Thất tinh định điểm Rơi Cung nô bộc ( nhâm tí ) Thiên lương tự hóa lộc

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 399

Thất tinh định điểm rơi cung nô bộc ( nhâm tí ) thiên lương tự hóa lộc


Thất tinh định điểm
Tại nô bộc ( nhâm tí ) nói rõ mệnh chủ được họa phúc quyết định điểm tại chúng sinh ra ( bằng hữu cùng làm việc cấp trên hộ khách các loại )< thất tinh tại nô bộc >
Mà sinh hoạt phẩm chất bên ngoài ưu kém cảm thụ nằm ở tự thân lòng của thái < tật ách tại dần vị trí >
Nhâm ( nhân chi người ) chúng sinh ra từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )
Can nhâm nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ


Nô làm nhâm thiên lương tự hóa lộc này là [ định lúc ] thứ ba đại hạn (22~3 1)
Âm nam cung mệnh đại hạn đi vào bản phu ( ất tị ) gặp vũ khúc phá quân + đà la
[ lưu mệnh 3 0 ] đi vào bản nô ( nhâm tí ) [ lưu Huynh 3 0 ] tại bản quan ( tân hợi )
[ lưu Huynh ] tân làm văn xương hóa kị nhập bản thiên ( quý sửu ) trùng bản mệnh năm này có tướng quân nước cờ thua được cướp số
[ lưu mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản phu ( ất tị ) trùng bản quan phi hóa kỵ nhập phu trùng Quan chính là [ tử vong tuyến ]
Bản phu ( ất tị ) trùng điệp [ lưu nô 3 0 ] [ lưu mệnh ] làm hóa kị nhập [ lưu nô ] trùng [ lưu Huynh ] là trùng [ lưu tật tới Quan ] thân chi kiếp số
Nô làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản phu ( ất tị ) trùng bản quan ( tân hợi ) này là phi hóa kỵ nhập [ tử vong tuyến ]

// ]]>