liền không thể hoàn toàn phát huy ra , Bên ngoài phú quý

Có thể nghĩ thật là có tính hạn chế được. " Lộc mã giao trì ", Là tài nguyên thịnh vượng biểu tượng. Ngôi sao này vui mừng cùng bất luận cái gì cát tinh đều nghe theo , Có tương hỗ làm rạng rỡ , Càng thích cùng thiên phủ, vũ

Khúc, thái âm các loại tài ngôi sao đồng cung , Mặc dù có thể giàu có , Nhưng vất vả khó tránh khỏi. Thiên mã mừng nhất cùng tái tồn hoặc hóa lộc cùng bôn ba như thân mệnh thừa vượng chi địa , Tài quan song mỹ , Xưng là < Lộc ngựa giao

Lướt là có khả năng phát đạt cách cục

Mệnh tài quan điền cung có thiên mã ( Bao quát năm chi đích thiên ngựa hoặc nguyệt chi đích thiên ngựa ) Các loại đến đại hạn , Lưu niên được lộc tồn , Hóa lộc tiến vào thiên mã được cung vị cũng xưng là 《 lộc mã giao trì 》

Mệnh tài quan điền cung có lộc tồn , Hóa lộc các loại đến đại hạn , Lưu niên đích thiên mã tiến nhập lộc tồn , Hóa lộc được cung vị cũng xưng là 《 lộc mã giao trì 》 đồng cung lực lượng lớn nhất; so sánh thứ hai ,

Tam phương tứ chính đều nghe theo càng kém ( Lực lượng nhỏ )

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại ( Cung mệnh có vũ khúc hoặc cung tài bạch có vũ khúc hoặc cung điền trạch có vũ khúc hoặc cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc )

Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập bản mệnh mệnh tài quan điền nhân duyên tốt , Cá tính góc độc lập kiên cường ,; Đại hạn ( Mười năm ) Tích cực chăm chú phát triển sự nghiệp tài bạch , Lòng tự tin mạnh , Làm việc kiên trì lực đủ ;

 

Bởi vì cung tử nữ có hóa lộc nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

Đại hạn hóa lộc nhập đại hạn mệnh bàn được sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) kiên trì cố gắng thì có thật được chỗ tốt , Mười năm tổ hợp tốt năm hết tết đến cũng êm xuôi ◎☆◎

 

Bởi vì cung tử nữ hữu hóa quyền nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp )

Đại hạn hóa quyền nhập bản mệnh bàn đích sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) chăm chú kiên trì cố gắng thì có thật được chỗ tốt , Êm xuôi ◎☆◎

 

Bởi vì cung tử nữ hữu hóa khoa nhập cung tật ách

Đại hạn hóa khoa chiếu đại hạn được sinh ra mấy cung ( cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) kiên trì cố gắng có tiểu nhân thật được chỗ tốt , Dám kiếm dám hao phí không nguyện ý tích lũy; không được học cổ nhân tiết kiệm làm giàu, hy vọng các ngươi trở thành một chân chính " Nóng ái sinh hoạt xinh đẹp người, mới có thể là đẹp tốt tương lai toàn lực phấn đấu " Nhân ◎☆◎

 

Bởi vì cung phụ mẫu hữu hóa phi hóa kỵ nhập cung nô bộc ( cung nô bộc )

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa kị nhập đại hạn mệnh bàn được sinh ra mấy cung ( Cung mệnh , Cung tài bạch , Cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Cung điền trạch ) Xử sự hài hòa cố gắng cũng có khả năng có thật được chỗ tốt , Tổ hợp tốt năm hết tết đến cũng êm xuôi ◎☆◎

=================================

Bởi vì ( cung mệnh đích thiên can là nhâm mà lại cung mệnh được địa chi là ngọ ) hoặc ( cung mệnh đích thiên can là quý mà lại cung mệnh được địa chi là vị )

Dương liễu mộc được nghĩa gốc; dương liễu cứng rắn mà giơ lên, cho nên gọi là dương, cành liễu yếu mà rủ xuống lưu, cho nên gọi là liễu. Dương liễu chính là một loại hai loại, lại thường lấy dương liễu là liễu có khác xưng; dương liễu mộc, niểu

Na nhẹ nhàng, cành rủ xuống, đón gió chập chờn, bên ngoài tính bền dẻo mạnh, không dễ gảy; đặc tính; cá tính yếu đuối, cũng rất cứng cỏi; nói cách khác, bởi vì tính nhu mà yếu, lại không phải yếu ớt; nhu tình vạn

Trạng, dáng vẻ thướt tha mềm mại; bởi vì phong lưu động, vì tình chuyển di; khiêm cung tuân bản, tâm tư tích chặt chẽ; nhưng vô tâm cơ, bị động tâm vì ngoại vật dời, hoàn cảnh biến sắc, tức không được tự chủ chuyển động theo;

Sợ nhất nhâm thân quý dậu mũi kiếm kim được đại hạn; đề nghị; giỏi dùng tính bền dẻo, làm cho trở thành tính nhẫn nại, chớ làm cho trở thành tùy hứng. Tính nhẫn nại ghê gớm chống cự hung vận, tùy hứng tướng chế tạo hung vận; bị

Vật chuyển chính là bởi vì mê, đệ nhất cảnh; không bị vật chuyển chính là bởi vì ngộ, là đệ nhị cảnh; có thể chuyển vật chính là bởi vì bi thương ( từ bi ), là đệ tam cảnh; lời răn là: người nhược gần hiền lương, thí dụ như giấy hiện;

Lấy bọc giấy lan xạ hương, bởi vì hương được hương; người nhược gần tà bạn bè, thí dụ như một nhánh liễu; lấy liễu xâu cá miết, bởi vì xú được xú;

 

Bởi vì cung tử nữ được địa chi là thìn, tị hoặc cung phu thê được địa chi là thìn, tị

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) đi bạch lạp kim được đại hạn; bạch lạp kim: hơi lớn hạn cung mệnh khắc mệnh cục nguy ngập. Bạch lạp kim tới kim khí sơ thành, biệt dương liễu mộc còn không có gì đáng ngại. Riêng chỉ cần cẩn thủ này vận khó khăn gian khổ tới hoàn cảnh học tập, nhiều một phần suy nghĩ, nhiều một phần cảnh đẹp, giảm một phần rèn luyện, giảm một phần phong quang; đây là một nhẫn nại ma luyện, bảo thủ kinh doanh đại hạn, nên đại hạn cũng có thể phải có thành tựu, thành tựu rốt cuộc xem chính ngươi cố gắng học tập, kiến thức dự trữ, kỹ năng bấy nhiêu cùng trí năng, cá tính, tâm tính ưu khuyết;》《 cần phải nhẫn nại rèn luyện đại hạn chỉ cần tích cực cố gắng cũng sẽ có vừa phải được thu hoạch 》

=================================

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung thiên di có liêm trinh hoặc cung mệnh có liêm trinh

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn quan lộc ( Cung mệnh tới khí số vị ) Quan lộc chi thiên can hóa lộc nhập cung mệnh tam phương tứ chính , Biểu hiện cung mệnh cách cục đạt được ưu hóa ; Sự nghiệp tài vận tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc hoặc cung tài bạch có vũ khúc

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn quan lộc ( Cung mệnh tới khí số vị ) Quan lộc chi thiên can hóa khoa nhập mệnh cung tam phương tứ chính , Biểu hiện cung mệnh cách cục đạt được ưu hóa ; Sự nghiệp tài vận tốt ( Danh dự , Tín dự , Văn tài tốt )

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung tài bạch có tham lang hoặc cung mệnh có tham lang

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn tài bạch ( Quan lộc tới khí số vị ) Tài bạch chi thiên can hóa lộc nhập quan lộc tam phương tứ chính , Biểu hiện quan lộc cách cục đạt được ưu hóa ; Sự nghiệp tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc hoặc cung mệnh có vũ khúc

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn cung mệnh ( Tài bạch tới khí số vị ) Cung mệnh chi thiên can hóa quyền nhập tài bạch tam phương tứ chính , Biểu hiện tài bạch cách cục đạt được ưu hóa ; Tài bạch , Sự nghiệp thăng hoa tấn thăng ( Tích cực cố gắng , Ý chí , Nghị lực tốt )

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung tử nữ có ngày cùng hoặc cung điền trạch có ngày cùng

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn ( Mệnh là tài được khí số vị ) Mệnh phi hóa kỵ nhập tài được phụ tật tuyến ( Tử điền tuyến ) Biểu hiện nên đại hạn có khả năng ngay thẳng mất ( Chú ý văn thư sai lầm )

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung phụ mẫu có thái âm , Thiên phủ hoặc cung tật ách có thái âm , Thiên phủ

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn ( Cung mệnh là tài bạch được khí số vị ) Cung mệnh tới hóa khoa nhập tài bạch được huynh nô [ Phụ tật tuyến ] Nhập huynh nô ( Tài hoa thành tựu vị trí ) Biểu hiện tài chính và kinh tế , Sự nghiệp khả năng có thành tựu

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung huynh đệ có hữu bật , Thái dương hoặc cung nô bộc ( cung nô bộc ) có hữu bật , Thái dương

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn ( Tài làm quan khí số vị ) Tài bạch tới hóa khoa nhập quan lộc phụ tật ( Huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) tuyến ) Nên đại hạn sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng có khả năng thăng hoa

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung tử nữ có hữu bật , Thái dương hoặc cung điền trạch có hữu bật , Thái dương

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn ( Tài làm quan tới khí số vị ) Tài bạch tới hóa khoa nhập quan lộc huynh nô ( Tử nữ điền trạch tuyến ) Nhập huynh nô biểu hiện tài chính và kinh tế sự nghiệp có khả năng có tốt

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung huynh đệ có thái dương hoặc cung nô bộc ( cung nô bộc ) có thái dương

◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) chi thiên can hóa kị nhập huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) tuyến ( Huynh hữu tuyến ), Huynh hữu tuyến tài hoa thành tựu vị trí , Hóa kị biểu hiện nên đại hạn được tài vụ sự nghiệp thành liền có khả năng bị ngăn trở ngại

 

------ ◎☆◎☆《 phương ngoại nhân phi tinh phi cung phi vận. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆ ---------------

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có hóa lộc nhập cung phụ mẫu , Hóa lộc nhập cung tật ách

【 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập phụ tật tuyến; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến , Văn thư tuyến , Hình tượng vị trí , Học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa khoa nhập cung phụ mẫu , Hóa khoa nhập cung tật ách

【 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa khoa nhập phụ tật tuyến; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến , Văn thư tuyến , Hình tượng vị trí , Học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

------------------------------------------------------------------------------

Bởi vì cung mệnh hữu hóa khoa nhập cung phụ mẫu , Hóa khoa nhập cung tật ách

【 bản mệnh cung mệnh là tài được khí số vị 】 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) cung mệnh cung tài bạch hóa khoa nhập huynh hữu tuyến; huynh hữu tuyến tài hoa , Thành tựu vị trí; biểu thị ngươi

Tài hoa , Thành tựu tốt;

 

Bởi vì cung tử nữ hữu hóa khoa nhập cung phụ mẫu , Hóa khoa nhập cung tật ách

【 đại hạn cung mệnh cũng là tài được khí số vị 】 đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập cung tài bạch được huynh hữu tuyến [ Phụ tật tuyến ] ; huynh hữu tuyến tài hoa thành tựu vị trí; biểu thị nên đại

Hạn tài chính và kinh tế , Sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng , Tấn thăng thăng hoa ;

--------------------------------------------------------------------

 

------ ◎☆◎☆《 phương ngoại nhân phi tinh phi cung phi vận. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆ ---------------

 

《○★ đại hạn đối bản mệnh 《 ( Cung vị thiên can tứ hóa ) 》 là dùng trở về cơ thể , Dùng đúng thể ảnh hưởng sâu xa , Hiển hiện không nhiệt liệt ; Dùng đúng thể là dương chết ★○》

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) có thái dương

Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập cung nô bộc Bên ngoài bằng hữu nhiều ﹑ giao tế xã giao cũng nhiều , Bằng hữu trợ giúp đại ; Cũng đại biểu các ngươi thiếu chúng sinh nợ , Chủ cả đời muốn ấm người , Giúp người , Không thể oán trách ;

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc

Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Thì biểu hiện người này có một mình đảm đương một phía

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung tật ách có thái âm , Thiên phủ

Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập cung tật ách Coi trọng thân thể bảo dưỡng , Tâm linh hiền hoà , Ít bệnh tật , Có thể gặp dữ hóa lành

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung thiên di có thái âm , Thiên phủ

Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập cung thiên di Bên ngoài suông sẻ , Nhân duyên tốt cùng bạn kết giao có chừng có mực , Quý nhân hiện tại

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung điền trạch có ngày cùng

Đại hạn mệnh hóa kị nhập cung điền trạch , Thần giữ của , Tổ nghiệp không được phong ; Riêng chỉ nhập điền trạch ( Cất giữ cung ) Thì vừa có bên ngoài mà cát ; Chú ý gia đình vấn đề ; Xung tử nữ tử nữ duyên gầy ;

------------------------------------------------------------------------------

《〈 nên đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập tha cung , Hóa kị nhập ngã cung: 〉》

《 nên đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập tha cung ( cung nô bộc ( cung nô bộc ), huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu cùng, thiên di ) , Hóa kị nhập ngã cung: ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền,

Phúc, tật ) loại này tượng ý xưng là "Lộc xuất " , Đeo "Lộc tùy kỵ tẩu" giống , Lộc là bởi vì , Kị là quả , Lộc tùy kị mà chảy ra , Không cách nào chảy xuống lai. Cũng chính là

Nói: bởi vì đem tốt ( lộc ) đưa cho hắn người , Nhưng là hóa lộc nhập tha cung lại sẽ chiếu ngã cung ( cung nô bộc ( cung nô bộc ), huynh đệ bên ngoài ) nếu như mình kiến thức dự trữ , Kỹ năng thiếu cùng trí năng ,

Cá tính , Tâm tính kém , Cũng có thể tạo thành sự tổn thất của chính mình ( hóa kị nhập ngã cung ) nếu như mình cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng nhiều cùng trí năng , Cá tính , Tâm tính ưu.

Hóa kị nhập ngã cung biểu hiện hấp thu, là hấp thu tha cung chiếu về đích hóa lộc, cái gọi là: [ Ta vì mọi người, mọi người vì mình ] ; đây là một nhẫn nại ma luyện không sợ vất vả đại hạn , Nên

Đại hạn cũng có thể phải có thành tựu, thành tựu rốt cuộc xem chính ngươi cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng bấy nhiêu cùng trí năng , Cá tính , Tâm tính ưu khuyết;》《 cần phải nhẫn nại mài

Luyện đại hạn chỉ phải cố gắng hăm hở tiến lên cũng sẽ có vừa phải được thu hoạch 》

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung mệnh có liêm trinh

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập cung mệnh Dựa vào bản thân năng lực kiếm tiền , Sự nghiệp làm được góc suông sẻ ;

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có phá quân

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa quyền nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) Biệt sự nghiệp góc có lập nghiệp năng lực , Sự nghiệp tâm trọng ;

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có phá quân

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa quyền nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) Biệt sự nghiệp góc có lập nghiệp năng lực , Sự nghiệp tâm trọng ;

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa khoa nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) Sự nghiệp góc suông sẻ ;

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) có thái dương

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa kị nhập cung nô bộc Bởi vì sự nghiệp quan hệ tới , Để cho bằng hữu quan tâm ;

 

《〈 nên đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập ngã cung , Hóa kị nhập tha cung: 〉》

《 nên đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập ngã cung , Hóa kị nhập tha cung: hóa lộc nhập ngã cung ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền, phúc, tật ) là "Phi hóa lộc nhập" giống.

( Lộc bởi vì , Kị quả ) Hóa kị nhập tha cung ( cung nô bộc ( cung nô bộc ), huynh đệ, phu thê, tử nữ, phụ mẫu cùng, thiên di ) , Có khả năng ngã cung đoạt được hóa lộc cuối cùng lại bị hắn người hấp thu

Liễu ( Thực tế là hắn người tri thức , Kỹ năng mạnh hơn chính mình , Cạnh tranh trung trước chiếm ưu thế cùng vị trí chủ đạo , Thành quả cuối cùng bị hắn hấp thu ) . Đại hạn được hiểu nạn phương pháp , Tìm

Cái bát sắt , Trở thành dân đi làm , Làm ăn muốn bảo thủ kinh doanh ( Thủ vệ hóa nhập ngã cung được hóa lộc ), Không được không nắm chắc mở rộng đầu tư , Nhược dấu hiệu thất bại đã hiện ra , Hẳn là gấp gáp

Lưu dũng thối , Thiếu thua là doanh; chú ý không được đùa lửa , Nho nhỏ làm , Ngược lại có cơ hội kiếm; cũng có thể thành 《 cần phải nhẫn nại rèn luyện đại hạn chỉ phải cố gắng hăm hở tiến lên cũng

Phải có khả năng có vừa phải được thu hoạch 》

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung tài bạch có tham lang

Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập cung tài bạch   Mình kiếm tiền , Mình xài , Tiền tới dễ dàng , Tiêu đến nhẹ nhõm , Dám kiếm , Dám hao phí , Có khả năng lưu không được tiền

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung tật ách có thái âm

Đại hạn cung tài bạch hóa quyền nhập cung tật ách Kiếm tiền góc bận rộn , Phí sức ;[ Phối ngẫu được đào hoa cung ] Nhân duyên đào hoa dục vọng mãnh liệt

 

Bởi vì cung phúc đức hữu hóa kị hoặc cung tài bạch hữu hóa kị hoặc cung điền trạch hữu hóa kị mà lại giới tính là nữ nhân

Nữ nhân hóa kỵ năm sinh tại phúc đức , Tài bạch , Điền trạch cũng là tương đối tiết kiệm , Không nỡ dụng hoặc không được lãng phí

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung tật ách có ngày cơ

Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập cung tật ách Kiếm tiền lao lực thuộc dựa vào lao động chân tay nhân ;

 

《〈 nên đại hạn cung tài bạch hóa lộc , Hóa kị cùng nhập ngã cung: 〉》

《 nên đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập ngã cung , Hóa kị nhập ngã cung: ( ngã cung thủ mệnh, tài, quan, điền, phúc, tật ) loại này tượng ý xưng là "Phi hóa lộc nhập " , Cũng không

Nhất định chủ cát hung , Cái nhân không người khác tới tham gia , Cho nên tốt xấu đều là bản thân sự tình , Cùng người khác không quan hệ. Bởi vì mình bản thân tương đối dễ dàng nắm trong tay sự kiện phát triển , Chỗ

Lấy vẫn nhìn thấy là là một loại tốt tình huống , Cái gọi là: "Ba phần thiên quyết định , 7 phần dựa vào dốc sức làm."

Nên đại hạn thành tựu xem chính ngươi cố gắng học tập , Kiến thức dự trữ , Kỹ năng bấy nhiêu cùng trí năng , Cá tính , Tâm tính ưu khuyết; quyết định nên đại hạn thành tựu rốt cuộc hoặc êm xuôi tầng cấp. 》

 

Bởi vì cung điền trạch đích thiên can là bính mà lại cung điền trạch có ngày cùng

Đại hạn cung thiên di hóa lộc nhập cung thiên di nhập cung điền trạch Chủ biến động ﹑ dịch mã ﹑ nên xuất ngoại ;

 

Bởi vì cung điền trạch đích thiên can là bính mà lại cung tài bạch có văn xương

Đại hạn cung thiên di hóa khoa nhập cung tài bạch Bên ngoài tài vận suông sẻ ;

 

《○★ đại hạn biệt đại hạn 《 ( Cung vị thiên can tứ hóa ) 》 là dùng đến dụng , Dùng đến dụng tương đối rõ rệt mà nhiệt liệt , Bởi vì dùng đến dụng là dương đến dương , Hiển hiện nhiệt liệt ★○》

------------------------------------------

Bởi vì cung tử nữ có hóa lộc nhập cung nô bộc ( cung nô bộc ) mà lại ( Cung tử nữ vô hóa phi hóa kỵ nhập cung tử nữ hoặc cung tử nữ vô hóa phi hóa kỵ nhập cung điền trạch )

Đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi ) đại hạn cung mệnh có hóa lộc nhập đại hạn cung mệnh tứ chính , Hóa lộc nhập chiếu năm , Tài vận hoặc sự nghiệp có khả năng suông sẻ hoặc không tệ.

------------------------------------------

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) có thái dương

Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập đại hạn cung tài bạch Kiếm tiền dễ dàng , Dựa vào chính mình cố gắng kiếm tiền , Mà lại dễ có thiên tài vận ;

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc

Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập đại hạn cung tật ách Thiếu niên nhiều tai , Nghịch ngợm , Đào hoa nhiều , Tính dục mạnh ;

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung tật ách có thái âm , Thiên phủ

Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập đại hạn cung phu thê Phối ngẫu văn minh lịch sự Cùng phối ngẫu tình cảm phải chú ý hài hòa ;

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung thiên di có thái âm , Thiên phủ

Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập đại hạn cung tử nữ Tử nữ văn nhã Đa tài đa nghệ Mà lại sinh hoạt tình dục nhiều , Nhưng có tiết chế ;

 

Bởi vì cung tử nữ đích thiên can là canh mà lại cung điền trạch có ngày cùng

Đại hạn cung mệnh hóa kị nhập đại hạn cung thiên di Thích chạy ra bên ngoài , Bên ngoài không được như ý , Biến hóa tính đại , Làm nhiều thiếu thành ; Chú ý tai nạn xe cộ bên ngoài tai ; Mệnh phi hóa kỵ nhập đại hạn thiên , Làm người ngay thẳng ;

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung tài bạch có tham lang

Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập đại hạn cung huynh đệ Kiếm tiền về sau trợ giúp huynh đệ , Trọng hữu nghị , Có khả năng dễ dàng bị ngược lại tiền

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung tật ách có thái âm

Đại hạn cung tài bạch hóa quyền nhập đại hạn cung phu thê Quyền kinh tế có khả năng rơi vào phối ngẫu trong tay ; Cùng phối ngẫu dễ dàng sinh ra tranh chấp

 

Bởi vì đại hạn cung phúc đức hữu hóa kị hoặc cung tài bạch hữu hóa kị hoặc cung điền trạch hữu hóa kị mà lại giới tính là nữ nhân

Nữ nhân hóa kỵ năm sinh tại phúc đức , Tài bạch , Điền trạch cũng là tương đối tiết kiệm , Không nỡ dụng hoặc không được lãng phí

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung điền trạch có hữu bật

Đại hạn cung tài bạch hóa khoa nhập đại hạn cung thiên di Bên ngoài cầu tài suông sẻ ﹑ quý nhân hiện tại ;

 

Bởi vì cung nô bộc ( cung nô bộc ) đích thiên can là mậu mà lại cung tật ách có ngày cơ

Đại hạn cung tài bạch hóa kị nhập đại hạn cung phu thê Bởi vì phối ngẫu sự tình mà rủi ro hoặc tiền kiếm được rơi vào phối ngẫu trong tay ; Phối ngẫu đa tình lãng mạn La Mạn Đế Khắc chi tiêu

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung mệnh có liêm trinh

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập đại hạn cung điền trạch Kinh doanh bất động sản sinh ý ;

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có phá quân

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa quyền nhập đại hạn cung tật ách Tinh thần trách nhiệm trọng , Góc phí sức ;

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa khoa nhập đại hạn cung tật ách Công việc nhẹ nhõm , Thấy vậy bình thản ;

 

Bởi vì cung phụ mẫu đích thiên can là giáp mà lại cung nô bộc ( cung nô bộc ) có thái dương

Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa kị nhập đại hạn cung tài bạch Kiếm tiền góc khó , Đầu tư thu về chạp , Tài chính không đủ ;

 

Vương đình chi liêm trinh thất sát đi đại hạn lưu niên luận: cự môn độc tọa cung viên được đại hạn , Một dạng, là [ Liêm sát ] Chỗ vui , Cận đối với mới lệ bản chất nhân bất lợi tình cảm , Với sự nghiệp cùng tài bạch thì không ngại.

Mới lệ được [ Liêm sát ], Mừng nhất đi thìn cung cự môn [ Phản bối ] Chi cục , Nhược là đại hạn , Thường thường với vận mạt vài năm đột nhiên bột hưng , Tài lộc tên dự tề đến , Xuất nhập không ngờ. Ngươi thuộc về phấn phát bản chất được [ Liêm sát ] Gặp [ Phản bối ] Được cự môn , Tuy cũng tất phát sinh lương hảo chuyển biến , Nhưng thường thường như vận hạn năm đầu trước kinh cực tổn thất nặng nề , Làm cho người khó chịu.

 

《★◎ đại hạn cung mệnh = cung tử nữ (33--42 tuổi )◎★》

------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------

《★◎ đại hạn cung mệnh = Cung tài bạch (43--52 Tuổi ) ◎★》

------------------------------------------

Bởi vì cung mệnh đích thiên can là quý mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có phá quân

Đại hạn cung mệnh = cung tài bạch (43--52 tuổi ) "Lộc hồi quy" đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc bay trở về bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) , Các ngươi cái này đại hạn số làm quan; hữu hiệu quy hoạch xuất cuộc sống của mình kiếp sống, tăng thêm nhân sinh tư màu! Nhân sinh cả một đời có thể có bao nhiêu kỳ ngộ cùng duyên phận có thể được mình nắm chặc; được bao nhiêu thời gian không có bị phí thời gian; hy vọng các ngươi cố gắng học tập, kiến thức dự trữ, kỹ năng tài hoa, hữu hiệu nắm chặc kỳ ngộ, thành vì thời đại được người nổi bật.

 

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc

Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) sự nghiệp nhân duyên tốt , Sự nghiệp góc độc lập , Trí tuệ cũng tương đối cao ; Đại hạn sự nghiệp như ý trục lòng tự tin tốt , Tình cảm vợ chồng tốt ;

 

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ mà lại ( Cung mệnh có tham lang hoặc cung tài bạch có tham lang hoặc cung điền trạch có tham lang hoặc cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có tham lang )

Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập bản mệnh mệnh tài quan điền nhân duyên tốt , Cá tính góc độc lập kiên cường ,; Đại hạn ( Mười năm ) Tích cực chăm chú phát triển sự nghiệp tài bạch , Lòng tự tin mạnh , Làm việc kiên trì lực đủ ;

 

Bởi vì cung tài bạch hữu hóa lộc nhập quan lộc cung ( Cung sự nghiệp ) Mà lại quan lộc cung ( Cung sự nghiệp ) Có hóa lộc nhập cung tật ách , Cung tật ách hóa lộc nhập cung tài bạch

Đại hạn cung mệnh = Cung tài bạch (43--52 Tuổi ) 《 cung tài bạch quan lộc cung ( cung sự nghiệp ) cung tật ách ( Quan lộc cung ( cung sự nghiệp ) được cung điền trạch , Quan lộc cung ( cung sự nghiệp ) được thành tựu vị trí , Cung tật ách sự nghiệp khí số vị ); 《 tuần hoàn hóa lộc 》 có khả năng nên đại hạn sự nghiệp tài bạch tốt 》

==============================

Bởi vì ( cung mệnh đích thiên can là nhâm mà lại cung mệnh được địa chi là ngọ ) hoặc ( cung mệnh đích thiên can là quý mà lại cung mệnh được địa chi là vị )

Dương liễu mộc được nghĩa gốc; dương liễu cứng rắn mà giơ lên, cho nên gọi là dương, cành liễu yếu mà rủ xuống lưu, cho nên gọi là liễu. Dương liễu chính là một loại hai loại, lại thường lấy dương liễu là liễu có khác xưng; dương liễu mộc, niểu

Na nhẹ nhàng, cành rủ xuống, đón gió chập chờn, bên ngoài tính bền dẻo mạnh, không dễ gảy; đặc tính; cá tính yếu đuối, cũng rất cứng cỏi; nói cách khác, bởi vì tính nhu mà yếu, lại không phải yếu ớt; nhu tình vạn

Trạng, dáng vẻ thướt tha mềm mại; bởi vì phong lưu động, vì tình chuyển di; khiêm cung tuân bản, tâm tư tích chặt chẽ; nhưng vô tâm cơ, bị động tâm vì ngoại vật dời, hoàn cảnh biến sắc, tức không được tự chủ chuyển động theo;

Sợ nhất nhâm thân quý dậu mũi kiếm kim được đại hạn; đề nghị; giỏi dùng tính bền dẻo, làm cho trở thành tính nhẫn nại, chớ làm cho trở thành tùy hứng. Tính nhẫn nại ghê gớm chống cự hung vận, tùy hứng tướng chế tạo hung vận; bị

Vật chuyển chính là bởi vì mê, đệ nhất cảnh; không bị vật chuyển chính là bởi vì ngộ, là đệ nhị cảnh; có thể chuyển vật chính là bởi vì bi thương ( từ bi ), là đệ tam cảnh; lời răn là: người nhược gần hiền lương, thí dụ như giấy hiện;

Lấy bọc giấy lan xạ hương, bởi vì hương được hương; người nhược gần tà bạn bè, thí dụ như một nhánh liễu; lấy liễu xâu cá miết, bởi vì xú được xú;

 

Bởi vì cung tài bạch được địa chi là dần, mão hoặc cung tật ách được địa chi là dần, mão

◎ đại hạn cung mệnh = cung tài bạch (43--52 tuổi ) đi đầu tường đất đại hạn; là mệnh cục khắc đại hạn cung mệnh khó khăn gian khổ. Đầu tường thổ sợ dương liễu mộc, cho nên cần có thể tự kiềm chế, từ có thể đột phá

Khốn vận. Cùng bên trên một vận tới tôi luyện, quá mức có quan hệ. Đột phá trình độ, ở chỗ chính mình bản lãnh vận dụng cùng lịch luyện phát huy. Dương liễu mộc cùng đầu tường thổ giằng co, là nguy

Cơ biến chuyển cơ cục diện, có thể hay không có chuyển cơ, lịch luyện quá trọng yếu; đây là một nhẫn nại ma luyện, bảo thủ kinh doanh đại hạn, nên đại hạn cũng có thể phải có thành tựu, thành tựu cao

Thấp xem chính ngươi cố gắng học tập, kiến thức dự trữ, kỹ năng bấy nhiêu cùng trí năng, cá tính, tâm tính ưu khuyết;》《 cần phải nhẫn nại rèn luyện đại hạn chỉ cần tích cực cố gắng cũng sẽ có

Vừa phải được thu hoạch 》

==============================

Bởi vì cung mệnh đích thiên can là quý mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có phá quân hoặc cung tài bạch có phá quân

◎ đại hạn cung mệnh = cung tài bạch (43--52 tuổi ) Đại hạn quan lộc ( Cung mệnh tới khí số vị ) Quan lộc chi thiên can hóa lộc nhập cung mệnh tam phương tứ chính , Biểu hiện cung mệnh cách cục đạt được ưu hóa ; Sự nghiệp tài vận tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

 

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc hoặc cung mệnh có vũ khúc

◎ đại hạn cung mệnh = cung tài bạch (43--52 tuổi ) Đại hạn cung mệnh ( Tài bạch tới khí số vị ) Cung mệnh chi thiên can hóa lộc nhập tài bạch tam phương tứ chính , Biểu hiện tài bạch cách cục đạt được ưu hóa ; Sự nghiệp tốt; thăng hoa, tấn thăng dễ dàng

 

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ mà lại cung tài bạch có tham lang hoặc cung phúc đức có tham lang

◎ đại hạn cung mệnh = cung tài bạch (43--52 tuổi ) Đại hạn cung mệnh ( Tài bạch tới khí số vị ) Cung mệnh chi thiên can hóa quyền nhập tài bạch tam phương tứ chính , Biểu hiện tài bạch cách cục đạt được ưu hóa ; Tài bạch , Sự nghiệp thăng hoa tấn thăng ( Tích cực cố gắng , Ý chí , Nghị lực tốt )

 

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ mà lại cung huynh đệ hữu thiên lương hoặc cung nô bộc ( cung nô bộc ) hữu thiên lương

Cung mệnh = Đại hạn cung mệnh Đại hạn ( Tài làm quan khí số vị ) Tài bạch tới hóa khoa nhập quan lộc phụ tật ( Huynh đệ cung nô bộc ( cung nô bộc ) tuyến ) Nên đại hạn sự nghiệp làm tốt , Lãnh đạo hài lòng có khả năng thăng hoa

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) đích thiên can là đinh mà lại cung tử nữ có cự môn hoặc cung điền trạch có cự môn

◎ đại hạn cung mệnh = cung tài bạch (43--52 tuổi ) Đại hạn ( Tài làm quan khí số vị ) Tài hóa kị nhập quan lộc huynh hữu tuyến ( Tử nữ điền trạch tuyến ) Huynh hữu tuyến tài hoa thành tựu vị trí , Hóa kị biểu hiện thành liền có khả năng không được suông sẻ

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) đích thiên can là đinh mà lại cung tử nữ có ngày cùng hoặc cung điền trạch có ngày cùng

◎ đại hạn cung mệnh = cung tài bạch (43--52 tuổi ) Đại hạn ( Tài làm quan tới khí số vị ) Tài bạch tới hóa quyền nhập quan lộc huynh nô ( Tử nữ điền trạch tuyến ) Nhập huynh nô biểu hiện tài chính và kinh tế sự nghiệp có khả năng có tốt

 

Bởi vì cung mệnh đích thiên can là quý mà lại cung phụ mẫu có thái âm hoặc cung tật ách có thái âm

◎ đại hạn cung mệnh = cung tài bạch (43--52 tuổi ) Đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) chi thiên can hóa khoa nhập phụ tật tuyến , Phụ tật tuyến chủ ngay thẳng , Hóa khoa biểu hiện nên đại hạn tiền cảnh có khả năng ngay thẳng, hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

 

------ ◎☆◎☆《 phương ngoại nhân phi tinh phi cung phi vận. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆ ---------------

------------------------------------------------------------------------------

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có hóa lộc nhập cung phụ mẫu , Hóa lộc nhập cung tật ách

【 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa lộc nhập phụ tật tuyến; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến , Văn thư tuyến , Hình tượng vị trí , Học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

 

Bởi vì cung mệnh hữu hóa khoa nhập cung phụ mẫu , Hóa khoa nhập cung tật ách

【 đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 đại quan hóa khoa lại nhập bản mệnh phụ tật tuyến; biểu thị nên đại hạn nhất định sẽ có hảo vận, thăng hoa, tấn thăng cơ hội

 

Bởi vì cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hữu hóa khoa nhập cung phụ mẫu , Hóa khoa nhập cung tật ách

【 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 bản mệnh cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) hóa khoa nhập phụ tật tuyến; phụ tật tuyến là ngay thẳng tuyến , Văn thư tuyến , Hình tượng vị trí , Học

Tập vị trí hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập phụ tật tuyến chủ ngay thẳng; biểu thị hảo vận, thăng hoa, tấn thăng

 

Bởi vì cung mệnh hữu hóa khoa nhập cung phụ mẫu , Hóa khoa nhập cung tật ách

【 đại hạn cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) là cung mệnh được khí số vị 】 đại quan hóa khoa lại nhập bản mệnh phụ tật tuyến; biểu thị nên đại hạn nhất định sẽ có hảo vận, thăng hoa, tấn thăng cơ hội

------------------------------------------------------------------------------

 

------ ◎☆◎☆《 phương ngoại nhân phi tinh phi cung phi vận. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆ ---------------

 

《★◎ đại hạn cung mệnh = cung tài bạch (43--52 tuổi ) (-- Tuổi ) ◎★》

------------------------------------------------------------------------------

------ ◎☆◎☆《 phương ngoại nhân phi tinh phi cung phi vận. Hóa lộc hóa quyền hóa khoa hóa kị 》◎☆◎☆ ---------------

《○★ đại hạn đối bản mệnh 《 ( Cung vị thiên can tứ hóa ) 》 là dùng trở về cơ thể , Dùng đúng thể ảnh hưởng sâu xa , Hiển hiện không nhiệt liệt ; Dùng đúng thể là dương chết ★○》

 

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ mà lại cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) có vũ khúc

Đại hạn cung mệnh hóa lộc nhập cung quan lộc ( cung sự nghiệp ) Công việc nhẹ nhõm tiền lương cao , Lập nghiệp góc có thể kiếm tiền ; Có tại việc làm hoặc trải qua trong công tác hỗ động tới tìm kiếm bạn lữ của mình ;

 

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ mà lại cung tài bạch có tham lang

Đại hạn cung mệnh hóa quyền nhập cung tài bạch Chưởng tài , Chủ sáng nghiệp , Thích hợp làm ăn ;

 

Bởi vì cung tài bạch đích thiên can là kỷ mà lại cung huynh đệ hữu thiên lương

Đại hạn cung mệnh hóa khoa nhập cung huynh đệ Hiền hoà Huynh nô tốt ở chung

------------------------------------------------------------------------------

 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều