[ tổ phụ ] can cung hóa kị Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 8 0 3

1 1 tổ phụ làm hóa kị nhập [ bản phúc ]


Tổ phụ làm hóa kị
Phúc đức
( nhược đại hạn làm hóa kị nhập bản phúc trùng phá lộc năm sinh sinh kỵ đáng hạn chủ hung )
[ lưu phụ 4 0 ] tại ( đinh dậu )
Lưu phụ hóa kị
Phúc đức
[ lưu phụ ] can đinh cự môn hóa kị [ bản phúc ]( bính thân )< phúc đức là phụ tới phụ > trùng [ bản tài ][ phụ nhanh ]
Lại là phi hóa kỵ nhập [ phụ mẫu tới phụ tật tuyến ]( tử vong tuyến )
Trở lên chủng chủng hóa tượng đều biểu thị lưu niên 4 0 mệnh chủ tới phụ thân cướp số khó chạy
( ứng số là lưu niên 4 0 tới 7 nguyệt )

// ]]>