Tử vi đẩu số |2 0 0 8 tử vi đẩu số trọng yếu dạy học

2 0 15- 0 6-1 0   Bác sách nhuận thanh nhã


Mục lục

· Sao thất sát
· Sao liêm trinh
· Thái âm tinh
· Sao phá quân
· Sao vũ khúc
· Sao thiên cơ
· Sao tử vi
· Sao thiên phủ
· Sao thiên đồng
· Sao thái dương
· Sao thiên lương
· Thiên tướng ngôi sao
· Nhân văn cung vị được quan niệm giảng giải
· Cung phu thê tự hóa lộc
· Cung phu thê tự hóa quyền
· Cung phu thê tự hóa khoa
· Cung phu thê tự hóa kị
· Cung tài bạch tự hóa lộc
· Cung tài bạch tự hóa quyền
· Cung tài bạch tự hóa khoa
· Cung tài bạch tự hóa kị
· Cung tử nữ tự hóa lộc
· Cung tử nữ tự hóa quyền
· Cung tử nữ tự hóa khoa
· Cung tử nữ tự hóa kị
· Bàn lại sao thiên lương
· Cung tật ách tự hóa lộc
· Cung tật ách tự hóa quyền
· Cung tật ách tự hóa khoa
· Cung tật ách tự hóa kị
· Cung thiên di tường luận
· Cung thiên di tự hóa lộc
· Cung thiên di tự hóa quyền
· Cung thiên di tự hóa khoa
· Cung thiên di tự hóa kị
· Cung vị tự hóa cùng phi hóa
· Cung nô bộc tự hóa lộc
· Cung nô bộc tự hóa quyền
· Cung nô bộc tự hóa khoa
· Cung nô bộc tự hóa kị
· Cung quan lộc tự hóa lộc
· Cung quan lộc tự hóa quyền
· Cung quan lộc tự hóa khoa
· Cung quan lộc tự hóa kị
· Cung điền trạch tự hóa lộc
· Cung điền trạch tự hóa quyền
· Cung điền trạch tự hóa khoa
· Cung điền trạch tự hóa kị
· Cung phúc đức tự hóa lộc
· Cung phúc đức tự hóa quyền
· Cung phúc đức tự hóa khoa
· Cung phúc đức tự hóa kị
· Cung phụ mẫu tự hóa lộc
· Cung phụ mẫu tự hóa quyền
· Cung phụ mẫu tự hóa khoa
· Cung phụ mẫu tự hóa kị
· Nghịch thủy kị chính xác!

 
 
 
 
 
 

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước
    Thích nên văn người cũng thích Càng nhiều