Thất tinh định điểm Rơi phúc đức ( mậu tử ) Liêm trinh thiên tướng

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 639

Thất tinh định điểm rơi phúc đức ( mậu tử ) liêm trinh thiên tướng


Thất tinh định điểm nhược rơi cung phúc đức ( mậu tử ) biểu hiện mệnh chủ trong cuộc đời sinh hoạt hàng ngày chỗ phát sinh cát hung cảm thụ
Cùng tự thân tư tưởng hưởng phúc phúc phận thọ nguyên tức tức tương quan
Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa
Là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Mậu can nhược lạc tử ngọ ( thiên chi vị trí ) tư tưởng lý niệm khá là hiển nhạc trời biết mệnh không biết ưu sầu hoặc đau khổ
Quan lộc ở [ bốn mã địa ] nhân vị thì là công việc bốn bề bôn ba chỉ cần có công việc ( mặc kệ lớn nhỏ thật xấu ) đều nguyện ý mất tranh thủ
Nhược quan lộc cung ( mậu dần ) thất sát mệnh chủ được họa phúc quyết định điểm từ mình bản nhân chi hành là ( sự nghiệp hoạt động ) tả hữu
[ chung cực thất tinh điểm ] thị là cung mệnh bên ngoài cung can tứ hóa tìm tầm hóa khoa rơi cung chỗ quái vị tinh tượng làm "Xu tránh "


Này mệnh thất tinh rơi ( mậu tử ) mậu can hữu bật hóa khoa nhập [ bản quan ]( mậu dần ) gặp hữu bật tự hóa khoa
Nói rõ mệnh chủ chi hành là ( hoặc sự nghiệp hoạt động ) phải tiểu tâm cẩn thận không thể hồ chỉ phi là mới có thể xu tránh
Phúc can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( bính tuất ) bày mệnh chủ nghĩ xong tốt biểu hiện một phen cũng tham đồ hưởng thụ
Phúc can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ vở ] ( quý vị ) trùng phá thiên cơ sinh ra lộc
Bày mệnh chủ tham đồ hưởng thụ nhạc đào hoa giao tế phá tan trời sanh mang đến được tài lộc
Tạo thành song kị trùng [ bổn điền ] nói rõ làm điều phi pháp khó chạy lao ngục tới tai rời nhà đi ( hoặc trốn tránh truy tập rời nhà đi đường )
[ kị chuyển kị ] tử can quý tham lang hóa kị nhập [ bản mệnh ] mệnh chủ tự thân tham đồ đào hoa giao tế dẫn đến tự làm tự chịu
Lưu ý lưu niên đi vào [ vở ] phúc can phi hóa kỵ nhập [ vở ]/[ lưu mệnh ] này năm có sai lầm phúc rời nhà giống

// ]]>