Chia sẻ

Càng nhiều

Tử vi đẩu số danh từ dần dần phân tích

2 0 1 0 -11-25   Chỉ vì tốt hơn. . .

Mười hai cung: tức cung mệnh, cung huynh đệ, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, cung nô bộc, cung quan lộc, điền trạch cung, cung phúc đức, cung phụ mẫu.
Cung mệnh: cung mệnh làm tiên thiên vận thế, cung thân là hậu thiên vận thế, nghiên cứu mệnh bàn lúc lấy mệnh cung làm chủ, cung thân làm phụ, phối hợp cung thiên di, quan lộc cung, cung tài bạch,
Cung phúc đức, có thể hiểu cả đời vận mệnh. Cả đời lịch trình, từ tính cách đến tài năng phát triển cứ thế với thành tựu, đều muốn tại cung mệnh bà con cô cậu lộ không bỏ sót.

Cung huynh đệ: chủ mọi người cùng huynh đệ quan hệ tới, phải chăng lẫn nhau thân cận cùng trợ giúp chắc có không hình khắc.

Cung phu thê: chủ hôn hôn nhân được sớm muộn, phối ngẫu được loại hình cùng cá tính, cùng cuộc sống hôn nhân mỹ mãn đã không.

Cung tử nữ: tử nữ được phát triển như thế nào, tử nữ nhiều ít, phải chăng hiếu thuận v.v. Có từ cung tử nữ bên trong tinh diệu cát hung biết được

Cung tài bạch: tài vận kinh tế hoàn cảnh tốt xấu, tài vận như thế nào    thích hợp loại nghề nghiệp nào thu nhập tiền tài.

Cung tật ách: thể chất tiên thiên được mạnh yếu, mỗi bên bộ vị khỏe mạnh tình hình, cùng ngoài ý muốn tổn thương khả năng, đều ở đây bản cung biểu lộ không bỏ sót.

Cung thiên di: có quan hệ vận hành, lữ hành, dọn nhà, cùng phải chăng rời xa nơi chôn rau cắt rốn mệnh.

Cung nô bộc: ám chỉ cùng cùng làm việc, bằng hữu quan hệ tới sâu cạn, nhân tế quan hệ tốt xấu.

Cung quan lộc: nên từ thế sự loại nghề nghiệp nào, phải chăng lập nghiệp, nghề nghiệp rốt cuộc lớn nhỏ.

Cung điền trạch: hoàn cảnh sinh hoạt được đẹp ác, phải chăng kế thừa tổ nghiệp hoặc là từ đưa điền trạch, chỗ ở cùng văn phòng hoàn cảnh như thế nào

Cung phúc đức: cả đời phúc phận nhiều ít, vất vả hoặc an nhàn, trường thọ hoặc đoản mệnh.

Cung phụ mẫu: người cùng cha mẹ quan hệ tới, phải chăng có thể được cha mẹ chiếu cố cùng cha mẹ các loại tình trạng.

Chủ tinh: tổng cộng hai mươi tám khỏa, đối kỳ sở sanh tới cung vị đồ có tương đương sức ảnh hưởng lớn,
1 sao tử vi, 2 sao thiên cơ,   3 sao thái dương,   4 sao vũ khúc,   5 sao thiên đồng, 6 sao liêm trinh,   7 sao thiên phủ,
8 thái âm tinh, 9 tham lang tinh, 1 0 cự môn ngôi sao, 11 thiên tướng ngôi sao, 12 sao thiên lương, 13 sao thất sát, 14 sao phá quân,
15 sao lộc tồn, 16 sao thiên mã, 17 tả phụ ngôi sao, 18 sao hữu bật, 19 sao văn xương, 2 0 sao văn khúc, 21 thiên khôi ngôi sao,
22 thiên việt ngôi sao, 23 hoả tinh,    24 linh tinh,    25 sao kình dương, 26 sao đà la, 27 sao thiên không, 28 sao địa kiếp.

Phó ngôi sao: ngoại trừ hạng a chủ tinh cùng lục cát tinh, lục sát tinh bên ngoài, bên ngoài dư ất, bính, đinh, mậu cấp ngôi sao đều là phó ngôi sao.

Lục cát tinh: thiên khôi ngôi sao, thiên việt ngôi sao, tả phụ ngôi sao, sao hữu bật, sao văn xương, sao văn khúc các loại, đối với cát bộ dạng có thừa mạnh chi tác dụng.
Lục sát tinh: sao kình dương, sao đà la, hoả tinh, linh tinh, sao thiên không, sao địa kiếp các loại, biệt hung tướng có thừa mạnh chi tác dụng, xưng lục hung
Sao tứ hóa: bởi vì chủ tinh tới tính tính chất khác biệt mà phát sinh biến hóa bất đồng, là do chủ tinh diễn hóa mà đến,
Bao quát sao hóa lộc, sao hóa quyền, sao hóa khoa, sao hóa kị.
Bản cung: là một loại đại danh từ, nếu như nghiên cứu cung mệnh tức là cung mệnh vì bản cung, nếu như nghiên cứu cung phu thê thì cung phu thê vì bản cung.

Đối cung: lấy một cung là cố định cung, kỳ tương đối cung vị tức là đối cung. Tại trên mệnh bàn, tí ngọ cung, sửu vị cung, dần thân cung, mão dậu cung,
Thìn tuất cung, tị hợi cung đều hỗ đem đối chiếu, lẫn nhau là đối cung.
Tam phương: phàm trong mệnh bàn, một luận một cung nào, coi là làm chủ cung, như ý kim đồng hồ phương hướng đếm tới thứ năm cung, nghịch kim đồng hồ phương hướng đếm tới được năm cung,
Tăng thêm bản cung rất đúng cung, cộng tam cung vị, tức xưng tam phương.
Tứ chính: thủ bản cung tăng thêm tam phương, hợp xưng tứ chính.

Đại hạn: bất luận kẻ nào cả đời đều có thể chia làm một số đại hạn, mỗi mười năm làm một đơn vị, mỗi một đơn vị đều xưng hơi lớn hạn.

Tiểu hạn: tức cùng năm tuổi tác chỗ tới cung.

Lưu niên: năm đó vận khí. Cũng xưng là [ năm nay lưu niên ].

Đều nghe theo, gặp, gặp, gia tăng gặp: trở lên bốn tên từ ý giống nhau, đều thủ lấy bản cung làm chủ cùng tam phương tinh diệu quan hệ tới.
 
 

Vào miếu [ tên gọi tắt miếu → miếu ngôi sao nhất rõ ràng, phải tính mạnh nhất, cát tinh cực cát, hung tinh không được hung.

→  vượng: ngôi sao thật rõ ràng, phải tính thật mạnh, cát tinh cát, hung tinh không được hung.

→  có lại gọi có địa: tinh quang rõ ràng, phải tính vừa phải, cát tinh vẫn cát, hung tinh không được hung.

→  lợi nhuận lại gọi lợi ích: ngôi sao thượng minh, phải tính yếu dần, cát tinh còn cát, hung tinh dần dần hung.

→  bằng lại gọi tỉnh hoà bình: tinh quang đã thấp, phải tính đã yếu, cát bị lực vi, hung tinh tứ hung.

→  không được lại gọi không được địa: tinh quang đã tối, phải tính yếu nhất, cát tinh bất lực, hung tinh bình phục hung.
→  hãm: hãm, lại gọi lạc hãm, hãm địa: ngôi sao không ánh sáng, vô số có, cát tinh vô dụng, hung tinh hung nhất.

 


Lạc hãm chính xác nào đó ngôi sao tại trên mệnh bàn rơi xuống thủ hộ tinh kỵ đối diện được cung vị
Miếu vượng trái lại, nào đó ngôi sao rơi xuống mình thủ hộ tinh kỵ

"Vào miếu ", tên gọi tắt "Miếu" lúc một nhóm ngôi sao tại nó chỗ bảo vệ tinh tọa, xưng là "Vào miếu" . Cái này sẽ gia tăng chúng ta đối với nó cảm ứng. Nếu như một nhóm ngôi sao là "Vào miếu" . Ngươi sẽ khống chế tình huống của mình.
"Bộ dạng hại ", tên gọi tắt "Yếu" lúc hành tinh ở vào nó chỗ thủ hộ tinh ngồi tương phản tinh tọa lúc, xưng là "Thất thế" . Nó biểu thị hành tinh lực lượng sẽ không hoàn toàn phát huy, mà tinh tọa được lực ảnh hưởng tỉ hành tinh đại. Nếu như một nhóm ngôi sao tại một "Hậu thiên cung" trung thất thế, cái này biểu thị tại đó trong lĩnh vực nhất định phải tuân theo bên ngoài quy luật.
"Diệu thăng ", tên gọi tắt "Vượng" mỗi một hành tinh trừ mình ra chỗ bảo vệ tinh tọa, còn có một cùng nó có thân hòa lực tinh tọa. Khi nó ở vào ngôi sao này kỵ lúc, có thể phát huy hòa hài lực lượng, bổ sung được nhân tố gia tăng, mà ưu điểm càng hình mở rộng. Nếu như hành tinh vượng bộ dạng, như ngươi ở đây nào đó vị bằng hữu trong nhà, cảm thấy thoải mái dễ chịu tự tại.
"Lạc hãm" tên gọi tắt "Hãm" lúc một nhóm tinh vị như cùng bên ngoài vượng bộ dạng ánh sao kỵ tương phản tinh tọa lúc, xưng là "Lạc hãm" . Bởi vì ... này loại hành tinh khó tỏ bày đặc tính của nó. Nếu như cái hành tinh là "Lạc hãm ", như các ngươi ở tại nào đó vị bằng hữu trong nhà, cảm thấy không được tự nhiên.
Thủ tinh diệu được độ sáng. Theo cách sáng ngời lúc xưng là vào miếu. Bất luận cái gì ngôi sao lấy vào miếu là tốt, có thể đem ưu điểm hoàn toàn phát huy,
  
Thiên la: thủ trong mệnh bàn được thìn cung.

Địa võng: thủ trong mệnh bàn được tuất cung.

Cách cục: một đám cố định tinh diệu, một đường cố định phối hợp, mà sẽ có cố định hiện tượng phát sinh. Xưng là cách cục. Tỷ như [ thạch trung ẩn ngọc ] thủ hung trung giấu cát, tất có mở mày mở mặt thời điểm.
Đồng cung: cùng ở một cái cung vị là tinh diệu, xưng bên ngoài lẫn nhau là đồng cung.

Giết, phá, sắc: thủ thất sát, phá quân, tham lang tam tinh, vĩnh viễn lẫn nhau đều nghe theo, hành vận hoặc lưu niên gặp tới, nhiều cơ hội có biến hóa.

Trúc la tam hạn: thủ thất sát, phá quân, tham lang tam tinh, vĩnh viễn lẫn nhau đều nghe theo, nếu như gặp sát tinh, xưng là trúc la tam hạn.

Tam kỳ: hóa quyền, hóa khoa, hóa lộc, tại cung mệnh hoặc tam phương tứ chính xung chiếu, nhất định có thể trở nên nổi bật.

Đế: thủ sao tử vi.

Củng: cách mỗi năm cung xưng [ củng ].

Giáp: bản cung trước đó một cung cùng hậu một cung, xưng [ giáp ], giáp lực lượng rất lớn.

Đại hạn:

Làm ngươi xem xong rồi cố định mệnh bàn mỗi bên cung vị tới đặc tính hậu, thủ trước phải xem đại hạn của xu thế, tức đại hạn tới cung vị, giữ cung mệnh lấy đại hạn được cung vị nhìn tới ( mệnh bàn tinh viên tới chuyển di ), cái khác mỗi bên cung đi theo chuyển động cố định mệnh bàn tinh diệu toàn bộ bất động, chỉ có cung vị động. Lại định tam phương tứ chính, như đại hạn nhập tử vị trí, tức mượn tử vị trí là sau này mười năm mệnh cung, thân vị trí là tài cung, thìn vị trí là cung lộc, ngọ là thiên di, tăng thêm đại hạn can cung lộc tồn cùng sao tứ hóa ( khôi, việt không cần ) lấy nhìn cố định bàn chi yếu lĩnh, đi xem đại hạn trong vòng mười năm chi hành vận cát hung cùng mỗi bên cung biến hóa mà phân biệt đoạn tới.

Tiểu hạn:

Phân tích hoàn liễu mười năm đại hạn hành vận cát hung hậu, nhìn tiếp tiểu hạn, tiểu hạn này đây năm sinh ra chi đến bắt đầu tính như dần ngọ tuất lấy thìn cung bắt đầu một tuổi, nam như ý nữ nhân nghịch là không đoạn vận hành, tiểu hạn nơi cư trú cung vị, tức là đầy đủ cung vị trí năm đó cung mệnh, lấy chắm sóc tới lớn hạn đồng dạng yếu lĩnh đến xem, nên lưu niên bản thân tới vận hành, định ra tam phương tứ chính hậu, lại thêm đầy đủ cung tới can cung tứ hóa ( khôi, việt không cần ), thấy rõ ràng lộc tồn, dương, đà cùng sao tứ hóa rơi vào tiểu hạn được cái gì cung vị, lại xem thêm là đại hạn được cái gì cung vị, cung mệnh là đại hạn được cái gì cung vị, cung vị tới đặc tính cần lưu ý, như tiểu hạn được cung mệnh nhược rơi vào đại hạn được cung quan lộc, ứng đặc biệt lưu ý sự nghiệp hoặc phu thê phương diện sự tình, lấy nhìn cố định bàn đích yếu lĩnh đến phân tích tiểu hạn được mệnh bàn, tức có thể nhìn ra nên năm bản thân hành vận tới như ý nghịch cùng cát hung.

Thái tuế:

Này đây trời cao ban cho mỗi người, hoàn cảnh chung quanh biến hóa là ngoại lai nhân tố, thượng thiên cấp dư mỗi người giống nhau tới phân lượng, nhưng mỗi người được hưởng, bởi vì thụ mỗi người tới vận hạn mà có chỗ bất đồng tạo hóa, nói cách khác thái tuế được cung vị cùng tứ hóa đều như thế, nhưng đối với người ảnh hưởng lại không giống nhau lắm, thái tuế lưu niên được cung mệnh lấy lưu niên địa chi nơi cư trú tới cung vị là mệnh viên, lại lấy mệnh viên tam phương tứ chính đến xem cùng năm thái tuế lưu niên đối với chính mình vận trình ảnh hưởng trình độ.

1. Xem trước thái tuế rơi vào cố định mệnh bàn được cái gì cung vị.

2. Thái tuế được tứ hóa muốn dùng thái tuế được mệnh bàn làm chủ.

3. Thái tuế lộc tồn, dương, đà, khôi, việt thì cần lấy tiểu hạn được mệnh bàn làm chủ.

4. Thái tuế mệnh bàn lấy tam phương tứ chính tinh diệu tốt hay xấu mạnh mẽ yếu đến phân.

Lưu nguyệt:

Lưu nguyệt phân thái tuế lưu nguyệt ( chủ ngoại lai nhân làm ), tiểu hạn được lưu nguyệt ( bản thân tới vận trình ) lưỡng chủng, phân rõ trong ngoài, mỗi người có chức vụ riêng, thái tuế được lưu nguyệt cố định lấy dần cung bắt đầu tháng giêng, lấy thái tuế lưu nguyệt tới can cung bắt đầu tứ hóa, lấy dần cung bắt đầu tháng giêng mệnh viên, này thuận hành cùng phân tích yếu quyết cùng thái tuế lưu niên luận pháp tướng cùng. Tiểu hạn lưu nguyệt từ đẩu quân nơi cư trú tới cung vị bắt đầu tháng giêng từ chỗ tưới tới cung vị được cố định can chi bắt đầu tứ hóa, hóa đầy đủ cung vị trí là lưu nguyệt mệnh viên nhìn nên nguyệt chi vận trình cát hung.

1. Tiểu hạn được sao tứ hóa cùng dương đà nơi cư trú được cung vị, đẩu quân lưu nguyệt gặp tới cần đặc biệt lưu ý.

2. Đại hạn hoặc tiểu hạn đi cung vị, chính tinh nếu như gặp phá hoặc lạc hãm lúc đặc biệt chú ý lưu niên tiểu tinh tới đặc tính, cùng chỗ chủ sự tình.

Lưu nhật:

Thái tuế lưu nhật lấy ngũ hổ độn pháp suy tính hoặc tham chiếu lịch vạn niên liền có thể, tiểu hạn lưu nhật lấy lưu nguyệt nơi cư trú tri cung vị mới đầu một, thuận hành suy tính như lưu nguyệt tại ngọ cung, ngọ tức lần đầu tiên, vị cung tức mùng hai... ... .

Lưu thời:

Lấy tiểu hạn lưu nhật đồ mở nút chai lúc ( thái tuế lưu nhật không tính lưu thời ), như ý đồng hồ phương hướng suy tính, như lúc ban đầu một tại ngọ cung, giờ tý tức tại ngọ cung, giờ sửu tức vị cung. . .

 

    Bổn trạm là cung cấp người tri thức quản lý in tờ nết tồn trữ không gian, tất cả nội dung đồng đều từ người sử dụng tuyên bố, không có nghĩa là bổn trạm quan điểm. Như phát hiện có hại hoặc xâm phạm bản quyền nội dung, mời Ấn vào đây Hoặc gọi 24 giờ báo cáo điện thoại: 4 0 0 0 0 7 0 6 0 9 cùng chúng ta liên hệ.

    Đoán các ngươi thích
    Phát biểu bình luận Bình luận công ước