Thất tinh định điểm Rơi bản mệnh ( mậu dần )

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 269

Thất tinh định điểm rơi bản mệnh ( mậu dần ) [ dần cung tứ hóa ]


Cung mệnh ở ( mậu dần ) lại thất tinh định điểm đã ở cung mệnh tượng này biểu hiện mệnh chủ cả đời này họa phúc từ tuyển ( mình chi tác là )
Cùng hắn người không liên quan chớ dắt quái người khác
Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Mệnh can tham lang hóa lộc nhập quan ( nhâm ngọ ) chiếu phu thê biểu hiện có thể trợ giúp phối ngẫu chuyện của nghiệp
Mệnh can thiên cơ hóa kị nhập tử ( đinh hợi ) có thể thương yêu nhi nữ gặp thiên cơ tự hóa khoa [ khoa kị kéo mài ] trùng [ bổn điền ]
< điền trạch là phu tới nô > mệnh can hóa kị trùng [ bổn điền ] biểu hiện đối với phối ngẫu chi giao bạn bè có vi từ

// ]]>