Chia sẻ

Càng nhiều

Tự phục vụ luận mệnh không cầu người tới cung tài bạch cát hung

2 0 1 0 - 0 7-17   Tịnh thủy sâu lưu 0 5

【 cung tài bạch có tử vi 】 【 cung tài bạch có tử vi 】

Giỏi về lý do tài, mưu tài, chủ yếu khuynh hướng lý do tài năng lực, cho nên giỏi về chưởng quản tiền tài, nhưng đối với với mình tài vận xác là thường thường. Giỏi về quản lý tài sản, mưu tài, chủ yếu khuynh hướng quản lý tài sản năng lực, cho nên giỏi về chưởng quản tiền tài, nhưng đối với mình tài vận thật là thường thường.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: phá quân, tuy có tài, nhưng có khó khăn trắc trở, phá bại. ☆ cung tài bạch có: phá quân, tuy có tài, nhưng có khó khăn trắc trở, rách nát.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, có thể phát hoành tài, nhưng thời gian sẽ không quá dài. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, có thể kiếm bộn, nhưng thời gian sẽ không quá trường.

☆ cung tài bạch có: thất sát, lục cát, có thể phát hoành tài. ☆ cung tài bạch có: thất sát, lục cát, có thể kiếm bộn.

☆ cung tài bạch có: tả phụ, hữu bật, tài nguyên tương lai từ nhiều phương diện. ☆ cung tài bạch có: tả phụ, hữu bật, tài nguyên đem đến từ nhiều phương diện.

☆ cung tài bạch có: hoả tinh, thiên hư, đại hao, người mặt ngoài cảnh tượng, nhưng tịnh không có nghĩa là tài phú phong doanh. ☆ cung tài bạch có: hoả tinh, thiên hư, đại hao, người mặt ngoài phong quang, nhưng cũng không có nghĩa là tài phú đẫy đà.

☆ cung tài bạch có: thiên đồng, lộc tồn, hóa lộc, tài có thể tích trữ. ☆ cung tài bạch có: thiên đồng, lộc tồn, hóa lộc, tài có thể tích trữ.

☆ cung tài bạch có: thiên phủ, cả đời giàu có. ☆ cung tài bạch có: thiên phủ, cả đời giàu có.

☆ cung tài bạch được cung vị "Vị ", có đắc ý bên ngoài tới tài. ☆ cung tài bạch được cung vị "Vị ", có đắc ý bên ngoài tới tài.

☆ cung tài bạch có: đại hao, thiên không, địa kiếp, tài đến tài mất, có tiền không chứa được. ☆ cung tài bạch có: đại hao, thiên không, địa kiếp, tài lai tài mất, có tiền không chứa được.

☆ cung tài bạch có: lộc tồn, thiên mã, ly hương bối cảnh kinh doanh. ☆ cung tài bạch có: lộc tồn, thiên mã, ly hương bối cảnh kinh thương.


【 cung tài bạch có ngày cơ 】 【 cung tài bạch có ngày cơ 】

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhiều là dựa vào chính mình trí tuệ cùng hai bàn tay cố gắng mà đến, nhưng tiền trong tay không yên ổn, đi lại đến, đến lại mất, tài đến tài mất. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đa số dựa vào chính mình trí tuệ cùng hai tay cố gắng mà đến, nhưng tiền trong tay không an ổn, đi lại tới, tới lại mất, tài lai tài mất. Nhiều là tại ngân hàng hoặc tài chính cơ cấu phục vụ. Đa số tại ngân hàng hoặc tài vụ cơ cấu phục vụ. ☆ thiên cơ được vượng độ, hãm, phí lòng lao lực, hay thay đổi hóa. ☆ thiên cơ vượng độ, hãm, hao tâm tổn trí, hay thay đổi hóa.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: cự môn, tu lao lòng lao thần, bất luận cái gì lúc tình, đều có cạnh tranh được đối thủ, cho nên tu phí tận tâm thần mất tranh thủ. ☆ cung tài bạch có: cự môn, cần phí sức phí công, bất luận cái gì lúc tình, đều có cạnh tranh đối thủ, cho nên cần phí hết tâm thần mất tranh thủ.

☆ cung tài bạch có: thiên lương, mưu tài nhiều xảo kế, nhiều cơ biến. ☆ cung tài bạch có: thiên lương, mưu tài nhiều diệu kế, nhiều cơ biến.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, đại hao, cả đời cơ duyên tuy rất nhiều, nhưng nhiều tụ nhiều tán. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, đại hao, cả đời cơ duyên mặc dù rất nhiều, nhưng nhiều tụ nhiều tán.

☆ cung tài bạch có: lộc tồn, tuy có tài, nhưng tiểu nhân không đủ nhĩ. ☆ cung tài bạch có: lộc tồn, tuy được tài, nhưng tiểu nhân không đủ nhĩ.


【 cung tài bạch có thái dương 】 【 cung tài bạch có thái dương 】

Tài phú nhiều, tiền cũng hao phí hơn, ái thích sĩ diện. Tài phú nhiều, tiền cũng hao phí hơn, yêu thích sĩ diện.

☆ thái dương được vượng độ, miếu, tài nguyên phong đủ. ☆ mặt trời vượng độ, miếu, tài nguyên sung túc.

☆ thái dương được vượng độ, hãm, tài đến tài mất, phí lòng lao lực. ☆ mặt trời vượng độ, hãm, tài lai tài mất, hao tâm tổn trí.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: cự môn, tiền tài đều do sáng nghiệp trúng được đến, hoặc từ cạnh tranh lao lực lao thần trúng được đến. ☆ cung tài bạch có: cự môn, tiền tài đều do lập nghiệp bên trong chiếm được, hoặc từ cạnh tranh lao lực phí công bên trong chiếm được.

☆ cung tài bạch có: thiên lương, có tranh đoạt được rõ ràng tượng. ☆ cung tài bạch có: thiên lương, có tranh đoạt hiện tượng.

☆ cung tài bạch có: văn xương, văn khúc, cả đời bởi vì người khác được dắt mệt mỏi mà phí của, cho nên ứng hết sức tránh cho thế người khác bảo đảm. ☆ cung tài bạch có: văn xương, văn khúc, cả đời bởi vì vì người khác được liên luỵ mà rủi ro, cho nên ứng ráng sức tránh cho thế người khác bảo đảm.


【 cung tài bạch có vũ khúc 】 【 cung tài bạch có vũ khúc 】

Tài khố tương đương không tệ, tài phú không nhỏ. Tài khố coi như không tệ, tài phú không nhỏ.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, lại vũ khúc được vượng độ, miếu, chính là đại phú cách. ☆ cung tài bạch có: lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, lại vũ khúc được vượng độ, miếu, chính là đại phú cách.

☆ cung tài bạch không: lục cát, tại lao lòng lao lực trung tiến tài nhân. ☆ cung tài bạch vô: lục cát, tại lao tâm lao lực trung thu nhập tiền tài nhân.

☆ cung tài bạch có: phá quân, gợn sóng chập trùng, dễ dàng tài đến tài liền đi, nhưng chung có thể tích trữ. ☆ cung tài bạch có: phá quân, gợn sóng chập trùng, dễ dàng tài lai tài liền đi, nhưng cuối cùng có thể tích trữ.

☆ cung tài bạch có: thất sát, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. ☆ cung tài bạch có: thất sát, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

☆ cung tài bạch có: tử vi, thiên tướng, tài nguyên phong đủ. ☆ cung tài bạch có: tử vi, thiên tướng, tài nguyên sung túc.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, bởi vì tài hồi tai. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, bởi vì tài gặp nạn.

☆ cung tài bạch có: hoả tinh, tham lang, là phú cách, thường có ngoài ý muốn tới tài. ☆ cung tài bạch có: hoả tinh, tham lang, là phú cách, thường có ngoài ý muốn tới tài.

☆ cung tài bạch có: hóa kị, là kinh tế mà sống khó khăn. ☆ cung tài bạch có: hóa kị, là kinh tế mà sống khó khăn.

☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, bận rộn thiếu thành có phá. ☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, bận rộn thiếu thành có phá.


【 cung tài bạch có ngày cùng 】 【 cung tài bạch có ngày cùng 】

Nhiều là tay không thành danh hoặc gầy tư lập nghiệp, mà áo cơm vô lư, đối với tiền tài thấy vậy rất nhạt, chẳng quan tâm tiền nhiều quả, sinh hoạt nhiều mất liền tốt. Đa số tay không thành danh hoặc gầy chi phí lập nghiệp, mà áo cơm không có gì lo lắng, biệt tiền tài thấy vậy rất nhạt, chẳng quan tâm tiền nhiều quả, sinh hoạt không có trở ngại liền tốt.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: thiên lương, tài lộc tươi tốt. ☆ cung tài bạch có: thiên lương, tài lộc tươi tốt.

☆ cung tài bạch có: thái âm, lúc có ngoài ý muốn thu vào hoạch. ☆ cung tài bạch có: thái âm, lúc có thu hoạch ngoài ý muốn.

☆ cung tài bạch có: cự môn, có tiến có thối, tài nan tích trữ. ☆ cung tài bạch có: cự môn, có tiến có thối, tài khó tích trữ.

☆ cung tài bạch có: lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, là giàu có nhân. ☆ cung tài bạch có: lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, là giàu có nhân.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, phượng các, long trì, nhiều là nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, hữu danh sĩ tiêu sái phong độ. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên không, địa kiếp, phượng các, long trì, đa số nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, hữu danh sĩ tiêu sái phong độ.


【 cung tài bạch có liêm trinh 】 【 cung tài bạch có liêm trinh 】

Liêm trinh tới tài không dễ dàng thủ ở, hòa hợp lưu động, nên tiến hành thương nghiệp hành vi, khiến tiền có lưu thông cơ hội. Liêm trinh tới tài không dễ dàng thủ ở, hòa hợp lưu động, nên tòng tự thương nghiệp hành vi, tiêu tiền có lưu thông cơ hội. Tại cạnh tranh không phải là trung cầu tài, dễ dàng gây từ tụng phí của, hoặc bị người thôn tính trộm đạo. Cạnh tranh không phải là trung cầu tài, dễ dàng gây kiện tụng rủi ro, hoặc bị người thôn tính trộm cắp. Gặp sát dễ dàng hồi thiết, gặp hóa kị dễ dàng bị cướp, không cách nào thu hồi, như gặp hóa lộc tài cũng không thuận, nhưng cũng cầm đến. Gặp sát dễ dàng bị trộm, gặp hóa kị dễ dàng bị cướp, không cách nào thu hồi, như gặp hóa lộc tài cũng không như ý, nhưng cũng cầm đến. Gặp sát hoặc hóa kị, nhất thiết không thể có cờ bạc được hành vi, nếu không tất thâu. Gặp sát hoặc hóa kị, ngàn vạn lần không thể có đánh bạc hành vi, nếu không tất thua.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: tham lang, chủ hoành phát hoành phá. ☆ cung tài bạch có: tham lang, chủ hoành nổi giận phá.

☆ cung tài bạch có: thiên tướng, cuộc sống giàu có. ☆ cung tài bạch có: thiên tướng, cuộc sống giàu có.

☆ cung tài bạch có: kình dương, hoả tinh, có thể hoành phát. ☆ cung tài bạch có: kình dương, hoả tinh, có thể hoành phát.

☆ cung tài bạch có: hóa kị, hội bởi vì tài mà có tai nạn hoặc nhiều phiền não. ☆ cung tài bạch có: hóa kị, phải bởi vì tài mà có tai nạn hoặc nhiều phiền não.

☆ cung tài bạch có: đại hao, thiên không, địa kiếp, tu phòng đạo tặc. ☆ cung tài bạch có: đại hao, thiên không, địa kiếp, cần phòng trộm tặc.

☆ cung tài bạch có: hóa kị, kình dương, đà la, thiên không, địa kiếp, dễ dàng bởi vì tố tụng phí của. ☆ cung tài bạch có: hóa kị, kình dương, đà la, thiên không, địa kiếp, dễ dàng bởi vì tố tụng rủi ro.


【 cung tài bạch có ngày phủ 】 【 cung tài bạch có ngày phủ 】

Thiên phủ là tài lộc tới khố, lâm cung tài bạch, chủ hòa hợp lý do tài thủ tài, chịu tế trợ giúp hắn người. Thiên phủ là tài lộc bảo khố, lâm cung tài bạch, chủ hòa hợp quản lý tài sản thủ tài, chịu cứu tế hắn người. Tài nguyên quảng, có rất nhiều kiếm tiền được môn đường. Tài nguyên rộng, có rất nhiều kiếm tiền phương pháp.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: tả phụ, hữu bật, lộc tồn, hóa lộc, tử vi, vũ khúc, chủ đại phú đại cách. ☆ cung tài bạch có: tả phụ, hữu bật, lộc tồn, hóa lộc, tử vi, vũ khúc, chủ đại phú đại cách.

☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, đại hao, tài lộc trúng tuyển có phá hao tổn. ☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, đại hao, tài lộc trúng tuyển có phá hao tổn.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, bởi vì tài nhiều, mà gây nên tranh chấp hoặc liên quan tụng. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, bởi vì tài nhiều, mà gây nên tranh chấp hoặc liên quan đến kiện tụng.


【 cung tài bạch có thái âm 】 【 cung tài bạch có thái âm 】

Giàu có nhiều tài. Giàu có nhiều tài.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc, lại thái âm được vượng độ, miếu, là đại phú mệnh. ☆ cung tài bạch có: tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc, lại thái âm được vượng độ, miếu, hơi lớn phú mệnh.

☆ cung tài bạch có: thiên cơ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoặc từ tự thân sáng nghiệp lập nghiệp. ☆ cung tài bạch có: thiên cơ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoặc từ tự thân lập nghiệp lập nghiệp.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, dễ dàng bởi vì tài bắt đầu tranh chấp. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, dễ dàng bởi vì tài bắt đầu tranh chấp.


【 cung tài bạch có tham lang 】 【 cung tài bạch có tham lang 】

☆ cung tài bạch không: thiên đồng, yêu tài, bất kể hết thảy chỉ là tài. ☆ cung tài bạch vô: thiên đồng, ái tài, bất kể hết thảy chỉ vì tài.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: hoả tinh, linh tinh, chủ phú hậu, chủ hoành phát, hoặc là ngoài ý muốn tới tài. ☆ cung tài bạch có: hoả tinh, linh tinh, chủ phú hậu, chủ hoành phát, hoặc là ngoài ý muốn tới tài.

☆ tham lang hóa kị, chủ quan tâm phí thần. ☆ tham lang hóa kị, chủ quan tâm hao tâm tốn sức.

☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, đại hao, tài đến tài mất. ☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, đại hao, tài lai tài mất.

☆ cung tài bạch có: lộc tồn, hóa lộc, tài lộc phong đủ. ☆ cung tài bạch có: lộc tồn, hóa lộc, tài lộc sung túc.

☆ cung tài bạch có: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, đã phú lại quý. ☆ cung tài bạch có: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, đã phú lại quý.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, đại hao, thiên không, địa kiếp, bởi vì cờ bạc hợp ý hoặc cái khác ham mê khuynh nhà. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, đại hao, thiên không, địa kiếp, bởi vì đánh bạc hợp ý hoặc cái khác ham mê nghiêng nhà.

☆ cung tài bạch có: hồng loan, thiên hỉ, liêm trinh, thiên diêu, âm sát, hàm trì, bởi vì sắc phá sản. ☆ cung tài bạch có: hồng loan, thiên hỉ, liêm trinh, thiên diêu, âm sát, hàm trì, bởi vì sắc phá sản.

☆ cung tài bạch có: thiên nguyệt, bởi vì bệnh tổn tài. ☆ cung tài bạch có: thiên nguyệt, bởi vì bệnh tổn hại tài.


【 cung tài bạch có cự môn 】 【 cung tài bạch có cự môn 】

Từ lao thần phí lực cùng bằng não lực khẩu tài có đến, cạnh tranh được tới tài, miệng biện lưỡi luận tới tài, có thể tay không sáng nghiệp. Từ phí công nhọc nhằn cùng bằng trí nhớ miệng mới lấy được, cạnh tranh được tới tài, miệng luận lưỡi mà nói tài, có thể tay không lập nghiệp.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, chủ phú hậu, nhưng tối kỵ chí cao khí ngạo, tài năng bức nhân, thì tất bị người tễ miễn, tao ngộ cực đại khó khăn, là đại chúng chỗ lật ngược vấn đề, hoặc là con cái chỗ bại hao tổn. ☆ cung tài bạch có: hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, chủ phú hậu, nhưng tối kỵ chí cao khí ngạo, phong mang bức nhân, thì tất bị người tễ miễn, tao ngộ cực lớn khó khăn, hơi lớn mọi người lật ngược vấn đề, hoặc vì con trai nữ nhân đánh bại hao tổn.

☆ cung tài bạch có: thái dương, đến người tới tin cậy, mở rộng đã thành được cơ nghiệp, tịnh có thể được khác quốc nhân sĩ tới tôn sùng. ☆ cung tài bạch có: thái dương, đến người tới tin cậy, mở rộng đã thành được cơ nghiệp, cũng có thể được dị quốc nhân sĩ tới tôn sùng.

☆ cung tài bạch có: thiên cơ, nhiều tiến thêm ra, hay thay đổi động. ☆ cung tài bạch có: thiên cơ, nhiều tiến thêm ra, nhiều biến động.

☆ cung tài bạch có: thiên đồng, từ kỹ thuật nghệ thuật hoặc tay không sáng nghiệp hoặc luật sư, quan toà, y sư các loại nghề nghiệp lập nghiệp. ☆ cung tài bạch có: thiên đồng, từ kỹ thuật nghệ thuật hoặc tay không lập nghiệp hoặc luật sư, quan toà, y sư các chức nghiệp lập nghiệp.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, nhiều tranh chấp liên quan tụng. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, nhiều tranh chấp liên quan đến kiện tụng.


【 cung tài bạch có ngày bộ dạng 】 【 cung tài bạch có ngày bộ dạng 】

Giỏi về lý do tài, dụng tài, tài đường yên ổn. Giỏi về quản lý tài sản, dụng tài, tài lộ yên tĩnh.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: thiên phủ, hóa lộc, lộc tồn, tài nguyên giàu có, có tích trữ. ☆ cung tài bạch có: thiên phủ, hóa lộc, lộc tồn, tài nguyên giàu có, có tích trữ.

☆ cung tài bạch có: liêm trinh, từ thương lượng thì trường tay áo thiện vũ, tất nhiên có thể phát. ☆ cung tài bạch có: liêm trinh, từ thương lượng thì mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tất nhiên có thể phát.

☆ cung tài bạch có: tử vi, có ngoài ý muốn tới tài, bởi đó có thể đột nhiên giàu có. ☆ cung tài bạch có: tử vi, có ngoài ý muốn tới tài, bởi đó có thể đột nhiên giàu có.

☆ cung tài bạch có: vũ khúc, lấy chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật lên tài lợi nhuận. ☆ cung tài bạch có: vũ khúc, lấy chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật lên tài lợi nhuận.

☆ cung tài bạch có: vũ khúc, phá quân, chủ tài lúc có lúc mất, chợt thành chợt bại, hoặc trước phá tổ nghiệp, rồi mới có thành tựu. ☆ cung tài bạch có: vũ khúc, phá quân, chủ tài lúc gặp thời mất, chợt thành chợt bại, hoặc trước phá tổ nghiệp, sau đó có thành tựu.

☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, đại hao, tài đến tài mất, lúc hoặc dần ăn mão lương, thiếu tích trữ. ☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, đại hao, tài lai tài mất, lúc hoặc thu không đủ chi, thiếu tích trữ.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, nguyên nhân chính tài bắt đầu tranh, tranh chấp, khuynh nhà tan sản, hoặc đến lao ngục tới tai. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, nguyên nhân chính tài bắt đầu cạnh tranh, tranh chấp, nghiêng gia phá sản, hoặc đến lao ngục tai ương.


【 cung tài bạch hữu thiên lương 】 【 cung tài bạch hữu thiên lương 】

Đẹp mắt mà thôi, bất trọng thị tiền tài. Đẹp mắt mà thôi, không coi trọng tiền tài.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: hóa lộc, thiên vu, lộc tồn, thái âm, chủ phát chủ phú, hoặc hưởng di sản, hoặc cái khác rõ ràng thành tài phú. ☆ cung tài bạch có: hóa lộc, thiên vu, lộc tồn, thái âm, chủ phát chủ phú, hoặc hưởng di sản, hoặc cái khác có sẵn tài phú.

☆ cung tài bạch có: thái dương, lại cung tài bạch được cung vị "Mão ", tuy có thể phú có thể phát, nhưng có nguyên nhân tài sản bắt đầu tranh đoạt đắc ý vị. ☆ cung tài bạch có: thái dương, lại cung tài bạch được cung vị "Mão ", mặc dù có thể phú có thể phát, nhưng có nguyên nhân tài sản bắt đầu tranh đoạt ý vị.

☆ cung tài bạch có: thiên đồng, có thể sáng lập nhà tài, từ nhỏ mà phát triển, hoặc thì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. ☆ cung tài bạch có: thiên đồng, có thể sáng lập gia tài, từ nhỏ mà phát triển, hoặc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

☆ cung tài bạch có: thiên cơ, tài đến tài mất, lúc phát lúc phá, hoặc từ vất vả cần cù lao lực trúng được đến, lúc có biến hóa. ☆ cung tài bạch có: thiên cơ, tài lai tài mất, lúc phát lúc phá, hoặc từ vất vả cần cù lao lực bên trong chiếm được, lúc có biến hóa.

☆ cung tài bạch được cung vị "Tử ", tài có nguồn gốc, nhưng bác tước rất nặng. ☆ cung tài bạch được cung vị "Tử ", tài có nơi phát ra, nhưng bóc lột cực nặng.

☆ cung tài bạch có: hóa kị, nguyên nhân chính tài lắm lời lưỡi, nhiều tranh chấp, nhiều thị phi, hoặc bởi vì tài mà sống tinh thần thống khổ. ☆ cung tài bạch có: hóa kị, nguyên nhân chính tài lắm lời lưỡi, nhiều tranh chấp, nhiều thị phi, hoặc bởi vì tài mà sống tinh thần thống khổ.

☆ cung tài bạch có: lục sát, đại hao, thiên hình, chủ có phá sản khuynh nhà, hoặc bởi vì tài mà sống tai họa, hoặc bởi vì liên quan tụng mà phá hao tổn. ☆ cung tài bạch có: lục sát, đại hao, thiên hình, chủ có phá sản nghiêng nhà, hoặc bởi vì tài mà sống tai hoạ, hoặc bởi vì liên quan đến kiện tụng mà phá hao tổn.

☆ cung tài bạch có: lục cát, tuy có cát tinh có thể hoá, nhưng trước đau khổ hậu an. ☆ cung tài bạch có: lục cát, tuy có cát tinh có thể hoá, nhưng trước đau khổ hậu an.


【 cung tài bạch có thất sát 】 【 cung tài bạch có thất sát 】

Hoành phát hoành phá, bạo có bạo mất, có hoành tài vận, nhưng không cách nào thủ. Hoành nổi giận phá, bạo có bạo mất, có tiền của phi nghĩa vận, nhưng không cách nào thủ. ☆ thất sát được vượng độ, miếu, lại cung tài bạch có: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, chủ tài lộc phong đủ, tài nguyên cực dày, có thể được ngoài ý muốn tài phú. ☆ thất sát đích vượng độ, miếu, lại cung tài bạch có: hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, chủ tài lộc sung túc, tài nguyên cực dày, có thể được ngoài ý muốn tài phú.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: liêm trinh, chủ phát có thể phú. ☆ cung tài bạch có: liêm trinh, chủ phát có thể phú.

☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, bởi vì tài sinh ra tai, hoặc tao ngộ cướp bóc đạo trộm. ☆ cung tài bạch có: kình dương, đà la, hoả tinh, linh tinh, thiên hình, bởi vì tài sinh ra tai, hoặc tao ngộ cướp bóc trộm trộm.

☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, đại hao, tài không đủ lao lực cầu mưu, nhiều cảm giác khó khăn, chu chuyển không phương hoặc đến khuynh nhà tan sản nhân. ☆ cung tài bạch có: thiên không, địa kiếp, đại hao, tài không đủ lao lực cầu mưu, nhiều cảm giác khó khăn, quay vòng vô phương hoặc đến nghiêng gia phá sản nhân.

☆ cung tài bạch có: hóa lộc, lộc tồn, nhưng ở ngắn hạn nội có chuyển cơ nhĩ. ☆ cung tài bạch có: hóa lộc, lộc tồn, nhưng ở trong ngắn hạn có chuyển cơ nhĩ.


【 cung tài bạch có phá quân 】 【 cung tài bạch có phá quân 】

Tài đến thì tất đi. Tài đến thì tất đi.

※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc: ※ cùng một cung tài bạch bên trong có cái khác tinh tú lúc:

☆ cung tài bạch có: vũ khúc, lại cung tài bạch được cung vị "Tị ", tài đến tài mất. ☆ cung tài bạch có: vũ khúc, lại cung tài bạch được cung vị "Tị ", tài lai tài mất.

☆ cung tài bạch có: tử vi, lại cung tài bạch được cung vị "Vị ", chủ có không tưởng được tới tài hoặc đặc thù tới tài. ☆ cung tài bạch có: tử vi, lại cung tài bạch được cung vị "Vị ", chủ có không tưởng được tới tài hoặc đặc thù tới tài.

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều