[ tổ phụ ] can cung hóa lộc Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 725

1 1 tổ phụ làm hóa lộc nhập [ bản phúc ]


Tổ phụ làm hóa lộc
Phúc đức
Phúc đức
Đại tài tại bản quan ( quý mão ) đại tài can quý tham lang hóa kị nhập ( quý sửu ) bản phúc trùng phá khố
Mà lớn phụ tại vở ( mậu thân ) tổ phụ mậu làm tham lang hóa lộc nhập bản phúc chiếu bản tài
Lưu niên 46 nhâm thân tiến vào tổ phụ ( mậu thân )
Lưu tài tại bản nô ( giáp thìn )
Lưu tài giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập bản phu ( trùng điệp 1 1 nguyệt ) cho nên với đáng giữa tháng tưởng hoạch lệch tài hơn trăm vạn
Riêng chỉ lưu niên 46 thụ cự môn sinh kỵ cự môn tài làm hóa kị văn xương mệnh làm kị các loại kị trùng tài đến tài mất không lâu một bần như tẩy

// ]]>