Tử vi đấu sổ Thất Tinh quyết

Chạm tới ánh nắng 2 0 B- 0 7- 1 1 0 9:37: 0 9