Thất tinh định điểm Rơi dần cung phu thê ( mậu dần ) Cung vô chính diệu Mượn ngôi sao Thái dương Cự môn Hoả tinh Nguyệt mã

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 245

Thất tinh định điểm rơi dần cung phu thê ( mậu dần ) cung vô chính diệu mượn ngôi sao thái dương cự môn hoả tinh nguyệt mã


[ dần cung tứ hóa ]
Công phu 4 0 4
Phu thê ( mậu dần ) cung vô chính diệu ( mượn ngôi sao thái dương cự môn ) + hoả tinh nguyệt mã
[ phu thê ] biểu hiện tình cảm vợ chồng sinh hoạt trạng huống cùng sự nghiệp tới phát triển trạng huống cung vô chính diệu đã bày trong đó tất có khuyết điểm ở chỗ
[ dần vị trí ] là nhân sinh họa phúc vị trí
[ thất tinh định điểm ] biểu hiện nhân sinh sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung chỗ ở cung vị
Phu can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý vị ) gặp vũ khúc sinh ra quyền tham lang tự hóa kị này là [ lộc xuất ]
Lại [ bổn điền ]( quý vị ) bày nhà vận không tốt tất có phá hao tổn ở chỗ phán đoán cùng phu thê giữa tình cảm liên quan đến
Phu can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( bính tuất ) gặp thiên cơ tự hóa quyền thiên lương văn xương tự hóa khoa + linh tinh âm sát trùng [ bản mệnh ]
Tượng này biểu hiện phu thê gầy duyên tụ thiếu ly nhiều giống
Cũng tượng trưng bên ngoài sự nghiệp tới phát triển phí tận tâm tư lao lục giống

// ]]>