《 tượng sổ tâm học 》 lấy tượng sổ là bản, tâm học là biết

Từ Đinh Hợi năm lên thiết giảng nhà truyện học, truy tìm tri âm, núi trong mưa hét lên trường luận ngắn

Tiếng cười lý chậm rãi thiên địa huyền cơ

 

Copyright ©     xinxue. tw     tượng sổ tâm học nghiên cứu      giảng sư: lưu kim phủ, võng hiệt / sắp xếp bàn thiết kế: lưu hãn nguyên